Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Kimyo fanidan yillik taqvim mavzu rejasi (2023-2024 o'quv yili)


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 7-sinf


7-SINF KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
t/r
Darsning mavzusi
Ajratilgan soat
Taqvimiy muddat
I CHORAK (18 soat)
1 Kimyo fani tarixi. Sharq allomalarining ilmiy merosi 1
2 Kimyo fanining hayotimizdagi o`rni va vazifalari 1
3 Modda va uning xossalari 1
4 1-Amaliy mashgʻulot. Kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish. 1
5 2-Amaliy mashgʻulot. Laboratoriya shtativi, spirt lampa, gaz gorelkalari, elektr isitkich bilan ishlash 1
6 Sof modda va aralashmalar. Namoyishli tajriba: Sof moddalar va aralashmalarni farqlash 1
7 3-Amaliy mashg‘ulot: Aralashmalar tarkibidan sof moddani ajratish (ifloslangan osh tuzini tozalash) 1
8 Moddalar agregat holatining o‘zgarishi. Namoyishli tajriba: Suvning agregat holatlarining o‘zgarishini kuzatish va oʻrganish 1
9 Fizik va kimyoviy hodisalar. Namoyishli tajriba: Moddalarning fizik xossalarini (agregat holati, rangi, hidi, suvda eruvchanligi) o‘rganish 1
10 4-Amaliy mashg‘ulot:Kundalik hayotda, xo‘jalikda sodir bo‘layotgan kimyoviy jarayonlarni kuzatish va tavsiflash 1
11 Mustahkamlash darsi. 1-Nazorat ishi 1
12 Atom.Atom tuzilishi haqidagi bilimlarning rivojlanish tarixi 1
13 Atom va uning tuzilishi, proton, neytron va elektronlar 1
14 Kimyoviy element. Kimyoviy belgi 1
15 Kimyoviy elementning nisbiy atom massasi 1
16 Izotoplar. Izobarlar. Izotonlar 1
17 Kimyoviy formula. Valentlik 1
18 2-Nazorat ishi 1
II CHORAK (14 soat)
19 Molekula. Nisbiy molekulyar massa 1
20 Oddiy va murakkab moddalar 1
21 Modda miqdori. Avogadro doimiysi. Moddaning molyar massasi 1
22 Valentlikka oid mashqlar yechish 1
23 5-Amaliy mashg‘ulot. Kimyoviy formulalar asosida hisoblashga oid masalalar yechish 1
24 Kimyoviy reaksiyalarning tenglamalarini tuzish 1
25 Kimyoviy reaksiya tenglamalarini tuzishga oid mashqlar bajarish 1
26 Mustahkamlash darsi. 3-Nazorat ishi 1
27 Kimyoviy elementlarning tavsiflanishi 1
28 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari 1
29 Kimyoviy elementlar davriy jadvali. 1
30 Mustahkamlash darsi. 4-Nazorat ishi 1
31 Havo va uning tarkibi 1
32 Havoning ifloslanishiga ta’sir etuvchi omillar 1
III CHORAK (20 soat)
33 Kislorodning umumiy tavsifi 1
34 Kislorodning fizik xossalari, olinishi va ishlatilishi 1
35 Kislorodning kimyoviy xossalari 1
36 Yonish 1
37 6-Amaliy mashg‘ulot. Alanga tuzilishi va moddalarning kislorodda yonishi 1
38 Ozon va uning ishlatilishi 1
39 Kislorod va ozonning biologik ahamiyati 1
40 Oksidlar. Namoyishli tajriba: Asosli oksidlar va kislotali oksidlarni hosil qilish 1
41 Mustahkamlash darsi. 5-Nazorat ishi 1
42 Vodorod 1
43 7-Amaliy mashg‘ulot. Vodorodning olinishi va uning xossalarini sinash 1
44 Vodorodning xossalari va ishlatilishi. Namoyishli tajriba: Vodorodning mis (II)-oksid bilan o‘zaro ta’siri 1
45 Kislotalar. Sintetik va tabiiy kislotalar 1
46 8- Amaliy mashg‘ulot. Kislotalarning olinishi va xossalari 1
47 9- Amaliy mashg‘ulot. Kislotalarning metallar bilan o‘zaro ta’siri 1
48 Kislotali yomg‘irlar 1
49 Mustahkamlash darsi 1
50 6-Nazorat ishi 1
51 Suvning tarkibi 1
52 Suvning agregat holatlari va tabiatda aylanishi 1
IV CHORAK (16 soat)
53 10-Amaliy mashg‘ulot. Suvning fizik xossalari 1
54 Suvning kimyoviy xossalari 1
55 11-Amaliy mashg‘ulot. Suvning oksidlar bilan o‘zaro ta’siri 1
56 Neytrallanish reaksiyalari. Namoyishli tajriba: Kundalik turmushda sirka kislota va ichimlik sodasi, limonli choy tayyorlash 1
57 Suvning ifloslanishi va uni tozalash usullari. Loyiha ishi. Suvning ifloslanishi va uni tozalash usullari haqida takliflar loyihasini tayyorlash 1
58 Masalalar yechish 1
59 Mustahkamlash darsi. 7-Nazorat ishi 1
60 Tirik organizmlardagi kimyoviy elementlar va ularning ahamiyati. Loyiha ishi: Ayrim mineral moddalar va kimyoviy elementlarning ozuqalar tarkibida uchrashi hamda ahamiyati haqida ma’lumotlar to‘plash 1
61 Oqsillar. Yog‘lar. Uglevodlar 1
62 Vitaminlar 1
63 Minerallarning inson hayotidagi ahamiyati 1
64 12-Amaliy mashg‘ulot. Olma tarkibini aniqlash. Loyiha ishi: “Mevalar yoki sabzavotlar tarkibidagi vitamin va minerallar” 1
65 Geologik kimyoviy birikmalar 1
66 O‘zbekistondagi foydali qazilmalar va konlar. Loyiha ishi: O‘zbekistondagi foydali qazilmalar va konlar 1
67 Foydali qazilmalarni ishlab chiqarishdagi ekologik aspektlar. 8-Nazorat ishi 1
68 13-Amaliy mashg‘ulot. Amaliy mashg‘ulot. Ekologik izni kamaytirish 1


Quyidagi havolalarning biri orqali yuklab olishingiz mumkin.

Yuklab olish


@Internetdan

Reklama
Reklama