Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Kimyo

Sinfi: 7-sinf

Yillik

Dars raqami
Dars mavzusi

Uyga vazifa

1 Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi. O‘zbekistondagi kimyogar olimlarning kimyo daniga qo`shgan hissalari. 1-§. 3-4 betlar
2 Modda va uning xossalari. 1-laboratoriya ishi. 2- § ni o`qish.. Jadvalni to`ldirish 147 bet
3 1-amaliy mashg'ulot. Kimyo xonasida jihozlar va reakfivlar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalari bilan tanishish. Hisobot yozish
4 2-amaliy mashg'ulot. Laboratoriya jihozlari, bilan ishlash, alanganing tuzilishini o‘rganish. Gulxan Hisobot yozish
5 Atom-molekular ta’limot. Atom va molekulalarning mavjudligi. Kimyoviy element, kimyoviy belgi 3- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
6 Atomlarning o‘lchami, nisbiy va absolyut massa 4- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
7 Kimyoviy modda-atom va molekulalar uyushmasi. Molekular va nomolekular tuzilishdagi moddalar 5- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
8 1-nazorat ishi Takrorlash
9 Sof modda va aralashmalar. Ko`rgazma- namoyish 6- § ni o`qish.. Hisobot yozish
10 3-amaliy mashg'ulot. Ifloslangan osh tuzini tozalash Hisobot yozish
11 Oddiy va murakkab moddalar.4-laboratoriya ishi. 7- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
12 Moddalarning agregat holati 8- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
13 Kimyoviy formula, valentlik, indekslar 9- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
14 Molekulalarning o'lchami, nisbiy va absolyut massasi. Mol va molyar massa. Avogadro doimiysi 10- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
15 Moddalarning xossalari. Fizik va kimyoviy o'zgarishlar. 2- va 3- laboratoriya ishlari.Fizik hodisalar. Kimyoviy hodisalar. 11- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
16 Kimyoviy reaksiyalarningsodir bo`lishi. Kimyoviy reaksiya tenglamalari. Koeffitsientlar.( ko`rgazma- namoyish) 12- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
17 2-nazorat ishi Takrorlash
18 Masalalar va mashqlar yechish 40-bet 4-5- masalalar
19 Tarkibning doimiylik qonuni 13- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
20 Massaning saqlanish qonuni. Ko‘rgazma-namoyishli tajriba 14- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
21 Avogadro qonuni. Molyar hajm. 15- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
22 Kimyoviy reaksiya turlari. Laboratoriya ishi 5 16- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
23 O`tilgan mavzular yuzasidan masalalar yechish. 48-bet 1-2-4- masalalar
24 3-nazorat ishi 52-bet test bajarish
25 Xatoliklar ustida ishlash. 51-bet 1-2-3- masalalar
26 Kislorod. Kislorod- oddiy modda. Uning olinishi.( Tajriba) 17-18- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
27 Kislorodning kimyoviy xossalari, biologik ahamiyati va ishlatilishi. 19- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
28 Laboratoriya ishi 6 Hisobot yozish
29 Kislorodning tabiatda aylanishi. Havo va uning tarkibi, havo tarkibining ifloslanishi va uni saqlash usullari. H.X.A.(Havo tarkibining ifloslanishi.) 20- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
30 Yonish.Yonilg'ilarning turlari. 7-laboratoriya ishi. 21- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
31 4-amaliy mashg'ulot. Laboratoriya sharoitida vodorod peroksid eritmasidan kislorod olish, xossalari bilan tanishish. Hisobot yozish
32 4-nazorat ishi Takrorlash
33 Vodorodning olinish i. 8 -laboratoriya ishi. 24- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
34 Vodorod - oddiy modda. Vodorodning fizik va kimyoviy xossalari. 25- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
35 Vodorod- sof ekologik yonilg`i, uning ishlatilishi. 9-laboratoriya ishi. 26- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
36 Suv murakkab modda. Suvning fizikaviy va kimyoviy xossalari. Ko‘rgazma - namoyishli tajriba. Suvni metallar (kalsiy, natriy) bilan o‘zaro ta’siri. 27- § ni o`qish..77- bet 1-2- masalalar
37 Suvning tabiatda tarqalishi. Uning tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati, ishlatilishi. 28- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
38 Suv havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari . Suvni tozalash usullari, suv tarkibining ifloslanishi 29- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
39 Suv eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik. Ko`rgazma- namoyishli tajriba. 30- § ni o`qish.. 78- bet 6-7-- masalalar
40 Eritmalar. Eritmalarning inson hayotidagi ahamiyati 31- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
41 Eritmada erigan moddaning massa ulushi, molyar va normal konsentratsiyasi. 32- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
42 5-nazorat ishi. 78- bet 8-11- masalalar
43 5-amaliy mashg'ulot.1.Eritmalar tayyorlash. Hisobot yozish
44 Masala va mashqlar bajarish 97- bet test yechish
45 Murakkab moddalarning toifalanishi. Metallar va metallmaslar. 33-34- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
46 Oksidlar. Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 34- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
47 Oksidlarning toifalanishi 35- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
48 Oksidlarning olinishi va xossalari. 10-Laboratoriya tajribasi. 36- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
49 Eng muhim oksidlarning ishlatilishi 37- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
50 6-nazorat ishi 96- bet 5-6- masalalar
51 Asoslarning tuzilishi, tarkibi va nomlanishi. Asoslarning toifalanishi. 11-laboratoriya ishi 38-39- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
52 Asoslarning olinishi va xossalari. 12-13 laboratoriya ishi. 40- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
53 Eng muhim asoslarning ishlatilishi. 41- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
54 Kislotalar. Kislotalar tarkibi, tuzilishi, nomlanishi .Kislotalar toifalanishi 42-43- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
55 Kislotalarning olinishi va xossalari. ,14-,15-,16-laboratoriya tajribalari: 44- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
56 6-amaliy mashg'ulot. CuO va Fe203 bilan sulfat kislota orasidagi reaksiyalarni o'tkazish Hisobot yozish
57 Eng muhim kislotalarning ishlatilishi 45- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
58 7-nazorat ishi 97- bet 7-8 - masalalar
59 Tuzlar. Tuzlar tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 46- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
60 Tuzlar formulalarining ifodalanishi va ularning toifalanishi 47- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
61 Tuzlarning olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. 48- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
62 Tuzlarning olinishi, fizik va kimyoviy xossalari. . Ko`rgazma- namoyishli tajriba. 48- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
63 Eng muhim tuzlarning ishlatilishi 49- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
64 Ekvivalent qonuni 50- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
65 Masalalar va mashqlar yechish 135- bet test yechish.140- bet 8-9- masalalar
66 Noorganik birikmalarning eng muhim sinflari orasidagi genetik bog'lanish. 51- § ni o`qish..Savol va topshiriqlarni bajarish
67 7 -amaliy mashg'ulot. Anorganik birikmalarning eng muhim sinflariga oid bilimlarni umumlashtirish yuzasidan masalalar yechish Hisobot yozish
68 8-nazorat ishi takrorlash1-chorak

