Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 8-sinf

8-SINF
Biologiya
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Kirish. Odam va uning salomatligi to‘g‘risida umumiy tushuncha 1

I BOB. ODAM ORGANIZMI TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOT
2-dars Odam organizmining hujayraviy tuzilishi 1

3-dars Hujayra va organizmning hayotiy xossalari 1

4-dars To‘qimalar, organlar va organism. Nazorat ishi – 1 1

II BOB. ORGANIZM FUNKSIYASINING BOSHQARILISHI, SEKRETSIYA BEZLARI
5-dars Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi 1

6-dars Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez 1

7-dars Qalqonoldi, gipofiz, ayrisimon bez, buyrakusti bezlari, ularning tuzilishi va funksiyasi 1

8-dars Oshqozonosti va jinsiy bezlar, sekretsiya bezlari ishining boshqarilishi. Nazorat ishi – 2 1

III BOB. TAYANCH-HARAKATLANISH SISTEMASI
9-dars Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati 1

10-dars Suyaklarning tuzilishi va o‘sishi 1

11-dars Suyaklar shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatish. 1

12-dars Muskullar 1

13-dars Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi. Nazorat ishi – 3 1

14-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti. Suyaklarning tuzilishi va tarkibini o‘rganish 1

IV BOB. QON
15-dars Qon va uning vazifasi 1

16-dars Qonning kimyoviy tarkibi 1

17-dars Eritrositlar. 1

18-dars Leykositlar. Nazorat ishi – 4 1

II CHORAK
V BOB. QON AYLANISH SISTEMASI
19-dars Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi 1

20-dars Qon tomirlari, qon aylanish doirasi 1

21-dars Qonning qon tomirlari bo‘ylab oqishi 1

22-dars Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi 1

23-dars Tomirlardan qon ketganda birinchi yordam ko‘rsatish. 1


Nazorat ishi – 5


24-dars 2-laboratoriya mashg‘uloti. Jismoniy mashqlarning yurak-qon tomirlar sistemasiga ta’siri 1

VI BOB. NAFAS OLISH SISTEMASI
25-dars Nafas olish organlarining tuzilishi 1

26-dars O‘pkalar va to‘qimalarda gazlar almashinuvi 1

27-dars Nafas olishning boshqarilishi, nafas olish organlari kasalliklari. Nazorat ishi – 6 1

28-dars 3-laboratoriya mashg‘uloti:
1.Nafas olishda ko‘krak qafasining harakatini kuzatish 2.Nafas bilan chiqadigan havodagi karbonat angidridni aniqlash
1

VII BOB. OVQAT HAZM QILISH SISTEMASI
29-dars Ovqat hazm qilish sistemasi organlari 1

30-dars Ovqat hazm qilish sistemasi organlarining tuzilishi va funksiyasi 1

31-dars Ovqat hazm qilishning boshqarilishi. 1

32-dars Oshqozon-ichak kasalliklari va ularning oldini olish.
Nazorat ishi – 7
1

III CHORAK
33-dars 4-laboratoriya mashg‘uloti. So‘lak va oshqozon shirasining oziq moddalarga ta’sirini o‘rganish


VIII BOB. MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVI
34-dars Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati 1

35-dars Oqsillar, karbonsuvlar va yog‘lar almashinuvi 1

36-dars Vitaminlar va ularning ahamiyati 1

37-dars Organizmda energiya sarfi. Nazorat ishi – 8 1

38-dars 5-laboratoriya mashg‘uloti. Jadvallar yordamida
odamning kunlik ovqat ratsionida zarur bo‘lgan oqsillar, yog‘lar, uglevodlar va energiya miqdorini aniqlash
1

IX BOB. TERI VA SIYDIK AYIRISH SISTEMASI
39-dars Terining tuzilishi va funksiyasi 1

40-dars Ter bezlari va teri hosilalari 1

41-dars Teri gigiyenasi, teri shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatish. 1

42-dars Siydik ajratish organlarining tuzilishi 1

43-dars Siydik ajratish organlarining funksiyasi. Nazorat ishi – 9 1

X BOB. NERV SISTEMASI
44-dars Nerv sistemasining tuzilishi 1

45-dars Nerv sistemasining funksiyasi 1

46-dars Orqa miyaning tuzilishi va funksiyasi 1

47-dars Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi 1

48-dars Bosh miya katta yarimsharlarining tuzilishi 1

49-dars Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish.
Nazorat ishi – 10
1

50-dars 6-laboratoriya mashg‘uloti. Tizza refleksi hosil bo‘lishini kuzatish 1

XI BOB. OLIY NERV FAOLIYATI
51-dars Oliy nerv faoliyati, shartli va shartsiz reflekslar 1

52-dars Shartli reflekslarning hosil bo‘lishi va tormozlanishi 1

IV CHORAK
53-dars Aql-idrok, tafakkur, so‘z va nutq 1

54-dars Hissiyot va uning boshqarilishi 1

55-dars Xotira 1

56-dars Uyqu va uning ahamiyati 1

57-dars Nerv faoliyati tiplari, nerv sistemasi gigiyenasi.
Nazorat ishi – 11
1

XII BOB. SEZGI ORGANLARI
58-dars Sezgi organlarining ahamiyati 1

59-dars Ko‘rish analizatorlari 1

60-dars Ko‘rish organlarining funksiyasi 1

61-dars 7-laboratoriya mashg‘uloti. Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash 1

62-dars Eshitish organlarining tuzilishi, eshitish gigiyenasi 1

63-dars Muvozanat saqlash, muskul sezish va tuyg‘u organlari 1

64-dars Hid bilish va ta’m bilish organlari. Nazorat ishi – 12 1

XIII BOB. KO‘PAYISH VA RIVOJLANISH. ODAMNING BIOLOGIK VA IJTIMOIY TABIATI
65-dars Ko‘payish organlari. 1

66-dars Urug‘lanish va homilaning rivojlanishi 1

67-dars Bolaning o‘sishi va rivojlanishi 1

68-dars Odamning biologik o‘zgarishi va ijtimoiy tabiati.
Nazorat ishi – 13
1

Jami: 68

Reklama
Reklama