Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Algebra

Sinfi: 9-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA FANIDAN TAQVIM- MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )

IX SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars 8-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash 1
2-dars 8-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash 1
3-dars
Kvadrat funksiyaning ta’rifi
1
4-dars Funksiya 1
5-dars Funksiya 1
6-dars Funksiya 1
7-dars Misollar yechish 1
8-dars Kvadrat funksiyaning grafigini yasash 1
9-dars Misollar yechish 1
10-dars 1-nazorat ishi 1
11-dars Xatolar ustida ishlash 1
12-dars Kvadrat tengsizlik va uning yechimi 1
13-dars Misollar yechish 1
14-dars Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi
yordamida yechish
1
15-dars Misollar yechish 1
16-dars Intervallar usuli 1
17-dars Misollar yechish 1
18-dars Funksiyaning aniqlanish sohasi 1
19-dars Misollar yechish 1
20-dars Funksiyaning o‘sishi va kamayishi 1
21-dars Funksiyalarning juftligi va toqligi 1
22-dars Misollar yechish 1
23-dars Daraja qatnashgan tenglama va tengsizliklar 1
24-dars Misollar yechish 1
25-dars Bobga doir mashqlar 1
26-dars 2-nazorat ishi 1
27-dars Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
28-dars Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda
sistemalarni yechish
1
29-dars Misollar yechish 1
30-dars Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari 1
31-dars Misollar yechish 1
32-dars Ikkinchi darajali bir noma’lumli tengsizliklar
sistemalari
1
33-dars Misollar yechish 1
34-dars Sodda tengsizliklarni isbotlash 1
35-dars Misollar yechish 1
36-dars Bobga doir mashqlar 1
37-dars 3-nazorat ishi 1
38-dars Xatolar ustida ishlash 1
39-dars Burchakning radian o‘lchovi 1
40-dars Misollar yechish 1
41-dars Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish 1
42-dars Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi
ta’riflari
1
43-dars Misollar yechish 1
44-dars Sinus, kosinus va tangensning ishoralari 1
45-dars Misollar yechish 1
46-dars Misollar yechish 1
47-dars 4-nazorat ishi 1
48-dars Xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK
49-dars Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi
orasidagi munosabatlar
1
50-dars Misollar yechish 1
51-dars Trigonometrik ayniyatlar 1
52-dars Misollar yechish 1
53-dars Misollar yechish 1
54-dars α va - α Burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va
kotangensi
1
55-dars Misollar yechish 1
56-dars Qo‘shish formulalari 1
57-dars Misollar yechish 1
58-dars Ikkilangan burchakning sinusi, kosinusi formulalari 1
59-dars Misollar yechish 1
60-dars Keltirish formulalari 1
61-dars Misollar yechish 1
62-dars Sinuslar, kosinuslar yig‘indisi va ayirmasi 1
63-dars Misollar yechish 1
64-dars Bobga doir mashqlar 1
65-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
66-dars 5-nazorat ishi 1
67-dars Xatolar ustida ishlash 1
68-dars Sonli ketma-ketlik, uning berilish usullari 1
69-dars Misollar yechish 1
70-dars Arifmetik progressiya 1
71-dars Misollar yechish 1
72-dars Misollar yechish 1
73-dars Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining
yig‘indisini formulasi
1
74-dars Misollar yechish 1
75-dars Misollar yechish 1
76-dars Misollar yechish 1
77-dars 6-nazorat ishi 1
78-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
79-dars Geometrik progressiya 1
80-dars Misollar yechish 1
81-dars Geometrik progressiya dastlabki n-hadining yig‘indisi
formulasi
1
82-dars Misollar yechish 1
83-dars Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya 1
84-dars Misollar yechish 1
85-dars Bobga doir mashqlar 1
86-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
87-dars 7-nazorat ishi 1
88-dars Xatolar ustida ishlash 1
89-dars Hodisalar 1
90-dars Misollar yechish 1
91-dars Hodisaning ehtimoligi 1
92-dars Misollar yechish 1
93-dars Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotasi 1
94-dars Tasodifiy miqdorlar 1
95-dars Misollar yechish 1
96-dars Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari 1
97-dars Bobga doir mashqlar 1
98-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
99-dars 8-nazorat ishi 1
100-dars Misollar yechish 1
101-dars Misollar yechish 1
102-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama