Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Jahon tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jaxon tarixi

Sinfi: 10-sinf


JAHON TARIXI


10-SINF

Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I YARIM YILLIK
1-dars Industrial sivilizatsiyaning qaror topishi 1
2-dars “Yanada Buyuk Britaniya” uchun: yangi iqtisodiy va
mafkuraviy tizimning paydo bo‘lishi
1
3-dars Fransiya va Germaniya: Yevropada yetakchilik uchun
kurash
1
4-dars Sharqiy Yevropa va Rossiya: jamiyatni isloh qilish
muammolari
1
5-dars Ikki xil Amerika: Shimoliy va Janubiy Amerikada
taraqqiyot yo‘nalishlari
1
6-dars Yaponiya, Xitoy va Hindiston: islohotlarning osiyocha
yo‘li
1
7-dars Islom sivilizatsiyasi mamlakatlarida an’anaviylik va
islohotchilik o‘rtasida kurash
1
8-dars Afrika mamlakatlarida mustamlakachilik va taraqqiyot
muammolari
1
9-dars Birinchi jahon urushining kelib chiqish sabablari va
oqibatlari
1
10-dars Liberal-demokratik mamlakatlarda taraqqiyotning
yangi muammolari
1
11-dars Totalitar va avtoritar diktatura mamlakatlari: yangi
urush o‘chog‘ining paydo bo‘lishi
1
12-dars Osiyo mamlakatlarida mustaqillik va taraqqiyot muammolari 1
13-dars Afrikada milliy uyg‘onish va mustaqillik g‘oyalarining
paydo bo‘lishi
1
14-dars Ikkinchi jahon urushining kelib chiqish sabablari va oqibatlari 1
15-dars G‘arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlari
rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari
1
16-dars Nazorat ishi 1
II YARIM YILLIK
17-dars SSSR va Sharqiy Yevropa mamlakatlari rivojlanishining
asosiy yo‘nalishlari
1
18-dars AQSH: yangi liderning paydo bo‘lishi 1
19-dars Buyuk Britaniya va Fransiya: yangi Yevropani qurish 1
20-dars Germaniya va Italiya: mag‘lubiyatdan keyingi
taraqqiyot
1
21-dars G‘arbiy Yevropada iqtisodiy va siyosiy integratsiya
jarayonlari
1
22-dars Janubiy va Shimoliy Yevropa mamlakatlari: diktatura va
demokratiya
1
23-dars Sovet Ittifoqida islohotlar va inqiroz: imperiyaning
tugatilishi
1
24-dars Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari totalitarizm
va demokratiya oralig‘ida
1
25-dars Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari
rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari
1
26-dars Yaponiya Xitoy va Janubiy Koreya: Osiyo sivilizatsiyasi
qadriyatlari va G‘arb ishlab chiqarish usuli uyg‘unligi
1
27-dars Hindiston va Pokistonda mustaqillikning murakkab
yo‘li
1
28-dars Turkiya, Eron va Afg‘oniston: diniy qadriyatlar va
zamonaviy sivilizatsiya muammolari
1
29-dars Suriya, Iroq va Janubi-g‘arbiy Osiyo mamlakatlari 1
30-dars Lotin Amerikasida milliy islohotchilik va taraqqiyotning
boshqa yo‘llari
1
31-dars Afrikada mustaqillik, qashshoqlik va taraqqiyot
muammolari
1
32-dars XX asrning ikkinchi yarmida ilm-fan va madaniyatning
rivojlanishi
1
33-dars Nazorat ishi 1
34-dars Yakuniy umumlashtiruvchi dars 1
Reklama
Reklama