Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. 10 ichida = , +, - ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish


27   Mavzu :   10 ichida = , +, - ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.  Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish. 10 sonini xona qo’shiluvchilarini o’rgatish.

Tarbiyaviy: Ajdodlarimiz yaratgan meroslar bilan tanishtirish.O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      10 soni

    1 – misol. Yozuv taxtasida sonli kartochkalar bilan bo’sh kataklarni to’ldirish.                                                           

                         

2 – misol.   Rasmlar yordamida misollar yechish.

               

3-misol.

                              1 + 5 = 6                                        10 – 4 = 6

                                       2 + 5 = 7                                        10 – 6 = 4

                                       3 + 5 = 8                                        10 – 7 = 3

                                       4 + 5 = 9                                        10 – 8 = 2

 O’quvchilar javoblarini nazorat qilish xatolar ustida ishlashni o’rgatish.

  4 – misol. Bo’sh katakdagi sonni topish. O’rganilgan sonlarni qo’shiluvchilarini yodga olish orqali bo’sh kataklarni to’ldirish.

 

                   

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash   Geometrik shakllarni nomini ayting.


 O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish.  Matematika daftarida misollar yechish.

                       

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

 

28   Mavzu :   10 ichida = , +, - ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.  Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish. 10 sonini xona qo’shiluvchilarini o’rgatish.

Tarbiyaviy: Ajdodlarimiz yaratgan meroslar bilan tanishtirish.O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      10 soni

    6 – misol. Yozuv taxtasida sonli kartochkalar bilan bo’sh kataklarni to’ldirish.                                                           

                             

7 – misol.   Sonlarni taqqoslash.

   8    7  < 8    6 = 6        9    8 >      3 9             

8-misol.


 O’quvchilar javoblarini nazorat qilish xatolar ustida ishlashni o’rgatish.

  9 – misol. Berilgan misollarni bajarish. Natijalarga asoslanib qanday xulosa chiqardiz.                  

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash   Geometrik shakllarni nomini ayting. Geometrik shakllardn quydagi shakllarni hozil qila olasizmi.

         

 O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish.  Matematika daftarida misollar yechish.

                       

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

 

Reklama
Reklama