Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Fizika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Fizika

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami
Dars mavusi
Uyga vazifa
1 Mexanika bo‘limida nimani o‘rganamiz? Mexanikaning rivojlanish tarixidan ma’lumotlar Kirish
2 Jismlarning harakati 1-mavzu
3 Fazo va vaqt 2 -mavzu
4 Kinematikaning asosiy tushunchalari 3 -mavzu
5 Skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar 4 -mavzu
6 Masalalar yechish 1(4) masala
7 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha 5 -mavzu
8 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tezligi 6 -mavzu
9 Masalalar yechish 2(4) -masala
10 1-NAZORAT ISHI takrorlash
11 To‘g‘ri chiziqli tekis harakatning grafik tasviri 7 -mavzu
12 Notekis harakatda tezlik 8 -mavzu
13 Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish 9 -mavzu
14 Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi 10 -mavzu
15 Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l 11 -mavzu
16 Masalalar yechish 7(5)- masala
17 2-NAZORAT ISHI takrorlash
18 Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash 12 -mavzu
19 Jismlarning erkin tushishi 13 -mavzu
20 Yuqoriga tik otilgan jismning harakati 14 -mavzu
21 Jismning tekis aylanma harakati 15 -mavzu
22 Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar 16 -mavzu
23 Masalalar yechish 11(3)-masala
24 Markazga intilma tezlanish 17 -mavzu
25 3-NAZORAT ISHI takrorlash
26 Masalalar yechish 12(4)-masala
27 Jismlarning o`zaro ta’siri. Kuch 18 -mavzu
28 Nyutonning birinchi qonuni inersiya qonuni 19 -mavzu
29 Jism massasi 20 -mavzu
30 Nyutonning ikkinchi qonuni 21 -mavzu
31 4-NAZORAT ISHI takrorlash
32 Masalalar yechish 13(2)-masala
33 Nyutonning uchinchi qonuni 22 -mavzu
34 Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi 23 -mavzu
35 Masalalar yechish 15-masala
36 Elastiklik kuchi 24 -mavzu
37 Masalalar yechish 16(6)-masala
38 Laboratoriya ishi: Prujina bikrligini aniqlash 25 -mavzu
39 Butun olam tortishish qonuni 26 -mavzu
40 Og‘irlik kuchi 27 -mavzu
41 Jism og‘irligi 28 -mavzu
42 Yuklama va vaznsizlik 29 -mavzu
43 Masalalar yechish 20(3)-masala
44 5-NAZORAT ISHI takrorlash
45 Yerning tortishish kuchi ta’sirida jismlarning harakati 30 -mavzu
46 Yerning sun’iy yo‘ldoshlari 31 -mavzu
47 Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish 32 -mavzu
48 Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish. 33 -mavzu
49 Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish. 34 -mavzu
50 Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanish koeffitsientini aniqlash 35 -mavzu
51 6-NAZORAT ISHI takrorlash
52 Masalalar yechish V bob 10-masala
53 Impuls 36 -mavzu
54 Impulsning saqlanish qonuni 37 -mavzu
55 Reaktiv harakat 38 -mavzu
56 Masalalar yechish 39 -mavzu
57 Mexanik ish 40 -mavzu
58 Laboratoriya ishi: Jismni ko‘tarishda va shu masofaga 41 -mavzu
59 Potensial energiya 42 -mavzu
60 Kinetik energiya 43 -mavzu
61 7-NAZORAT ISHI takrorlash
62 Mexanik energiyaning saqlanish qonuni 43 -mavzu
63 Laboratoriya ishi: Jism kinetik energiyasining uning tezligi va massasiga bog‘liqligini aniqlash 44 -mavzu
64 Quvvat. Masalalar yechish 45 -mavzu
65 Tabiatda energiyaning saqlanishi. Foydali ish koeffitsiyenti 46 -mavzu
66 7-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi dars 7 bob 14-masala
67 8-NAZORAT ISHI takrorlash
68 O‘quv sayohati. takrorlashReklama
Reklama