Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf Jismoniy tarbiya fanidan taqvim mavzu yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 1-sinf

1-SINF
Jismoniy tarbiya 66 soat
1-sinf
1-chorak 2-chorak 3-chorak 4-chorak

IX X XI XII I II III IV V

1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2, Gimnastika 16 4 - - - 6 6 - - -

3, Yengil atlеtika 14 1 6 - - - - - 4 3

4, Harakatli o’yinlar 34 4 3 6 8 - - 6 5 2

5, Shashka 22

6, Nazorat ish
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har
bo‘lim yakunida dars jarayonida olinadi


Jami 66 9 9 6 8 6 6 6 9 7


18 14 18 16


1-sinf 1-chorak (18 soat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2, Gimnastika + + + +3, Yengil atlеtika+ + + + + + +
4, Harakatli o’yinlar+ + + +


+ + +


Dars Mavzu va vazifalar Soat
1 Gimnastika Nazariy: Mashg‘ulotlar o‘tish joyi (sport zali va maydonchalar) hamda.
Amaliy: Saf mashqlari. Saflanish, (o‘qituvchi o‘quvchilar bilan
salomlashish “Assalom!”); Saf usullari, asosiy tik turish; kolonna va sherenga bo‘lib bir qatorga, chiziq bo‘ylab safga turish, qo‘l ushlashib doira hosil qilish;
1
2 Gimnastika Nazariy: Gimanstika darslarida o’zini tutish va xavfsizlik qoidalari.
Amaliy: safda yurish va to‘xtash mashqlarini bajarish; Saf buyruqlarini bajarish: “Sinf saflan!”, “Sinf tekislan!”, “Sinf rostlan!”, “Sinf o‘ngga!”, “Sinf chapga!”, “Sinf sakrab o‘ngga!”,
“Sinf sakrab chapga!”, “Sinf qadam bos!”, “Sinf to‘xta!”.
1
3 Gimnastika Nazariy: Foydalaniladigan sport anjomlarining nomlari va ularni qo‘llash haqida tushuncha.
Amaliy: Saf buyruqlarini bajarish: “Sinf saflan!”, “Sinf tekislan!”, “Sinf rostlan!”, “Sinf o‘ngga!”, “Sinf chapga!”, “Sinf sakrab o‘ngga!”, “Sinf sakrab chapga!”, “Sinf qadam bos!”, “Sinf to‘xta!”.
Umumrivojlantiruvchi mashqlar.
1
4 Nazariy: Shaxsiy gigiyena va kun tartibiga rioya qilish.
Amaliy: Saf buyruqlarini bajarish: “Sinf o‘ngga!”, “Sinf chapga!”, “Sinf sakrab o‘ngga!”, “Sinf sakrab chapga!”, “Sinf qadam bos!”,
1

“Sinf to‘xta!”. Umumrivojlantiruvchi mashqlar.
5 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yin turlari va ularning qoidalari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. Saflanish va saf mashqlari. Qomatni tik tutib yurish mashqlari. “Hamma tezda o‘z joyiga”, “Kun va tun”, “Bir qatorga saflaning!”, ‘Bo‘sh o‘rin” harakatli o’yinlari.
16 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o’yinlarda texnik havfsizlik qoidalari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. Saflanish va saf mashqlari. Qomatni tik tutib yurish mashqlari. “Hamma tezda o‘z joyiga”, “Kun va tun”, “Bir qatorga saflaning!”, ‘Bo‘sh o‘rin” harakatli o’yinlari.
17 Amaliy: Harakatli o’yinlar. Buyumlar bilan mashqlar bajarish; Qaddi-qomatni shakllantirish mashqlari; “Estafetalar”, “Raqam
bilan chaqirish”, “Jambul”, “Qizil bayroq”, “O‘z rangingni top” harakatli o’yinlari.
18 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va yugurish mashqlar; Qomatni tik tutib yurish mashqlari. “Olib qochar”, “Estafetalar”, “Raqam
bilan chaqirish”, “Jambul”, “Qizil bayroq”, “O‘z rangingni top” harakatli o’yinlari.
19 Nazariy: Yengil atletika sport turi haqida ma’lumot.
Amaliy: Yengil atlеtika. Umumrivojlantiruvchi mashqlar (URM) majmuasini o‘rgatish; Yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni o‘rgatish; Turli masofalarga yugurish bilan tanishtirish va yugurish mashqlari haqida umumiy tushuncha berish; 30 m. yugurish; 15-20 metrga masofa bo‘ylab tezlikda yugurish mashqlari; yugurish yo‘lakchasi
bo‘ylab yakkayugurish;
110 Amaliy: URM majmuasini o‘rgatish; Yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni o‘rgatish; yuqori startni bajarishni ko‘rsatish, tushintirib berish, juftlikda bir maromda masofa bo‘ylab yugurish; 30 m. yugurish; mokisimon yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni bajarish,
3x10 metrga mokisimon yugurishni o‘rgatish.
111 Amaliy: URM majmuasini o‘rgatish; Yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni o‘rgatish; yuqori startni bajarishni ko‘rsatish, tushintirib berish, 30 m. yugurish; mokisimon yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni bajarish, 3x10 metrga mokisimon yugurishni qayta o‘rgatish; juftlikda bir maromda masofa bo‘ylab yugurish; Turli
taraflarga ko‘p sakrash mashqlari (oldinga, ortga, chapga, o‘ngga).
112 Amaliy: Mahsus yugurish mashqlarni bajarib ko’rsatib berish va o’rgatish; mokisimon yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni bajarish; 3x10 metrga mokisimon yugurish; Turgan joydan uzunlikka sakrash. Turli taraflarga ko‘p sakrash mashqlari ; (fazalariga qat’iy
e’tibor qaratish); bir maromda masofa bo‘ylab 300 m.yugurish;
113 Amaliy: Mahsus yugurish mashqlarni bajarib ko’rsatib berish va o’rgatish; mokisimon yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni bajarish; 3x10 metrga mokisimon yugurish; bir maromda masofa bo‘ylab
yugurish; Turgan joydan uzunlikka sakrash. Turli taraflarga ko‘p
1
sakrash mashqlari ; (fazalariga qat’iy e’tibor qaratish). bir maromda
masofa bo‘ylab 300 m. yugurish;

14 Amaliy: Chizilgan chiziq, arqon va 1 kilogrammli to‘ldirma to‘p ustidan sakrashlar.Tepaga osilgan buyumga qo‘llarni tekkizib sakrash mashqlari (turgan va turli harakatlarda). Tennis koptogini
to‘g‘ri ushlash; tennis va boshqa har xil koptoklarni nishonga aniq uloqtirish mashqlari; bir maromda masofa bo‘ylab yugurish;
115 Amaliy: URM va sakrash mashqlar; Tepaga osilgan buyumga qo‘llarni tekkizib sakrash mashqlari (turgan va turli harakatlarda). Tennis koptogini to‘g‘ri ushlash; tennis va boshqa har xil koptoklarni nishonga aniq uloqtirish mashqlari; turgan joydan chap va o‘ng qo‘llarda tennis koptogini uloqtirish; bir maromda masofa
bo‘ylab yugurish;
116 Nazariy: O‘ynashda o‘yin turlari va qoidalari bilan tanishtirish; o‘yin vaqtida yakka va jamoa tartibida harakatlanish qoidalari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va yugurish mashqlar; “Kuchlilar va chaqqonlar”; “Estafetalar”; “Kim uzoqqa otadi”; “Taqiqlangan harakat”
117 Nazariy: O‘yin jarayonida tartib intizomga rioya qilish.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va yugurish mashqlar; “Kuchlilar va chaqqonlar”; “Estafetalar”; “Kim uzoqqa otadi”; “Taqiqlangan harakat”; “Juft-juft bo‘lib tortishish” ; “To‘pni uzatib yugurish”,.
118 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va yugurish mashqlar; “Kim
uzoqqa otadi”; “Taqiqlangan harakat”; “Juft-juft bo‘lib tortishish”; “Quvlashmachoq”; “To‘pni uzatib yugurish”,,
1


