Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geometriya

Sinfi: 11-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN GEOMETRIYA FANIDAN
TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )
XI SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Fazoda dekart koordinatalar sistemasi. 1
2-dars Ikki nuqta orasidagi masofa 1
3-dars Kesma o‘rtasining koordinatalari 1
4-dars Fazoda vektorlar 1
5-dars Fazoda vektorlar ustida amallar 1
6-dars Kollinear va komplanar vektorlar 1
7-dars Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi 1
8-dars Fazoda ikki vektor orasidagi burchak. 1
9-dars Fazoda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel
ko‘chirish
1
10-dars Fazoda simmetriya. Tekislikka nisbatan simmetriya. 1
11-dars Burish va o‘qqa nisbatan simmetriya 1
12-dars Tabiatda va texnikada simmetriya. 1
13-dars Fazoviy shakllarning o‘xshashligi 1
14-dars Fazoviy shakllarning o‘xshashligi 1
15-dars Amaliy mashqlar yechish 1
16-dars Amaliy mashqlar yechish 1
17-dars 1-Nazorat ishi 1
18-dars Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
19-dars Ko‘pyoqli burchaklar 1
20-dars Ko‘pyoqlar 1
21-dars Prizma va uning kesimlari 1
22-dars Parallelepiped va kub 1
23-dars Prizmaning yon va to‘la sirti 1
24-dars Amaliy mashqlar yechish 1
25-dars Hajm tushunchasi. Parallelepipedning hajmi 1
26-dars Prizmaning hajmi 1
27-dars Amaliy mashqlar yechish 1
28-dars Silindrning sirti 1
29-dars Silindrning hajmi 1
30-dars Amaliy mashqlar yechish 1
31-dars 2-Nazorat ishi 1
32-dars Xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK
33-dars Piramidaning balandligi. Piramidaning yon va to‘la sirti 1
34-dars Muntazam piramida va uning apofemasi. Muntazam
piramidaning xossalari
1
35-dars Kesik piramida va uning elementlari. Kesik piramidaning
yon sirti
1
36-dars Konusning o‘qi, yasovchisi, asosi. Konusning yon va to‘la
sirti
1
37-dars Konusning hajmi 1
38-dars Amaliy mashqlar yechish 1
39-dars Kesik konusning yon va to‘la sirti. Kesik konusning hajmi 1
40-dars Amaliy mashqlar yechish 1
41-dars 3-Nazorat ishi 1
42-dars Xatolar ustida ishlash 1
43-dars Shar va uning kesimlari 1
44-dars Sharga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlar va aylanish
jismlari
1
45-dars Amaliy mashqlar yechish 1
46-dars Sharning hajmi 1
47-dars Shar bo‘laklari va ularning hajmi 1
48-dars Sfera sirtining yuzi 1
49-dars Amaliy mashqlar yechish 1
50-dars Amaliy mashqlar yechish 1
51-dars 4-Nazorat ishi 1
52-dars Xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
53-dars Amaliy mashqlar yechish 1
54-dars Amaliy mashqlar yechish 1
55-dars Amaliy mashqlar yechish 1
56-dars Amaliy mashqlar yechish 1
57-dars Test bilan ishlash 1
58-dars Test bilan ishlash 1
59-dars 5-Nazorat ishi 1
60-dars Xatolar ustida ishlash 1
61-dars Takrorlash 1
62-dars Takrorlash 1
63-dars Takrorlash 1
64-dars Takrorlash 1
65-dars Takrorlash 1
66-dars Takrorlash 1
67-dars Takrorlash 1
68-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama