Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Kimyo

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi. O‘zbekistondagi kimyogar olimlarning kimyo daniga qo`shgan hissalari.  1-§. 3-4 betlar
2 Modda va uning xossalari.       1-laboratoriya ishi. 2- § ni o`qish.. Jadvalni to`ldirish 147 bet
3 1-amaliy mashg'ulot. Kimyo xonasida jihozlar va reakfivlar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalari bilan tanishish.  Hisobot yozish
4 2-amaliy mashg'ulot. Laboratoriya jihozlari, bilan ishlash, alanganing tuzilishini o‘rganish. Gulxan Hisobot yozish
5 Atom-molekular ta’limot. Atom va molekulalarning mavjudligi. Kimyoviy element, kimyoviy belgi 3- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
6 Atomlarning o‘lchami, nisbiy va absolyut massa 4- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
7 Kimyoviy modda-atom va molekulalar uyushmasi. Molekular va nomolekular tuzilishdagi moddalar 5- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
8 1-nazorat ishi Takrorlash
9 Sof modda va aralashmalar. Ko`rgazma- namoyish   6- § ni o`qish.. Hisobot yozish
10 3-amaliy mashg'ulot. Ifloslangan osh tuzini tozalash Hisobot yozish
11 Oddiy va murakkab moddalar.4-laboratoriya ishi.  7- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
12 Moddalarning agregat holati 8- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
13 Kimyoviy formula, valentlik, indekslar 9- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
14 Molekulalarning o'lchami, nisbiy va absolyut massasi. Mol va molyar massa. Avogadro doimiysi 10- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
15 Moddalarning xossalari. Fizik va kimyoviy o'zgarishlar.   2- va 3- laboratoriya ishlari.Fizik hodisalar. Kimyoviy hodisalar. 11- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
16 Kimyoviy reaksiyalarningsodir bo`lishi. Kimyoviy reaksiya  tenglamalari. Koeffitsientlar.( ko`rgazma- namoyish) 12- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
17 2-nazorat ishi  Takrorlash
18 Masalalar va mashqlar yechish  40-bet 4-5- masalalar
19 Tarkibning doimiylik qonuni 13- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
20 Massaning saqlanish qonuni. Ko‘rgazma-namoyishli tajriba  14- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
21 Avogadro qonuni. Molyar hajm. 15- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
22 Kimyoviy reaksiya turlari. Laboratoriya ishi 5  16- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
23 O`tilgan mavzular yuzasidan masalalar yechish. 48-bet 1-2-4- masalalar
24 3-nazorat ishi 52-bet test bajarish
25 Xatoliklar ustida ishlash. 51-bet 1-2-3- masalalar
26 Kislorod. Kislorod- oddiy modda. Uning olinishi.( Tajriba)  17-18- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
27 Kislorodning kimyoviy xossalari, biologik ahamiyati va ishlatilishi.  19- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
28 Laboratoriya ishi 6 Hisobot yozish
29 Kislorodning tabiatda aylanishi. Havo va uning tarkibi, havo tarkibining ifloslanishi va uni saqlash usullari. H.X.A.(Havo tarkibining ifloslanishi.) 20- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
30 Yonish.Yonilg'ilarning turlari. 7-laboratoriya ishi.  21- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
31 4-amaliy mashg'ulot. Laboratoriya sharoitida vodorod peroksid eritmasidan kislorod olish, xossalari bilan tanishish. Hisobot yozish
32 4-nazorat ishi  Takrorlash
33 Vodorodning olinish i.  8 -laboratoriya ishi. 24- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
34 Vodorod - oddiy modda. Vodorodning fizik va kimyoviy xossalari. 25- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
35 Vodorod- sof ekologik yonilg`i, uning ishlatilishi.    9-laboratoriya ishi. 26- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
36 Suv murakkab modda. Suvning fizikaviy va kimyoviy xossalari. Ko‘rgazma - namoyishli tajriba.  Suvni metallar (kalsiy, natriy) bilan o‘zaro ta’siri. 27- § ni o`qish..77- bet 1-2- masalalar
37 Suvning tabiatda tarqalishi. Uning tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati, ishlatilishi.  28- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
38 Suv havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari . Suvni tozalash usullari, suv tarkibining ifloslanishi 29- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
39 Suv eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik. Ko`rgazma- namoyishli tajriba. 30- § ni o`qish.. 78- bet 6-7-- masalalar
40 Eritmalar. Eritmalarning inson hayotidagi ahamiyati 31- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
41 Eritmada erigan moddaning massa ulushi, molyar va normal konsentratsiyasi.  32- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
42 5-nazorat ishi. 78- bet 8-11- masalalar
43 5-amaliy mashg'ulot.1.Eritmalar tayyorlash.  Hisobot yozish
44 Masala va mashqlar bajarish 97- bet test yechish
45 Murakkab moddalarning toifalanishi. Metallar va metallmaslar.  33-34- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
46 Oksidlar. Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 34- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
47 Oksidlarning toifalanishi        35- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
48 Oksidlarning olinishi va xossalari. 10-Laboratoriya tajribasi.  36- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
49 Eng muhim oksidlarning ishlatilishi 37- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
50 6-nazorat ishi 96- bet 5-6- masalalar
51 Asoslarning tuzilishi, tarkibi va nomlanishi. Asoslarning toifalanishi. 11-laboratoriya ishi 38-39- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
52 Asoslarning olinishi  va xossalari. 12-13 laboratoriya ishi. 40- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
53 Eng muhim asoslarning ishlatilishi. 41- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
54 Kislotalar. Kislotalar tarkibi, tuzilishi, nomlanishi .Kislotalar toifalanishi  42-43- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
55 Kislotalarning olinishi va xossalari. ,14-,15-,16-laboratoriya tajribalari:  44- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
56 6-amaliy mashg'ulot. CuO va Fe203 bilan sulfat kislota orasidagi reaksiyalarni o'tkazish Hisobot yozish
57 Eng muhim kislotalarning ishlatilishi  45- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
58 7-nazorat ishi 97- bet  7-8 - masalalar
59 Tuzlar. Tuzlar tarkibi, tuzilishi va nomlanishi  46- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
60 Tuzlar formulalarining ifodalanishi va ularning toifalanishi  47- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
61 Tuzlarning  olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. 48- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
62 Tuzlarning  olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. . Ko`rgazma- namoyishli tajriba. 48- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
63 Eng muhim tuzlarning ishlatilishi  49- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
64 Ekvivalent qonuni 50- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
65 Masalalar va mashqlar yechish 135- bet test yechish.140- bet 8-9- masalalar
66 Noorganik birikmalarning eng muhim sinflari orasidagi genetik bog'lanish. 51- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
67 7 -amaliy mashg'ulot. Anorganik birikmalarning eng muhim sinflariga oid bilimlarni umumlashtirish yuzasidan masalalar yechish  Hisobot yozish
68 8-nazorat ishi takrorlash
Reklama
Reklama