Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Kimyo fanidan yillik taqvim mavzu rejasi (2023-2024 o'quv yili)


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 10-sinf

10-SINF. KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
T/r
Darsning mavzusi
Ajratilgan soat
Taqvimiy muddat
I CHORAK (18 soat)
1 Organik kimyo tarixi. 1
2 Organik birikmalarning o‘ziga xos xususiyati 1
3 Organik birikmalar tuzilish nazariyasi 1
4 Organik birikmalarda uglerodning valentligi va oksidlanish darajasi 1
5 Izomeriya va uning turlari 1
6 Organik birikmalarning sinflanishi 1
7 Organik birikmalarga xos reaksiya turlari 1
8 Organik birikmalar nomenklaturasi 1
9 1-Nazorat ishi 1
10 1-Amaliy ish. Organik birikmalar tarkibida vodorod, uglerod va xlor borligini aniqlash 1
11 2-Amaliy ish. Organik birikmalarning namunalari bilan tanishish va qiyoslash 1
12 Alkanlar. Umumiy formulasi,molekulasining tuzilishi,gomologik qatori 1
13 Alkanlar.Izomeriyasi va nomenklaturasi 1
14 Alkanlarning olinishi va fizik xossalari 1
15 Alkanlarning kimyoviy xossalari va ishlatilishi 1
16 Sikloalkanlar umumiy formulasi. Gomologik qatori 1
17 Sikloalkanlarning olinishi va xossalari. Ishlatilishi 1
18 2-Nazorat ishi 1
II CHORAK (14 soat)
19 Alkenlar 1
20 Alkenlarning xossalari, olinishi va ishlatilishi 1
21 3-Amaliy ish. Etilenning olinishi va xossalarini o‘rganish. 1
22 Alkadienlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi. Nomlanishi. 1
23 Alkadienlarning olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
24 Kauchuk. Rezina. 1
25 3-Nazorat ishi 1
26 Alkinlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi. Nomlanishi 1
27 Alkinlarning olinishi, xossalari, ishlatilishi . 1
28 Aromatik uglevodorodlar. Gomologik qatori. Izomeriyasi Nomlanishi 1
29 Aromatik uglevodorodlarning olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
30 Stirol olinishi, xossalari, ishlatilishi 1
31 4-Nazorat ishi 1
32 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Tabiiy gaz 1
III CHORAK (20 soat)
33 Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari 1
34 Toshko‘mir. 1
35 4-Amaliy ish. Uglevodorodlarning shar sterjenli va masshtabli modellarini yasash 1
36 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari, ularni qayta ishlash mahsulotlari va ulardan samarali foydalanish 1
37 Uglevodorodlarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog‘lanish 1

Uglevodorodlarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog‘lanishga oid masala va mashqlar yechish

38 5-Nazorat ishi 1
39 To‘yingan bir atomli spirtlarning gomologik qatori, nomenklaturasi, izomeriyasi 1
40 To‘yingan bir atomli spirtlarning kimyoviy xossalari, olinishi va ishlatilishi 1
41 Ko‘p atomli spirtlar 1
42 Etilenglikol. Glitserin 1
43 5-Amaliy ish. Ko‘p atomli spirtlarga oid tajribalar 1
44 Fenollar va aromatik spirtlar 1
45 Olinishi va ishlatilishi 1
46 Oddiy efirlar. Olinishi va xossalari 1
47 Oksobirikmalar. Aldegidlar. Olinishi va xossalari 1
48 Spirtlar va aldegidlarga xos bo‘lgan reaksiyalar 1
49 Ketonlar. Olinishi va xossalari 1
50 Karbon kislotalar. Olinishi va xossalari 1
51 6-Amaliy ish. Limon kislota olish 1
52 6-Nazorat ishi 1
IV CHORAK (16 soat)
53 Murakkab efirlar 1
54 7-Amaliy ish. O‘simliklar tarkibidagi murakkab efirlar 1
55 Yog‘lar. Olinishi va xossalari 1
56 8-Amaliy mashg‘ulot.Yog‘lardan sovun olish 1
57 Uglevodlar. Monosaxaridlar 1
58 Disaxaridlar. Maltoza. Saxaroza 1
59 Polisaxaridlar. Kraxmal. Selluloza 1
60 9-Amaliy ish. Uglevodlarga oid tajribalar 1
61 7-Nazorat ishi 1
62 Tabiiy va sun’iy tolalar 1
63 10-Amaliy ish. Organik birikmalarni o‘ziga xos bo‘lgan reaksiyalar asosida aniqlash

64 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 1
65 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish. 8-Nazorat ishi 1
66 Organik moddalarni ishlab chiqarish sanoati 1
67 Organik chiqindilar va ularni qayta ishlash texnologiyalari 1
68 11-Amaliy mashg‘ulot. Qog‘ozni qayta ishlash 1


Quyidagi havolalarning biri orqali yuklab olishingiz mumkin.

Yuklab olish


@Internetdan

Reklama
Reklama