1-sinf 2-chorak (14 soat)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2, Gimnastika3, Yengil atlеtika4, Harakatli o’yinlar + + + + + + N + + + + + + + N +
Dars Mavzu va vazifalar Soat19 Nazariy:. Sport zalida turish va yurish qoidalari
Amaliy: Harakatli o’yinlar. Buyumsiz URM bajarish; “Hamma tеzda o’z joyiga”, “Kim uzoqqa otadi”; “Estafеtalar”; “Uzatdingmi, o‘tir”, harakatli o’yinlari; Turgan joydan uzunlikka sakrashni
takomillashtirish.
120 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM bajarish; “Halqachani kiygizish”; “O‘rmon, botqoq, dengiz”, “Estafеtalar”; “Uzatdingmi, o‘tir”, harakatli o’yinlari; Turgan joydan uzunlikka sakrashni takomillashtirish. 121 Nazariy: O’z-o’zini nazorat qilish qoidalari. Sport turlari haqida.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM bajarish; “Halqachani


kiygizish”; “Kim uzoqqa uloqtiradi”, “O‘rmon, botqoq, dengiz”,
harakatli o’yinlari;

22 Nazariy: Harakatli o’yinlarda texnik havfsizlik qoidalari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM bajarish; “Halqachani kiygizish”; “Poyezd”; “To‘pni uzatib yugurish”, “Tortishmachoq”
harakatli o’yinlari;
123 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM bajarish; “Halqachani kiygizish”; “Poyezd”; “To‘pni uzatib yugurish”, “Tortishmachoq” harakatli o’yinlari; 124 Nazariy: Tabiatning sog’lomlashtiruvchi omillari orqali chiniqish. Quyosh nurida chiniqish qoidalari
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM. “Poyezd”; “To‘pli estafeta”, “Tortishmachoq”, “Qopqon” harakatli o’yinlari; Nazorat ishhi- 1
125 Nazariy: O’quvchilarning shaxsiy gigiyena va kun tartibiga rioya qilish qoidalari
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM. “To‘pli estafeta”, “Qopqon”, “Estafetalar” , “Kun va tun ” harakatli o’yinlari;
126 Nazariy: Quyosh nurida chiniqish qoidalari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. Saf burulish mashqlari; “To‘pli estafeta”, “Qopqon”, “Estafetalar” , “Kun va tun ” harakatli o’yinlari;
127 Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarinining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. a) Saf mashqlari URT; “To’pli
estafеta”, “To‘pni uzatib yugurish”, “Raqam bilan chaqirish”,
“Halqachani kiygizish”; “Juft-juft bo‘lib tortishish” harakatli o’yinlari;
128 Amaliy: Harakatli o’yinlar. a) Saf mashqlari URT; “To’pli
estafеta”, “To‘pni uzatib yugurish”, “Raqam bilan chaqirish”, “Halqachani kiygizish”; “Juft-juft bo‘lib tortishish” harakatli o’yinlari;
129 Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to’qri nafas olish va chiqarish.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM majmuasi hayvon, qushlar harakatlariga taqlid qilib bajarish; “Taqiqlangan harakat” “Hamma tezda o‘z joyiga”, “To‘pni uzatib yugurish”, “Qopqon” harakatli
o’yinlari;
130 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM majmuasi; hayvon, qushlar harakatlariga taqlid qilib bajarish; “Taqiqlangan harakat” “Hamma tezda o‘z joyiga”, “To‘pni uzatib yugurish”, “Qopqon” harakatli
o’yinlari;
131 Nazariy: Kasallikni oldini olish choralari.
Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va to’g’ri nafas olish mashqlari; hayvon, qushlar harakatlariga taqlid qilib bajarish; “Estafetalar”; “To‘pni aylana ichiga tushir”; Zag‘izg‘on”, “Qovun polizida”,
harakatli o’yinlari; Nazorat ishhi- 2
132 Amaliy: Harakatli o’yinlar. URM va to’g’ri nafas olish mashqlari;

hayvon, qushlar harakatlariga taqlid qilib bajarish; “Estafetalar”;
“To‘pni aylana ichiga tushir”; Zag‘izg‘on”, “Qovun polizida”, harakatli o’yinlari;
11-sinf 3-chorak (18 soat)33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika + + + + + N + + + + + + + N

