Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Kimyo fanidan yillik taqvim mavzu rejasi (2023-2024 o'quv yili)


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 11-sinf

11- SINF. KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
T/r
Bo‘lim va mavzu nomi
Soat
Taqvimiy muddat
I CHORAK
1 Atom tarkibidagi elektronlarni pogʻona va pogʻonachalarga joylashishi.(s, p, d elementlar misolida) Elektron ko‘chish hodisasi. 1
2 Kvant sonlari. 1
3 Pauli prinsipi. Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. 1
4 Atom va ionlarning elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi 1
5 Davriy sistemaning tuzilishi 1
6 Atom tarkibi. Izotop, izobar, izoton haqida tushuncha. 1
7 Yadro reaksiyalari. α-yemirilish, β-yemirilish. 1
8 Yadro reaksiyalariga doir masala va mashqlar yechish 1
9 Kimyoviy bogʻlanish turlari. (kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donor-akseptor bogʻlanish, metall, ion va vodorod bogʻlanish) 1
10 Kristall panjara turlari. Kompleks birikmalar haqida tushuncha. 1
11 1-nazorat ishi 1
12 Modda miqdori. 1
13 Avogadro qonuni. Gazlar aralashmasi. 1
14 Ekvivalent. Ekvivalentlar qonuni 1
15 Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi. 1
16 2-nazorat ishi 1
17 Masala va misollar yechish. (Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bogʻliqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish.)

18 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar haqida tushuncha 1
II CHORAK
19 Dissotsiatsiyalanish darajasi. Qisqa va to‘liq ionli tenglamalar. 1
20 Ionlarning almashinish reaksiyalari 1
21 Tuzlarning gidrolizi 1
22 Tuzlar gidrolizida eritma muhiti. Vodorod ko‘rsatkich. (pH) 1
23 Tuzlar gidroliziga turli omillarning ta'siri, gidrolizning amaliy ahamiyati. 1
24 3-nazorat ishi 1
25 Masala va misollar yechish. (Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bogʻliqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish.) 1
26 Eritma haqida tushuncha. Eritma turlari 1
27 Eruvchanlik 1
28 Eruvchanlik mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi 1
29 Eritma konsentratsiyasi va uni ifodalash usullari. Foiz konsentratsiya 1
30 Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi 1
31 4-nazorat ishi

32 Foiz konsentratsiya, eritma massasi, hajmi va zichligi orasidagi bog‘lanish 1
III CHORAK
33 Molyar konsentratsiya 1
34 Normal konsentratsiya 1
35 Foiz va molyar konsentratsiya o‘rtasidagi bog‘lanish 1
36 Foiz va normal konsentratsiya o‘rtasidagi bog‘lanish. Molyar va normal konsentratsiya o‘rtasidagi bog‘lanish 1
37 Reaksiya tezligi haqida tushuncha.Reaksiya tezligiga ta’sir etuvchi omillar 1
38 Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning ta’siri.Katalizator haqida tushuncha 1
39 Kimyoviy reaksiya tezligi bo‘yicha masalalar va ularning yechimlari 1
40 5-nazorat ishi

41 Qaytar va qaytmas reaksiyalar. Kimyoviy muvozanat. 1
42 Kimyoviy muvozanat konstantasi haqida tushuncha 1
43 Kimyoviy muvozanat va unga ta’sir etuvchi omillar.Le-Shatelye prinsipi. 1
44 Kimyoviy muvozanat mavzusiga oid masalalar va ularning yechimi 1
45 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining turlari. Elektron-balans usuli 1
46 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirish 1
47 Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog‘liqligi 1
48 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida moddalarning ekvivalent og‘irliklarini aniqlash 1
49 6-Nazorat ishi 1
50 Elektroliz tushunchasi. Eritma va suyuqlanma elektrolizi 1
51 Elektroliz qonunlari 1
52 Elektroliz mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi 1
IV CHORAK
53 Nitrobirikmalar, formulasi, gomologik qatori 1
54 Nitrobirikmalar. Olinishi va xossalari. 1
55 Aminlar. 1
56 Aromatik aminlar. 1
57 Mavzularga doir masalalar yechish. 1
58 7-Nazorat ishi 1
59 Aminokislotalar 1
60 Aminokislotalarning хossalariga oid tajribalar 1
61 Oqsillar. Olinishi va xossalari 1
62 Oqsillarga xos kimyoviy tajribalar bajarish 1
63 Yuqori molekulyar birikmalar 1
64 Plastmassalar va ularning xalq xo‘jaligida ishlatilishi. Amaliy mashgʻulot. Plastmassalarning xossalarini tajribalar asosida o‘rganish. Plastmassalarni aniqlashga oid tajribalar 1
65 Yuqori molekulyar birikmalar mavzusiga doir masala va mashqlar yechish 1
66 Amaliy mashgʻulot. Tolalar va ularni aniqlashga oid tajribalar. 1
67 8-Nazorat ishi 1
68 Loyiha ishi. Plasmassalar va ularni qayta ishlash 1Quyidagi havolalarning biri orqali yuklab olishingiz mumkin.

Yuklab olish


@Internetdan

Reklama
Reklama