Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. 10 soni ichida misol va masalalar yechish


26   Mavzu :   10 soni ichida misol va masalalar yechish.

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.  Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish. 10 soni bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy:O’quvchilarni ona – vatanni sevishga asrab – avaylashga o’rgatish.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      10 soni

        Ko’rgazmalar

yordamida 0  sonini  tanishtirish. 10 sonining yozma  ko’rinishi    bilan tanishtirish

1 – misol.  10 sonining xona qo’shiluvchilari bilan tanishtirish.

 


                            

2 – misol.      Rasm asosida masala tuzish va 10 sonini hosil bo’lishini masala orqali

                                                                             o’rgatish.

                                                             6  +  4  =  10

 

O’quvchilar javoblarini nazorat qilish xatolar ustida ishlashni o’rgatish.

3 – misol.  10 sonini xona qo’shiluvchilarini topishga doir misollar bajarish.

               

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

 

 

 

4-misol. Misolni bajarilish tartibini o`rgatish.

Reklama
Reklama