3, Yengil atlеtika

4, Harakatli o’yinlar+ + + + + +

Dars Mavzu va vazifalar Soat33 Nazariy: Gimnastika anjomlari va ulardan to’g’ri foydalanish. Amaliy: Gimnastika. Gimanstika darslarida o’zini tutish qoidalari; Tirmashib chiqish. Gimnastik narvonga qiya qo‘yilgan gimnastik o‘rindiq ustida yotgan holda tirmashib chiqish (o’qituvchi
yordamida) pastga tushish; Arg’amchida sakrash mashqlari.
134 Nazariy:Ertalabki badantarbiya mashqlarinining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy: Oyoq-qo‘llar yordamida gimnastik narvonga tayangan holda chiqish va pastga tushish; gimnastika narvoniga o’nga, chapga tirmashib yurish; (o’qituvchi yordamida); gimnastika
o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va yozish,.
135 Amaliy: Oyoq-qo‘llar yordamida gimnastik narvonga tayangan holda chiqish va pastga tushish; gimnastika narvoniga o’nga, chapga tirmashib yurish; (o’qituvchi yordamida); gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va yozish,. 136 Nazariy: Sport kiyimlariga qo‘yiladigan gigiyenik talablar.
Amaliy: Osilishlar. Gimnastik narvonga suyanib turib qo’llar yelka balandligida ushlab turib, o’tirib turish, osilib turib, oyoqlarni larni bukib ko‘krak qafasigacha ko‘tarish; Ikki qo‘lda osilib turish. gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va yozish.
137 Amaliy: Osilishlar. Gimnastik narvonga suyanib turib qo’llar yelka balandligida ushlab turib, o’tirib turish, osilib turib, oyoqlarni larni bukib ko‘krak qafasigacha ko‘tarish; Ikki qo‘lda osilib turish. gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va
yozish.Nazorat ishi - 3
138 Amaliy: Tayanishlar. Qo’llarga tayanib yotgan holatda chap, o’ng
va orqaga, oldinga harakatlabish;
139 Nazariy:Gimanstika darslarida o’zini tutish va xavfsizlik qoidalari. Amaliy: Qo’llarga tayanib yotgan holatda chap, o’ng va orqaga, oldinga harakatlabish; gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va
yozish. O’tirganda,cho’qqayganda g’ujanak bo’lish; Cho‘qqayib
1
o‘tirgan holda orqaga va oldinga tebranish mashqlari (kacheli);
40 Amaliy: Akrobatika. O’tirganda,cho’qqayganda g’ujanak bo’lish; Cho‘qqayib o‘tirgan holda orqaga va oldinga tebranish mashqlari (kacheli); g‘ujanak bo‘lib o‘tirish; kurakda tik turish; gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va yozish, Muvozanat saqlash va koordinatsion qobiliyatni rivojlantirish. Polda, oyoqlarda qo‘l holatlarini o‘zgartirib oyoq uchida yon tomonlarda (ichki va tashqi)
