Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 10-sinf

10-SINF. KIMYO
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
T/r Darsning mavzusi Ajratilgan soat Uyga vazifa
I CHORAK (18 soat)
1 Organik kimyo tarixi 1
2 Organik birikmalarning o‘ziga xos xususiyati 1
3 Organik birikmalar tuzilish nazariyasi 1
4 Organik birikmalarda uglerodning valentligi va oksidlanish darajasi 1
5 Izomeriya va uning turlari 1
6 Organik birikmalarning sinflanishi 1
7 Organik birikmalarga xos reaksiya turlari 1
8 Organik birikmalar nomenklaturasi 1
9 Organik birikmalar nomenklaturasi va izomeriyasiga oid masala va mashqlar yechish.
1-Nazorat ishi
1
10 1-Amaliy ish. Organik birikmalar tarkibida vodorod, uglerod va xlor borligini aniqlash 1
11 2-Amaliy ish. Organik birikmalarning namunalari bilan tanishish va qiyoslash 1
12 Alkanlar. Umumiy formulasi, molekulasining tuzilishi, gomologik qatori 1
13 Alkanlar. Izomeriyasi va nomenklaturasi 1
14 Alkanlarning olinishi va fizik xossalari 1
15 Alkanlarning kimyoviy xossalari va ishlatilishi 1
16 Sikloalkanlar umumiy formulasi. Gomologik qatori 1
17 Sikloalkanlarning olinishi va xossalari. Ishlatilishi 1
18 2-Nazorat ishi 1
II CHORAK (14 soat)
19 Alkenlar 1
20 Alkenlarning olinishi, xossalari va ishlatilishi 1
21 3-Amaliy ish. Etilenning olinishi va xossalarini o‘rganish 1
22 Alkadienlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi. Nomlanishi 1
23 Alkadienlarning olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
24 Kauchuk. Rezina 1
25 3-Nazorat ishi 1
26 Alkinlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi. Nomlanishi 1
27 Alkinlarning olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
28 Aromatik uglevodorodlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi. Nomlanishi 1
29 Aromatik uglevodorodlarning olinishi,
xossalari, ishlatilishi
1
30 Stirol olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
31 4-Nazorat ishi 1
32 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Tabiiy gaz 1
III CHORAK (20 soat)
33 Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari 1
34 Toshko‘mir 1
35 4-Amaliy ish. Uglevodorodlarning shar sterjenli va masshtabli modellarini yasash 1
36 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari, ularni qayta ishlash mahsulotlari va ulardan samarali foydalanish 1
37 Uglevodorodlarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog‘lanish 1

Uglevodorodlarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog‘lanishga oid masala va mashqlar yechish

38 5-Nazorat ishi 1
39 To‘yingan bir atomli spirtlarning gomologik qatori, nomenklaturasi, izomeriyasi 1
40 To‘yingan bir atomli spirtlarning olinishi,
xossalari va ishlatilishi
1
41 Ko‘p atomli spirtlar 1
42 Etilenglikol. Glitserin 1
43 5-Amaliy ish. Ko‘p atomli spirtlarga oid
tajribalar
1
44 Fenollar va aromatik spirtlar 1
45 Olinishi va ishlatilishi 1
46 Oddiy efirlar. Olinishi va xossalari 1
47 Oksobirikmalar. Aldegidlar. Olinishi va xossalari 1
48 Spirtlar va aldegidlarga xos bo‘lgan reaksiyalar 1
49 Ketonlar. Olinishi va xossalari 1
50 Karbon kislotalar. Olinishi va xossalari 1
51 6-Amaliy ish. Limon kislota olish 1
52 6-Nazorat ishi 1
IV CHORAK (16 soat)
53 Murakkab efirlar 1
54 7-Amaliy ish. O‘simliklar tarkibidagi murakkab
efirlar
1
55 Yog‘lar. Olinishi va xossalari 1
56 8-Amaliy mashg‘ulot.Yog‘lardan sovun olish 1
57 Uglevodlar. Monosaxaridlar 1
58 Disaxaridlar. Maltoza. Saxaroza 1
59 Polisaxaridlar. Kraxmal. Selluloza 1
60 9-Amaliy ish. Uglevodlarga oid tajribalar 1
61 7-Nazorat ishi 1
62 Tabiiy va sun’iy tolalar 1
63 10-Amaliy ish. Organik birikmalarni o‘ziga xos bo‘lgan reaksiyalar asosida aniqlash

64 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish. 1
65 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish.
8-Nazorat ishi
1
66 Organik moddalarni ishlab chiqarish sanoati 1
67 Organik chiqindilar va ularni qayta ishlash texnologiyalari 1
68 11-Amaliy mashg‘ulot. Qog‘ozni qayta ishlash 1
Reklama
Reklama