Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Kimyo fanidan yillik taqvim mavzu rejasi (2023-2024 o'quv yili)


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 8-sinf

8-SINF KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
T/r
Bo‘lim va mavzu nomi
Soat
Taqvimiy muddat
I CHORAK
1 Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar 1
2 Tarkibning doimiylik qonuni 1
3 Massaning saqlanish qonuni. (Ko‘rgazma-namoyishli tajriba: “Massaning saqlanish qonunini namoyish etish asbobi” yordamida tajriba ko‘rsatish.) 1
4 Kimyoviy reaksiya turlari. (Ko‘rgazma-namoyishli tajriba: kimyoviy reaksiya turlariga oid tajribalar) 1
5 Noorganik birikmalarning asosiy sinflari 1
6 Asoslar tarkibi, tuzulishi, nomlanishi va toifalanishi

7 Asoslarni olinishi, xossalari va ishlatilishi (Ko‘rgazma-namoyishli tajriba)

8 Tuzlar tarkibi, tuzulishi, nomlanishi va toifalanishi 1
9 Tuzlarni olinishi, xossalari va ishlatilishi (Ko‘rgazma-namoyishli tajriba) 1
10 Nazorat ishi -1 1
11 Eruvchanlik. Amaliy mashg‘ulot. Moddalar eruvchanligining modda tabiatiga bog‘liqligi. 1
12 Eritmalar. Amaliy mashg‘ulot. Toʻyinmagan, toʻyingan va oʻta toʻyingan eritmalar tayyorlash. 1
13 Eritmada erigan moddaning massa ulushi, foiz, molyar konsentrasiyasi. 1
14 Mavzular kesimida masala, mashq va testlar yechish

15 Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi. Laboratoriya ishi №1. Rux gidroksidning olinishi,unga kislota va ishqor eritmalarining ta’siri 1
16 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari 1
17 Kimyoviy elementlar davriy qonuni. Davriy jadval 1
18 Nazorat ishi -2. Loyiha ishi. Davriy jadval modelini yashash 1
II CHORAK
19 Atom yadrosi tarkibi 1
20 Izotoplar. Izobarlar 1
21 Mavzularga oid masala va mashqlar yechish 1
22 Atom elektron qavatlarining tuzilishi 1
23 Energetik po‘onachalar 1
24 Kichik davr elementlarining atom tuzilishi 1
25 Katta davr elementlarining atom tuzilishi 1
26 Elementlarni davriy jadvaldagi o‘rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy qonunning ahamiyati 1
27 Nazorat ishi-3. Mavzularga oid masala va mashqlar yechish 1
28 Kimyoviy bog‘lanishlar. Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyligi 1
29 Kimyoviy bog‘lanish turlari. Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanish. Donor-akseptor bog‘lanish 1
30 Ionli bog‘lanish 1
31 Kristall panjaralar. Laboratoriya ishi №2. Turli kimyoviy bog‘lanishga ega bo‘lgan moddalar - kaliy, kaliy xlorid, oltingugurt, yodning kristall panjarasi nusxalarini tayyorlash 1
32 Nazorat ishi-4. Loyiha ishi. Kimyoviy birikmalarning kristall panjaralari modelini yasash. 1
III CHORAK
33 Elementlarning oksidlanish darajasi. Birikmalar tarkibidagi elementlarning oksidlanish darajalarini aniqlash bo‘yicha mashqlar bajarish 1
34 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari 1
35 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish 1
36 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga oid mashqlar bajarish 1
37 Metallmaslarning umumiy xossalari 1
38 Galogenlarning davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi 1
39 Xlor. Kimyoviy xavfli ob'yektda qo‘llaniladigan kuchli ta’sir etuvchi zaharli modda (KTZM). Xlor bilan zaharlanganda yordam ko‘rsatish 1
40 Vodorod xlorid 1
41 Avogadro qonuni. Molyar hajm. Gazning zichligi va nisbiy zichligini aniqlashga doir misol, masala va mashqlar yechish 1
42 Ekvivalent tushunchasi. Ekvivalent qonuni 1
43 Nazorat ishi - 5. Ekvivalentlik qonuniga oid masalalar yechish 1
44 Xlorid kislota. Laboratoriya ishi №3. Xlorid kislota, galogenidlar va yod uchun sifat reaksiyasi 1
45 Xlorning kislorodli birikmalari. Laboratoriya ishi №4. Tuproq eritmasi tarkibida xloridlar borligini aniqlash 1
46 Ftor, brom,yod. Laboratoriya ishi №5. Galogenlarning birikmalari eritmalaridan bir - birini siqib chiqarishi. Laboratoriya ishi №6. Galogenlarning suvda va organik erituvchilarda erishi 1
47 1-Amaliy ish. Galogenlar mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish 1
48 Galogenlar va galogenitlarning biologik ahamiyati,ishlatilishiga oid masalalar yechish 1
49 Kislorod gruppachasi elementlari. Oltingugurt. Laboratoriya ishi №7. Oltingugurt va uning tabiiy birikmalari namunalari bilan tanishish 1
50 Oltingugurtning vodorodli birikmalari. KTZM bilan zaharlanishdan muhofaza 1
51 Oltingugurtning kislorodli birikmalari 1
52 Sulfat kislota. Laboratoriya ishi №8. Turli eritmalarda sulfat ioni borligini aniqlash.Kuchli ta’sir etuvchi zaharli moddalar 1
IV CHORAK
53 2-Amaliy ish. Oltingugurt mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish 1
54 Nazorat ishi - 6. Loyiha ishi. Ozuqa mahsulotlari tarkidadagi kislotani aniqlash.

55 Kimyoviy reaksiyalar tezligi 1
56 Kimyoviy muvozanat 1
57 Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish. KTZM bilan zaharlanganda muhofaza usullari 1
58 Azot guruhchasi elementlari. Azot 1
59 Azotning vodorodli birikmalari. Ammiak. Laboratoriya ishi №9. Ammoniy tuzlaridan ohak ta'sirida ammiak olish va uning xossalarini o‘rganish 1
60 3-amaliy mashgʻulot. "Ammiak olish va u bilan tajribalar o‘tkazish" 1
61 Azotning kislorodli birikmalari 1
62 Nitrat kislota 1
63 7-nazorat ishi . 4-Amaliy mashgʻulot. "Azot guruhchasi elementlari"ga oid tajribaviy masalalar yechish 1
64 Fosfor 1
65 Fosforning kislorodli birikmalari. Ortofosfat kislota 1
66 Mineral o‘gʻitlar. Laboratoriya ishi № 10. Mineral o‘g'itlar namunalari bilan tanishish 1
67 Eng muhim asosiy mineral o‘g‘itlar. 5-Amaliy mashgʻulot. Mineral o‘g‘itlarni aniqlay olish 1
68 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati. 8-nazorat ishi 1


Quyidagi havolalarning biri orqali yuklab olishingiz mumkin.

Yuklab olish


@Internetdan

Reklama
Reklama