T/r Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Kimyo fani tarixi. Sharq allomalarining ilmiy merosi 7-9-betlarni o'qish
2 Kimyo fanining hayotimizdagi oʻrni va vazifalari 10-11-betlarni o'qish
3 Modda va uning xossalari I bob 2-mavzuni o'qish
4 1-Amaliy mashgʻulot. Kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish Tanishgan qoidalaringiz asosida o‘zingiz va sinfdoshlaringiz foydalanishi uchun rasmli eslatma tayyorlang.
5 2-Amaliy mashgʻulot. Laboratoriya shtativi, spirt lampa, gaz gorelkalari, elektr isitkich bilan ishlash hisobot yozish.
6 Sof modda va aralashmalar. Namoyishli tajriba: Sof moddalar va aralashmalarni farqlash 23-betdagi 1-,2-,3- savollarga javob yozish
7 3-Amaliy mashg‘ulot: Aralashmalar tarkibidan sof moddani ajratish (ifloslangan osh tuzini tozalash) hisobot yozish.
8 Moddalar agregat holatining o‘zgarishi. Namoyishli tajriba: Suvning agregat holatlarining o‘zgarishini kuzatish va oʻrganish I bob 7-mavzuni o'qish.
9 Fizik va kimyoviy hodisalar. Namoyishli tajriba: Moddalarning fizik xossalarini (agregat holati, rangi, hidi, suvda eruvchanligi) o‘rganish. 30-betdagi topshiriqlarga javob yozish.
10 4-Amaliy mashg‘ulot: Kundalik hayotda, xo‘jalikda sodir bo‘layotgan kimyoviy jarayonlarni kuzatish va tavsiflash hisobot yozish.
11 Mustahkamlash darsi. 1-Nazorat ishi takrorlash.
12 Atom. Atom tuzilishi haqidagi bilimlarning rivojlanish tarixi II bob 11-mavzuni o'qish
13 Atom va uning tuzilishi, proton, neytron va elektronlar 43-betdagi topshiriqlarga javob yozish.
14 Kimyoviy element. Kimyoviy belgi 44-46-betlarni o'qish
15 Kimyoviy elementning nisbiy atom massasi 48-betdagi topshiriqlarga javob yozish.
16 Izotoplar. Izobarlar. Izotonlar II bob 15-mavzuni o'qish
17 Kimyoviy formula. Valentlik 53-betdagi 1-,2-,3-savollarga javob yozish
18 2-Nazorat ishi takrorlash.
Reklama
Reklama