tomonlarda yurishlar;
141 Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarinining ahamiyati. Amaliy: Akrobatika. Cho‘qqayib o‘tirgan holda orqaga va oldinga tebranish mashqlari (kacheli); g‘ujanak bo‘lib o‘tirish; kurakda tik turish; yotgan holatda “ko‘prik” hosil qilish, qorin bilan yotgan holda ikki oyoq uchini qo‘l bilan ushlab tebranish; gimnastika
o’rindig’ida qo’llarni turli holatda tutib yurish;
142 Nazariy:
Amaliy: Akrobatika. Yotgan holda oyoq uchlarini boshga
tekkazishga harakat qilish; ikki qo‘lni matga qo‘yib o‘tirgan holda oldinga umbaloq oshishni o’rgatish(o’qituvchi yordamida);
gimnastika o‘rindig‘ida qo‘llarni bukish va yozish; gimnastika o’rindig’ida qo’llarni harakatlantirib yurish; gimnastik o‘rindiq ustida oyoq uchida yurish; gimnastik o‘rindig‘ida turgan joydan
yuqoriga sakrab oyoq uchida yumshoq tushish;
143 Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning ahamiyati.
Amaliy: Akrobatika elementlaridan gimnastika majmuasi; bir oyoq uchida (o‘ng va chap oyoqlarni almashtirgan holda) 13-15 soniya
muvozanat saqlab turish. Arg’amchada sakrash.
144 Amaliy: Akrobatika elementlaridan gimnastika majmuasi; Milliy raqs qadamlar qo’yish, Musiqa jo‘rligida xalq raqslari elementlariga mos bo‘lgan qo‘l va oyoq harakatlarini bajarish. Nazorat ishi - 4 145 Nazariy: Harakatli o’yinlarda texnik havfsizlik qoidalari.
Amaliy: URM “To‘pni uzatib yugurish”, “Qo‘ng‘iroqcha”, “Sakra bodom chumchuqlar”, “Estafetalar” harakatli o’yinlari.
146 Amaliy: Mahsus yuguruvchi mashqlar. URM “To‘pni uzatib yugurish”, “Qo‘ng‘iroqcha”, “Sakra bodom chumchuqlar”,
“Estafetalar” harakatli o’yinlari.
147 Nazariy: Harakatli o‘yin turlari va ularning qoidalari.
Amaliy: Mahsus yuguruvchi mashqlar. “Kun va tun”, “Bir qatorga saflaning!”, “Halqachani kiygizish”, “Qopqon” harakatli o’yinlari.
148 Amaliy: Mahsus yuguruvchi mashqlar. “Kun va tun”, “Bir qatorga
saflaning!”, “Halqachani kiygizish”, “Qopqon” harakatli o’yinlari.
149 Amaliy: Mahsus mashqlar; “Qizil bayroq”, “Taqiqlangan harakat”, “To‘siqlardan oshib o‘tish”, “Xo‘rozlar jangi” harakatli o’yinlari. 150 Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to’qri nafas olish va chiqarish. 1
Amaliy: Mahsus mashqlar; “Qizil bayroq”, “Taqiqlangan
harakat”, “To‘siqlardan oshib o‘tish”, “Xo‘rozlar jangi” harakatli o’yinlari.
1 – SINF. IV CHORAK (16 SOAT)

