Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Zoologiya

Sinfi: 7-sinf

Dars raqami
Dars mavzusi
Uyga vazifa
1 Zoologiya fani va uning vazifalari 1-§.6-betdagi savollarga javob yozish
2 Hayvon organizmining tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish 2-§.10-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
3 Soxta oyoqlilar sinfi 3-§.13-14betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
4 Xivchinlilar sinfi 4-§.17-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
5 Infuzoriya va sporalilar sinfi 5-§.20-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
6 Laboratoriya mashg‘uloti – 1. Tufelkaning harakatlanishi, tuzilishi, ta’sirlanishini mikroskop ostida kuzatish O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish
7 Gidroid poliplar sinfi 6-§.26-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
8 Dengiz bo‘shliqichlilari 7-§.30-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
9 Nazorat ishi – 1 Takrorlash
10 Yassi chuvalchanglar tipi. Kiprikli chuvalchaglar sinfi 8-§.33-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
11 So‘rg‘ichli va tasmasimon chuvalchanglar sinfi 9-§.37-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
12 To‘garak chuvalchanglar tipi 10-§.40-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
13 Parazit chuvalchanglarning xilma - xilligi 11-§.44-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
14 Yomg‘ir chuvalchanginingh tashqi tuzilishi, nerv sistemasi va rivojlanishi 12-§.48-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
15 Yomg‘irchuvalchanginingichkituzilishi, halqalichuvalchanglarningxilma – xilligi 13-§.51-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
16 Laboratoriyamashg‘uloti – 2. Yomg‘ir chuvalchangining tuzilishi, harakatlanishi va reflekslarini kuzatish O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish
17 Nazorat ishi – 2 Takrorlash
18 Qorinoyqoli molyuskalar sinfi 14-§.55-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
19 Ikki pallali va boshoyoqli molyuskalar sinflari 15-§.59-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
20 Daryo qisqichbaqasining tashqi tuzilishi va ko‘payishi 16-§.62-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
21 Daryoqisqichbaqasiningichkituzilishi, qisqichbaqasimonlarningxilma – xilligi 17-§.66-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
22 O‘rgimchaksimonlarsinfi. Butli o‘rgimchak. 18-§.69-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
23 O‘rgimchaksimonlarning xilma – xilligi 19-§.72-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
24 Nazorat ishi – 3 Takrorlash
25 Yashil bronza qo‘ng‘izining tashqi tuzilishi 20-§.75-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
26 Yashil bronza qo‘ng‘izining ichki tuzilishi 21-§.78-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
27 Laboratoriya mashg‘uloti – 3. Hasharotlarning tashqi tuzilishi. O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish
28 Hashaorotlarning ko‘payishi va rivojlanishi 22-§.82-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
29 Chalao‘zgarishbilanrivojlanadiganhasharotlarturkumlari 23-§.84-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
30 To‘liqo‘zgarishorqalirivojlanadiganhasharotlar 24-§.87-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
31 Pardaqanotlilar turkumi. Asalarilar 25-§.90-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
32 Ikki qanotlilar turkumi 26-§.93-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
33 Hasharotlarning kelib chiqishi va ahamiyati 27-§.97-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
34 Lansetnik-tuban tuzilgan xordali hayvon. 28-§.100-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
35 Baliqlarning tashqi tuzilishi, skeleti, suzgich pufagi 29-§.104-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
36 Laboratoriya mashg‘uloti – 4. Baliqlarning tashqi tuzilishi va harakatlanishi O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish
37 Baliqlarning ichki tuzilishi 30-§.108-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
38 Baliqlarning nerv sistemasi va sezgi organlari 31-§.111-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
39 Baliqlarning ko‘payishi va rivojlanishi 32-§.114-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
40 Baliqlarning xilma- xilligi. Tog‘ayli baliqlar sinfi 33-§.116-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
41 Suyakli baliqlar sinfi, asosiy sistematik guruhlari va ahamiyati. Nazorat ishi – 5. 34-§.119-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish.Takrorlash
42 Ko‘l baqasining tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari 35-§.123-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
43 Ko‘lbaqasiningichkituzilishi 36-§.126-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
44 Suvdahamdaquruqlikdayashovchilarningko‘payishi, rivojlanishivaxilma-xilligi 37-§.128-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
45 Ildamkaltakesakningtuzilishi, ko‘payishivarivojlanishi 38-§.131-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
46 Sudralib yuruvchilarning xilma – xilligi. Tangachalilar turkumi 39-§.135-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
47 Sudralib yuruvchilarning xilma – xilligi. Toshbaqalar va timsohlar turkumi 40-§.138-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
48 Qushlarning tashqi tuzilishi, pat qoplami 41-§.141-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
49 Qushlarning skeleti va muskullari 42-§.144-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
50 Laboratoriya mashg‘uloti – 5. Qushlarning tashqi tuzilishi va pat qoplamini o‘rganish O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish
51 Qushlarning ichki tuzilishi va sezgi organlari 43-§.148-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
52 Qushlarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi. Nazorat ishi – 6. 44-§.152-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
53 Qushlarning mavsumiy hodisalarga moslashishi 45-§.155-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
54 Qushlarning xilma – xilligi. Voha va cho‘l qushlari 46-§.159-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
55 Suv havzasi va sohil qushlari 47-§.161-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
56 Yirtqich qushlar 48-§.165-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
57 Parrandachilik 49-§.167-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
58 Itning tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari 50-§.171-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
59 Itning ichki tuzilishi. Nazorat ishi – 7 51-§.174-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
60 Sutemizuvchilarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi 52-§.177-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
61 Sutemizuvchilarning xilma-xilligi: tuxum qo‘yuvchilar, xaltalilar, yo‘ldoshlilar 53-§.179-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
62 Qo‘lqanotli va kemiruvchilar turkumi 54-§.183-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
63 Yirtqich sutemizuvchilar turkumi 55-§.186-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
64 Dengizsutemizuvchilari: kurakoyoqlilarvakitsimonlarturkumi 56-§.189-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
65 Tuyoqli sutemizuvchilar. Nazorat ishi – 8 57-§.193-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
66 Primatlar turkumi. Sutemizuvchilarning ahamiyati 58-§.196-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
67 Sutemizuvchilar sinfiga mansub chorma mollari 59-§.200-betdagi savollarga javob yozish, juftlash testlarni yechish
68 Umumlashtiruvchi dars Barcha o‘tilganlarni takrorlashReklama
Reklama