Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf IFizika fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Fizika

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Mexanika bo‘limida nimani o‘rganamiz? Mexanikaning rivojlanish tarixidan ma’lumotlar Kirish
2 Jismlarning harakati            1-mavzu
3 Fazo va vaqt         2     -mavzu
4 Kinematikaning asosiy tushunchalari           3    -mavzu
5 Skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar          4     -mavzu
6 Masalalar yechish       1(4)    masala
7 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha          5     -mavzu
8 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tezligi          6     -mavzu
9 Masalalar yechish            2(4) -masala
10 1-NAZORAT ISHI takrorlash
11 To‘g‘ri chiziqli tekis harakatning grafik tasviri          7     -mavzu
12 Notekis harakatda tezlik          8     -mavzu
13 Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish         9      -mavzu
14 Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi          10     -mavzu
15 Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l       11       -mavzu
16 Masalalar yechish    7(5)-  masala
17 2-NAZORAT ISHI takrorlash
18 Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash        12       -mavzu
19 Jismlarning erkin tushishi         13      -mavzu
20 Yuqoriga tik otilgan jismning harakati           14    -mavzu
21 Jismning tekis aylanma harakati             15  -mavzu
22 Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar           16    -mavzu
23 Masalalar yechish 11(3)-masala
24 Markazga intilma tezlanish          17     -mavzu
25 3-NAZORAT ISHI takrorlash
26 Masalalar yechish           12(4)-masala
27 Jismlarning o`zaro ta’siri. Kuch         18      -mavzu
28 Nyutonning birinchi qonuni inersiya qonuni        19       -mavzu
29 Jism massasi      20         -mavzu
30 Nyutonning ikkinchi qonuni       21        -mavzu
31 4-NAZORAT ISHI takrorlash
32 Masalalar yechish 13(2)-masala
33 Nyutonning uchinchi qonuni           22    -mavzu
34 Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi           23    -mavzu
35 Masalalar yechish 15-masala
36 Elastiklik kuchi            24   -mavzu
37 Masalalar yechish         16(6)-masala
38 Laboratoriya ishi: Prujina bikrligini aniqlash           25    -mavzu
39 Butun olam tortishish qonuni        26       -mavzu
40 Og‘irlik kuchi              27 -mavzu
41 Jism og‘irligi          28     -mavzu
42 Yuklama va vaznsizlik           29    -mavzu
43 Masalalar yechish 20(3)-masala
44 5-NAZORAT ISHI takrorlash
45 Yerning tortishish kuchi ta’sirida jismlarning harakati         30      -mavzu
46 Yerning sun’iy yo‘ldoshlari           31    -mavzu
47 Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish         32      -mavzu
48 Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish.        33       -mavzu
49 Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish.       34        -mavzu
50 Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanish koeffitsientini aniqlash         35      -mavzu
51 6-NAZORAT ISHI takrorlash
52 Masalalar yechish      V bob 10-masala
53 Impuls     36          -mavzu
54 Impulsning saqlanish qonuni     37          -mavzu
55 Reaktiv harakat        38       -mavzu
56 Masalalar yechish       39        -mavzu
57 Mexanik ish        40       -mavzu
58 Laboratoriya ishi: Jismni ko‘tarishda va shu masofaga          41     -mavzu
59 Potensial energiya          42     -mavzu
60 Kinetik energiya            43   -mavzu
61 7-NAZORAT ISHI takrorlash
62 Mexanik energiyaning saqlanish qonuni       43        -mavzu
63 Laboratoriya ishi: Jism kinetik energiyasining uning tezligi va massasiga bog‘liqligini aniqlash         44      -mavzu
64 Quvvat. Masalalar yechish        45       -mavzu
65 Tabiatda  energiyaning  saqlanishi.   Foydali   ish koeffitsiyenti       46        -mavzu
66 7-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi dars         7 bob 14-masala
67 8-NAZORAT ISHI takrorlash
68 O‘quv sayohati. takrorlash
Reklama
Reklama