T/r Nomi 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


1 Nazariy
bilimlar
DARS JARAYONIDA


2 Yengil atletika + + + + + + +
N
3 Harakatli o’yinlar


+ + + + + + +
N

4 Shashka

+ +
Dars Mavzu va vazifalar Soat
51 Yengil atletika; Nazariy: Yengil atletika sport turi haqida ma’lumot. Amaliy: Mahsus yugurish mashqlar;Turli masofalarga yugurish bilan tanishtirish va yugurish mashqlari haqida umumiy tushuncha berish.
Yugurish estafetalar.


52 Yengil atletika; Nazariy:Shaxsiy gigiyena va kun tartibiga rioya qilish.
Amaliy: Turli masofalarga yugurish bilan tanishtirish va yugurish mashqlari haqida umumiy tushuncha berish.30 m. yugurish;


53 Yengil atletika; Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarinining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy: Yugurish mashqlar ; yuqori stsrtdan 30 m. yugurish; (o’quv meyorlari). 3x10 metrga mokisimon yugurishni o‘rgatish; 15-20 metrga masofa bo‘ylab tezlikda yugurish mashqlari;
1
54 Yengil atletika; Amaliy: Yugurish va sakrash mashqlar; 3x10 metrga mokisimon yugurishni o‘rgatish; Turli taraflarga ko‘p sakrash mashqlari (oldinga, ortga, chapga, o‘ngga). Chizilgan chiziq, arqon va 1 kilogrammli to‘ldirma to‘p ustidan sakrashlar.Tepaga osilgan buyumga qo‘llarni
tekkizib sakrash mashqlari (turgan va turli harakatlarda).
1
55 Yengil atletika; Nazariy: Shaxsiy gigiyena va kun tartibiga rioya qilish. Amaliy: mokisimon yugurishga oid bo‘lgan mashqlarni bajarish ; 3x10 metrga mokisimon yugurishni o‘rgatish; (o’quv meyorlari). Turli taraflarga ko‘p sakrash mashqlari (oldinga, ortga, chapga, o‘ngga).
(fazalariga qat’iy e’tibor qaratish).
1
56 Yengil atletika; Amaliy: Tennis koptogini to‘g‘ri ushlash; tennis va boshqa har xil koptoklarni nishonga aniq uloqtirish mashqlari; turgan joydan chap va o‘ng qo‘llarda tennis koptogini uloqtirish; To’pni nishonga
uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan)
1
57 Yengil atletika; Nazariy: Yengil atletika sport turi haqida ma’lumot. 1

Amaliy: mahsus yugurish va sakrash mashqlar; turgan joydan chap va
o‘ng qo‘llarda tennis koptogini uloqtirish; To’pni nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan) (o’quv meyorlari).Nazorat ishi - 5.


58 Nazariy: Sport kiyimlariga qo‘yiladigan gigiyenik talablar.
Harakatli o’yinlar; Amaliy: mahsus sakrash mashqlar;turgan; “Sakra bodom chumchuqlar”,,“Kim uzoqqa uloqtiradi”, “O‘z rangingni top”, “Kuchlilar va chaqqonlar”, “Olib qochar” harakatli o’yinlar. bir maromda
masofa bo‘ylab yugurish.
1
59 Harakatli o’yinlar; Amaliy: “Sakra bodom chumchuqlar”,,“Kim uzoqqa uloqtiradi” “O‘z rangingni top”, “Kuchlilar va chaqqonlar”, “Olib qochar”
harakatli o’yinlar.
1
60 Nazariy: Tabiatning sog’lomlashtiruvchi omillari orqali chiniqish.
Harakatli o’yinlar; Amaliy: URM, o‘yin vaqtida yakka va jamoa tartibida harakatlanish qoidalari; “Kuchlilar va chaqqonlar”; ‘Bo‘sh o‘rin” harakatli
o’yinlar. Bir maromda masofa bo‘ylab yugurish.
1
61 Harakatli o’yinlar; Nazariy: saflanish va buyruqlar haqida tushuncha. Amaliy: URM; o‘yin vaqtida yakka va jamoa tartibida harakatlanish qoidalari; “Kuchlilar va chaqqonlar”; ‘Bo‘sh o‘rin” harakatli o’yinlar. 1
62 Harakatli o’yinlar; Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning ahamiyati.
Amaliy: Yugurish mashqlari; “Quvlashmachoq”, To‘pli estafeta”; buyumlarsiz va buyumlar bilan yugurish va sakrash estafetalarni o‘rgatish; “Uzatdingmi, o‘tir”;
1
63 Harakatli o’yinlar; Nazariy: Harakatli o’yinlarda texnik havfsizlik qoidalari.
Amaliy: URM; “Kun va tun”; “Oq terakmi”; “Juft-juft bo‘lib tortishish”, “Charxpalak”; “To‘p o‘rtaga”,
1
64 Harakatli o’yinlar; Nazariy: Harakatli o‘yin turlari va ularning qoidalari. Amaliy: URM ; Yugurish mashqlari; “Hamma tezda o‘z joyiga”; “O‘z rangingni top”, “O‘rmon, botqoq, dengiz”. Nazorat ishi - 6. 1
65 Shashka; Amaliy: Shashka. Shashka doskasi va shashka donalari; 1
66 Shashka; Amaliy: shashka doskasida donalarni joylashuvini ko‘rsatish va
o‘yin qoidalari bilan tanishtirish.
1
Reklama
Reklama