Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Fizika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Fizika

Sinfi: 10-sinf

FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
X SINF
Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
Uyga vazifa Izoh
I CHORAK
1­darsKu chlarni qo'shish 1


2­darsMa rkaz ga intilma kuch 1


3­darsGra vitatsi ya maydonidagi harakat 1


4­darsMa salalar yechish 1


5­dars Jism og'irligining harakat turiga bog'liqligi 1


6­dars Jismning bir nechta kuch ta'siridagi harakati 1


7­darsMa salalar yechish 1


8­dars Jismning qiya tekislikdagi harakati 1


9­dars Jismni qiya tekislik bo'ylab ko'chirishda
bajarilgan ish. Qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyenti(FIKi)
1


10­dars 1­NAZORAT ISHI 1


11­darsMa salalar yechish 1


12­dars Laboratoriya ishi.Qiya tekislikning foydali ish
koeffitsiyentini aniqlash
1


13­dars Massa markazi. Muvozanat turlari. Kuch
momenti.
1


14­dars Momentlar qoidasiga asoslanib ishlaydigan oddiy mexanizmlar (Loyiha ishi.Oddiy mexanizmlarni
yashash)
1


15­darsMa salalar yechish 1


16­darsMe xanik tebranishlar 1


17­darsPru jinali va matematik mayatniklar 1


18­dars 2­NAZORAT ISHI 1


II CHORAK
19­dars Laboratoriya ishi.Matematik mayatnik
yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash
1


20­darsMe xanik to' lqinlar 1


21­darsT ovush to'lqinlari 1


22­darsMa salalar yechish 1


23­darsS u yuqlik va gazlar harakati 1


24­dars 3­NAZORAT ISHI 1


25­dars Harakatlanayotgan gaz va suyuqlik bosimining tezlikka bog'liqligidan texnikada foydalanish 1


26­darsMa salalar yechish 1


27­dars Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi 1


28­darsZ a ryadlangan sharning elektr maydoni 1


29­darsMa salalar yechish 1


30­dars Elektrostatik maydonda nuqtaviy zaryadni
ko'chirishda bajarilgan ish
1


31­dars Elektr maydonda joylashgan nuqtaviy zaryadning
potensial energiyasi
1


32­dars 4­NAZORAT ISHI 1


III CHORAK
33­darsEle ktr maydon energiyasi 1


34­dars Amaliy mashg'ulot.Energiyaning bir turdan boshqasiga aylanishi 1


35­darsMa salalar yechish 1


36­darsT ok kuchi va tok zichli gi 1


37­darsT o'li q zanjir uchun Om qonuni 1


38­darsMa salalar yechish 1


39­dars 5­NAZORAT ISHI 1


40­dars Laboratoriya ishi.Tok manbaining elektr yurituvchi kuchi va ichki qarshiligini aniqlash 1


41­dars Metall o'tkazgichlar qarshiligining temperaturaga bog'liqligi. (Loyiha ishi.Muqobil elektr
manbalari)
1


42­darsMa salalar yechish 1


43­darsS u yuqliklarda elektr toki 1


44­darsF arade yning birinchi va ikkinchi qonuni 1


45­darsMa salalar yechish 1


46­dars Elektrolizdan turmushda va texnikada
foydalanish
1


47­darsG azlarda elektr toki. Vakuumda elektr toki 1


48­darsY arimo'tkazgichlar va ularning metallardan farqi 1


49­darsY arimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi 1


50­dars Yarimo'tkazgichli asboblar va ularning texnikada qo'llanishi 1


51­dars Laboratoriya ishi. Yarimo'tkazgichli diodning volt
amper xarakteristikasini o'rganish
1


52­dars 6­NAZORAT ISHI 1


IV CHORAK
53­dars Magnit maydon induksiyasi. Tokli
o'tkazgichlarning magnit maydoni
1


54­darsMa gnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri 1


55­darsT okli o‘tkaz gichlarning o‘zaro ta’siri 1


56­dars Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda ko‘chirishda
bajarilgan ish
1


57­dars Magnit maydonda zaryadli zarraning
harakati
1


58­darsO ‘z garmas tok elektr dvigateli 1


59­darsMa salalar yechish 1


60­darsEle ktroma gnit induksiya 1


61­dars 7­NAZORAT ISHI 1


62­dars Amaliy mashg‘ulot. Elektromagnit induksiya
hodisasini o‘rganish
1


63­darsO ‘zinduksi ya. Induktivlik 1


64­darsMa salalar yechish 1


65­dars Tokning magnit maydon energiyasi.
Moddalarning magnit xossalari
1


66­darsMa salalar yechish 1


67­dars 8­NAZORAT ISHI 1


68­dars1 0­sinf bo' yicha umulashtiruvchi dars 1


Reklama
Reklama