Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Chizmachilik fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja.

Fan: Chizmachilik

Sinfi: 8-sinf


CHIZMACHILIK
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)VIII SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Chizmachilik kursiga kirish 1
2-dars Chizmalarni taxt qilish. Standart. Masshtab 1
3-dars Chiziq turlari. O‘lcham qo‘yish qoidalari 1
4-dars Chizma shriftlari va ularning o‘lchamlari. 1
5-dars Bosh va yozma harflar hamda raqamlarning yozilishi 1
6-dars Geometrik yasashlar. Turli xil chiziqlar chizish 1
7-dars Burchaklar chizish va ularni teng bo‘laklarga bo‘lish.
Muntazam ko‘pburchaklar yasash
1
8-dars Test sinovi. Nazorat ishi – 1 1
9-dars Geometrik naqsh – girih chizish 1
II CHORAK
10-dars Tutashmalar. To‘g‘ri, o‘tmas va o‘tkir burchak tomonlarini
tutashtirish
1
11-dars Ikki aylanani uchinchi aylana yordamida o‘zaro tutashtirish 1
12-dars Proyeksiyalash usullari. Markaziy va parallel
proyeksiyalash
1
13-dars Oktant va epyur haqida umumiy tushuncha 1
14-dars To‘g‘ri chiziqning proyeksiyalari 1
15-dars Nazorat ishi – 2 1
16-dars Tekis shakllarning proyeksiyalari 1
III CHORAK
17-dars Modelni bitta, o‘zaro perpendikulyar ikkita va uchta
tekislikka proyeksiayalash
1
18-dars Geometrik jismlar va ularning proyeksiyalarini yasash 1
19-dars Ko`pyoqliklarning yoyilmalari 1
20-dars Silindr, konus, shar (sfera) va piramidaning proyeksiyalari 1
21-dars Aylanish sirtlari shaklining yoyilmalari 1
22-dars Ko‘rinishlar. Asosiy va bosh mahalliy ko‘rinishlar 1
23-dars Texnik modelni konstruksiyalash va uning ko‘rinishlarini
chizish
1
24-dars Oddiy model chizmalarini tahlil qilish, geometrik jismlarga
ajratish
1
25-dars Nazorat ishi – 3 1
26-dars Chizmalarni o‘qish tartibi va qoidalari. Chizmalarni o‘qish
bo‘yicha amaliy mashg‘ulot
1
IV CHORAK
27-dars Aksonometrik proyeksiyalar haqida tushuncha. O‘qlarning
joylashishi
1
28-dars Tekis shakllarning aksonometriyalarini frontal dimetriya va
izometriyada yasash
1
29-dars Detalning frontal dimetrik proyeksiyasi 1
30-dars Detalning izometrik proyeksiyasi 1
31-dars Aksonometrik proyeksiyalar bo‘yicha amaliy mashg‘ulot 1
32-dars Eskizlar haqida tushuncha va uni chizish bosqichlari. O‘quv
modellarining eskizini chizish
1
33-dars Test sinovi. Nazorat ishi – 4 1
34-dars Texnik rasm chizish 1
Reklama
Reklama