Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Geometriya

Sinfi: 7-sinf

Dars raqami
Dars mavzusi
Uyga vazifa
1 Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
2 Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik mavzuni o'qish, 10-11-12-masalalar
3 Kesma va nur mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
4 Kesmalarni taqqoslash mavzuni o'qish, 10-masala
5 Kesmaning uzunligi va uning xossalari. Kesmalarni o‘lchash mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
6 Aylana va doira mavzuni o'qish, 13-14-masalalar
7 Burchak. Burchaklarni taqqoslash. Bissektrisa mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
8 Burchaklarni o‘lchash. Transportir mavzuni o'qish, 12-13-masalalar
9 1-nazorat ishi 24-betdagi nazorat ishi
10 Burchakning turlari: to‘g‘ri, o‘tkir va o‘tmas burchaklar mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
11 Qo‘shni va vertikal burchaklar. Ularning xossalari. mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
12 Qo‘shni va vertikal burchaklar. Ularning xossalari. 11-12-masalalar
13 Geometriyani o‘rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog‘liqligi mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
14 Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
15 Teskarisidan faraz qilib isbotlash usuli mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
16 Masalalar yechish amaliy mashg'ulot masalalari
17 2-nazorat ishi 46-47-betlardagi nazorat ishi
18 Masalalar yechish 45-betdagi masalalar
19 Masalalar yechish amaliy kompetensiyani rivojlantiruvchi masalalar
20 Siniq chiziq. Ko‘pburchak mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
21 Uchburchak. Uchburchakning turlari mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
22 Uchburchakning asosiy elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
23 Masalalar yechish mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
24 3-nazorat ishi takrorlash
25 Uchburchaklar tengligining birinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
26 Teng yonli uchburchakning xossalari mavzuni o'qish, 10-11-12-masalalar
27 Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
28 Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
29 Kesma o‘rta perpendikularining xossasi mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
30 Masalalar yechish amaliy mashg'ulot masalalari
31 4-nazorat ishi Bob bo'yicha takrorlash
32 To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi
33 Ikki to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar
34 Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari
35 Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari
36 Teskari teorema
37 Ikki parallel to‘g‘ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan burchaklar
38 Masalalar yechish
39 5-nazorat ishi
40 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema
41 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema
42 Uchburchak tashqi burchagining xossasi
43 Masalalar yechish
44 To‘g‘ri burchakli uchburchakning xossalari
45 To‘g‘ri burchakli uchburchakning tenglik alomatlari
46 6-nazorat ishi
47 Burchak bissektrisasi xossasi
48 Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar
49 Uchburchak tengsizligi
50 Masalalar yechish
51 7-nazorat ishi
52 Masalalar yechish
53 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema
54 Sirkul va chizg‘ich yordamida yasashga doir masalalar
55 Berilgan burchakka teng burchak yasash
56 Burchak bissektrisasini yasash
57 Berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq yasash
58 Kesmani teng ikkiga bo‘lish
59 Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko‘ra yasash
60 Masalalar yechish
61 8-nazorat ishi
62 Geometrik masalalarni yechish bosqichlari
63 Hisoblashga doir masalalar
64 Isbotlashga doir masalalar
65 Masalalar yechish
66 Masalalar yechish
67 Masalalar yechish
68 9-nazorat ishiReklama
Reklama