Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 8-sinf

KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
8- SINF
T/r Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa
I CHORAK
1 Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar 1

2 Noorganik birikmalarning asosiy sinflari 1

3 Mavzular kesimida masala, mashq va testlar
yechish
1

4 Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi. Laboratoriya ishi №1. Rux gidroksidning olinishi,unga kislota va ishqor eritmalarining
ta’siri
1

5 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari 1

6 Kimyoviy elementlar davriy qonuni 1

7 Kimyoviy elementlar davriy sistemasi 1

8 1-Nazorat ishi 1

9 Atom yadrosi tarkibi 1

10 Izotoplar. Izobarlar 1

11 Mavzularga oid masala va mashqlar yechish 1

12 Atom elektron qavatlarining tuzilishi 1

13 Energetik po‘onachalar 1

14 Kichik davr elementlarining atom tuzilishi 1

15 Katta davr elementlarining atom tuzilishi 1

16 Elementlarni davriy jadvaldagi o‘rni va atom
tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy qonunning
1

17 2-Nazorat ishi 1

18 Mavzular kesimida masala, mashq va testlar
yechish
1

II CHORAK
19 Kimyoviy bog‘lanishlar. Kimyoviy
elementlarning nisbiy elektromanfiyligi
1

20 Kimyoviy bog‘lanish turlari. Qutbli va qutbsiz
kovalent bog‘lanish. Donor-akseptor bog‘lanish
1

21 Ionli bog‘lanish 1

22 Kristall panjaralar. Laboratoriya ishi №2. Turli kimyoviy bog‘lanishga ega bo‘lgan moddalar - kaliy, kaliy xlorid, oltingugurt, yodning kristall panjarasi nushalarini
tayyorlash
1

23 3-nazorat ishi 1

24 Elementlarning oksidlanish darajasi 1

25 Birikmalar tarkibidagi elementlarning oksidlanish darajalarini aniqlash bo‘yicha
mashqlar bajarish
1

26 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari 1

27 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
tenglamalarini tuzish
1

28 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga oid
mashqlar bajarish
1

29 Metallmaslarning umumiy xossalari 1

30 Galogenlarning davriy jadvaldagi o‘rni, atom
tuzilishi
1

31 4-nazorat ishi 1

32 Xlor. Kimyoviy xavfli ob'yektda qo‘llaniladigan kuchli ta’sir etuvchi zaharli modda (KTZM). Xlor bilan zaharlanganda yordam ko‘rsatish 1

III CHORAK
33 Vodorod xlorid 1

34 Avogadro qonuni. Molyar hajm 1

35 Gazning zichligi va nisbiy zichligini aniqlashga
doir misol, masala va mashqlar yechish
1

36 Ekvivalent tushunchasi. Ekvivalent qonuni 1

37 Ekvivalentlik qonuniga oid masalalar yechish 1

38 Xlorid kislota. Laboratoriya ishi №3. Xlorid kislota, galogenidlar va yod uchun sifat
reaksiyasi
1

39 Xlorning kislorodli birikmalari. Laboratoriya ishi №4. Tuproq eritmasi tarkibida xloridlar
borligini aniqlash
1

40 Ftor, brom,yod. Laboratoriya ishi №5. Galogenlarning birikmalari eritmalaridan bir - birini siqib chiqarishi. Laboratoriya ishi №6. Galogenlarning suvda va organik erituvchilarda
erishi
1

41 1-Amaliy ish. Galogenlar mavzusi bo‘yicha
tajribaviy masalalar yechish
1

42 Galogenlar va galogenitlarning biologik
ahamiyati,ishlatilishiga oid masalalar yechish
1

43 5-nazorat ishi 1

44 Kislorod gruppachasi elementlari. Oltingugurt. Laboratoriya ishi №7. Oltingugurt va uning tabiiy birikmalari namunalari bilan tanishish 1

45 Oltingugurtning vodorodli birikmalari. KTZM
bilan zaharlanishdan muhofaza
1

46 Oltingugurtning kislorodli birikmalari 1

47 Sulfat kislota. Laboratoriya ishi №8. Turli eritmalarda sulfat ioni borligini aniqlash.Kuchli ta’sir etuvchi zaharli moddalar 1

48 2-Amaliy ish. Oltingugurt mavzusi bo‘yicha
tajribaviy masalalar yechish
1

49 Kimyoviy reaksiyalar tezligi 1

50 Kimyoviy muvozanat 1

51 6-nazorat ishi 1

52 Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish. KTZM
bilan zaharlanganda muhofaza usullari
1

IV CHORAK
54 Oltingugurt mavzusiga oid masalalar yechish 1

55 Azot guruhchasi elementlari. Azot 1

56 Azotning vodorodli birikmalari. Ammiak. Laboratoriya ishi №9. Ammoniy tuzlaridan ohak ta'sirida ammiak olish va uning
xossalarini o‘rganish
1

57 3-amaliy mashg'ulot. "Ammiak olish va u bilan
tajribalar o‘tkazish."
1

58 Azotning kislorodli birikmalari 1

59 Nitrat kislota 1

60 7-nazorat ishi 1

61 Fosfor 1

62 Fosforning kislorodli birikmalari. Ortofosfat
kislota
1

63 4-Amaliy mashg'ulot. "Azot guruhchasi elementlari"ga oid tajribaviy masalalar yechish 1

64 Mineral o ‘g'tlar. Laboratoriya ishi № 10.
Mineral o‘g'itlar namunalari bilan tanishish
1

65 Eng muhim asosiy mineral o‘g‘itlar 1

66 5-amaliy mashg'ulot. Mineral o‘g‘itlarni aniqlay
olish
1

67 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati 1

68 8-nazorat ishi 1

Reklama
Reklama