Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Biologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 10-sinf

10-SINF BIOLOGIYA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)


10 SINF


Darslar
tartibi
Mavzu nomi
Soat
Taqvimiy
muddat
I CHORAK
I BOB. MOLEKULYAR BIOLOGIYA
1 Biologiya fan sifatida
1

2

Amaliy mashg‘ulot. Hayotning tuzilish darajalarini modellashtirish

1

3

Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi

1

4 Amaliy mashg‘ulot. Suvning tirik organizmlar uchun ahamiyati
1

5
Uglevodlar


6 Lipidlar
1

7 Oqsillar
1

8 Amaliy mashg‘ulot. Biologik infografika tuzish
1

9, 10
Nuklein kislotalar
1

11
Amaliy mashg‘ulot. DNK va RNK tuzilishiga doir masalalar yechish
1

12 Nazorat ishi - 1
1


II BOB. HUJAYRA BIOLOGIYASI


13 Eukariot hujayra. Hujayra qobig‘i
1

14 Sitoplazma. Hujayraning membranasiz organoidlari 
1

15

Hujayraning membranali organoidlari 

1

16

Laboratoriya mashg‘uloti. Plazmatik membrana o‘tkazuvchanligiga haroratning ta’sirini o‘rganish 

1

17
Yadro
1

18 Prokariot hujayra
1


II CHORAK


19 Amaliy mashg‘ulot. Prokariot va eukariot hujayralar tuzilishini qiyosiy o‘rganish
1

20

Hujayrada moddalar almashinuvi. Hujayrada energetik almashinuv

1

21 Amaliy mashg‘ulot. Energiya almashinuviga doir masalalar yechish
1

22 Hujayrada irsiy axborotning amalga oshirilishi

23 Amaliy mashg‘ulot. Oqsil biosintezi jarayonini modellashtirish

24 Prokariot va eukariot hujayralarning bo‘linishi
1

25 Meyoz
1

26 Laboratoriya mashg‘uloti. Mitoz jarayonini mikropreparatlar yordamida o‘rganish
1

27 Amaliy mashg‘ulot. Mitoz va meyoz fazalarini modellashtirish
1

28 Nazorat ishi – 2
1


III BOB. HAYOTIY JARAYONLAR
1

29 Organizmlarning jinssiz ko‘payishi

30, 31 Gametogenez
1

32 Organizmlarning jinsiy ko‘payishi
1


III CHORAK


33

O‘simlik va hayvonlar hayot siklida jinssiz va jinsiy nasl gallanishi

1

34 Amaliy mashg‘ulot. O‘simliklar (yo‘sin, qirqquloq, qirqbo‘g‘im, urug‘li o‘simlik) hayot siklida jinssiz va jinsiy bo‘g‘inlarning gallan-ishini modellashtirish
1

35 Nazorat ishi – 3
1


IV BOB. IRSIYAT VA O‘ZGARUVCHANLIK
1

36 Irsiyat qonuniyatlari
1

37 Amaliy mashg‘ulot. To‘liq va chala dominantlik bo‘yicha masalalar yechish (di-, poliduragay chatishtirish)
1

38

Amaliy mashg‘ulot. Kodominantlik va pleyotropiyaga doir masalalar yechish39 Jins genetikasi
1

40 Belgilarning jinsga bog‘liq holda irsiylanishi

41 Amaliy mashg‘ulot. Jins genetikasiga doir masalalar yechish
1

42 O‘zgaruvchanlik

43 Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion o‘zgaruvchanlikni o‘rganish
1

44 Genotipik o‘zgaruvchanlik turlari
1

45 Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion va mutatsion o‘zgaruvchanliklarni qiyosiy o‘rganish
1

46 Nazorat ishi – 4
1


V BOB. GENETIK MUHANDISLIK VA BIOTEXNOLOGIYA


47

Genetik muhandislik

1

48 Hujayra irsiyatini o‘zgartirish
1

49.50 Biotexnologiya
1

51 Amaliy mashg‘ulot. Restriksion saytlarni aniqlash va meva shar-batini ishlab chiqarishda pektinazadan foydalanishni o‘rganish
1

52 Nazorat ishi – 5
1


IV CHORAKVI BOB. EKOSISTEMA


53

Ekosistemaning tarkibiy tuzilmasi

1

54 Amaliy mashg‘ulot. Ekosistemaning tarkibiy qismlarini aniqlash
1

55,56 Ekologik omillar
1

57 Loyiha ishi. Turli muhit sharoitida o‘sgan o‘simlik-larning tuzilishini taqqoslash
1

58 Ekosistemaning trofik strukturasi
1

59 Amaliy mashg‘ulot. Oziq zanjiri va oziq to‘riga oid sxemalar tuzish va masalalar yechish
1

60 Nazorat ishi – 6
1


VII BOB. EVOLYUTSIYA 

1

61 Evolyutsiyani harakatlantiruvchi omillari
1

62, 63 Amaliy mashg‘ulot. Populyatsiyalarning demografik ko‘rsatkichlar-ini Hardi-Vaynberg qonuni asosida o‘rganish

64 Tabiiy tanlanish
1

65 Organik olamdagi moslanishlar – evolutsiya natijasi
1

66 Amaliy mashg‘ulot. Organizmlarni yashash muhitiga moslanishini o‘rganish.
1

67 Turlarning paydo bo‘lishi
1

68 Nazorat ishi – 7
1


JAMI:
68

Reklama
Reklama