Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf O'zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: O'zbekiston tarixi

Sinfi: 10-sinf

O‘ZBEKISTON TARIXI
10-SINF
Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I YARIM YILLIK
1-dars Kirish 1
2-dars Rossiya imperiyasi bosqini arafasida Buxoro amirligi,
Qo‘qon va Xiva xonliklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvol
1
3-dars Imperiya Rossiyasining O‘rta Osiyoga ekspansiyasi va Turkiston general-gubernatorligining tashkil topishi 1
4-dars Buxoro amirligi va Xiva xonligining Rossiya imperiyasi
vassaliga aylanishi
1
5-dars Turkiston o‘lkasida siyosiy-ma’muriy boshqaruvi tizimi
(1867–1917 yy.)
1
6-dars Turkistonda Rossiya imperiyasiga qarshi milliy-ozodlik
harakati
1
7-dars Birinchi jahon urushining boshlanishi va uning
Turkistonga ta’siri
1
8-dars Turkistonda 1916-yilgi qo‘zg‘olonning boshlanishi 1
9-dars XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlarida
Buxoro amirligi va Xiva xonligi
1
10-dars XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida qoraqalpoqlar
turmush tarzi
1
11-dars XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida qoraqalpoqlar
madaniyati
1
12-dars Turkistonda jadidchilik harakati 1
13-dars Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati 1
14-dars Turkistonda ilm-fan va madaniyat 1
15-dars Turkiston o‘lkasi 1917-yil fevral-oktyabr oralig‘ida 1
16-dars Nazorat ishi 1
II YARIM YILLIK
17-dars Yosh buxoroliklar faoliyati va Buxoro amirligining tugatilishi 1
18-dars Xiva xonligining tugatilishi 1
19-dars Turkiston muxtoriyati 1
20-dars Turkiston o‘lkasida sovet hokimiyati boshqaruv
tizimining o‘rnatilishi
1
21-dars Turkiston ASSR, BXSR va XXSRda sovet hokimiyatiga
qarshi qurolli harakatlar
1
22-dars O‘rta Osiyo respublikalarida o‘tkazilgan milliy-hududiy
chegaralanish
1
23-dars O‘zbekiston SSRning tashkil topishi 1
24-dars Sovet hokimiyati amalga oshirgan islohotlarning mohiyati. Industirlashtirish siyosati va uning natijalari 1
25-dars O‘zbekistonda sovet hokimiyati yuritgan madaniy siyosat 1
26-dars Sovet hokimiyatining O‘zbekistondagi qatag‘on siyosati:
uning mohiyati va oqibatlari
1
27-dars O‘zbekiston ikkinchi jahon urushi yillarida 1
28-dars O‘zbekistonliklarning frontdagi jasorati va
qahramonliklari
1
29-dars O‘zbekiston fani va madaniyati – g‘alaba uchun xizmatda 1
30-dars O‘zbekiston xalq xo‘jaligining urushdan keyingi yillardagi
rivojlanishi
1
31-dars O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy faollik va mustaqillik sari
intilishning kuchayishi
1
32-dars O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy faollik va mustaqillik sari
intilishning kuchayishi
1
33-dars Nazorat ishi 1
34-dars Yakuniy umumlashtiruvchi dars 1
Reklama
Reklama