Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Ona tili

Sinfi: 7-sinf

 

Дарс раками Дарс мавзуси Уйга вазифа
1 Til va nutq 4-mashq
2 Fonetika bo‘yicha o‘tilganlami takrorlash 9-mashq
3 Imlo bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 13-mashq
4 Qo‘shimchalar va ularning imlosi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 17-mashq
5 Leksikologiya bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 21-mashq
6 Fe’l so‘z turkumi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 25-mashq
7 Ot, sifat so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 28-mashq
8 Son va ravish so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash 31-mashq
9 Nazorat ishi takrorlash
10 Matnda ko‘p ma’noli , ma’nodosh so‘zlardan foydalanish 36-mashq
11 Shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish 41-mashq
12 Nazorat ishi takrorlash
13 Nazorat ishi takrorlash
14 Olmosh so‘z turkumi va uning tasnifi 45-mashq
15 Ko‘rsatish olmoshlari 49-mashq
16 Ko‘rsatish olmoshlarining talaffuzi va imlosi 51-mashq
17 Kishilik olmoshlari 56-mashq
18 O‘zlik olmoshi 60-mashq
19 So‘roq olmoshlari 66-mashq
20 Belgilash olmoshlari 69-mashq
21 Gumon olmoshlari 73-mashq
22 Bo‘lishsizlik olmoshlari 77-mashq
23 Olmoshlarning tuzilishiga ko‘ra turlari 82-mashq
24 Sodda va qo‘shma olmoshlar. Ularning imlosi 86-mashq
25 Juft va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi 90-mashq
26 Mustahkamlash. Olmosh va uning tasnifi bo‘yicha tahlil, matn bilan ishlash 4-topshiriq
27 Nazorat ishi takrorlash
28 Nazorat ishi takrorlash
29 Ismlarning munosabat shakllari 93-mashq
30 Ismlarning lug’aviy va munosabat shakllari 97-mashq
31 Egalik shakllari va ularning imlosi 103-mashq
32 Sifatdosh va harakat nomlaridagi egalik qo‘shimchalari 107-mashq
33 Egalik qo‘shimchali so‘zlarning imlosi 111-mashq
34 Mustahkamlash. Ismlarning lug‘aviy va munosabat shakllari bo‘yicha tahlil 3-topshiriq
35 Nazorat ishi takrorlash
36 Kelishik shakllari 117-mashq
37 Bosh kelishik shakli 121-mashq
38 Qaratqich kelishigi shakli 128-mashq
39 Tushum kelishigi shakli 134-mashq
40 Jo‘nalish kelishigi shakli 138-mashq
41 O‘rin-payt kelishigi shakli 142-mashq
42 Chiqish kelishigi shakli 146-mashq
43 Ismlarning kesimga xoslovchi shakllari 150-mashq
44 Yordamchi so‘zlar 155-mashq
45 Ko‘makchilar 159-mashq
46 Mustahkamlash. Ismlarning boshqa so‘zlarga tobelantirib bog‘laydigan qo‘shimchalar va ularning tasnifi bo‘yicha tahlill 4-topshiriq
47 Nazorat ishi takrorlash
48 Nazorat ishi takrorlash
49 Nazorat ishi takrorlash
50 Sof ko‘makchilar 163-mashq
51 Vazifadosh ko‘makchilar 167-mashq
52 Ko‘makchilarning ma’no turlari 170-mashq
53 Ko‘makchilar va qo‘shimchalar ma’nodoshligi 173-mashq
54 Ko‘makchilar bilan birga kelgan so‘zlarning shakllari 177-mashq
55 Mustahkamlash. Ko‘makchi va ularning turlari bo‘yicha tahlil 4-topshiriq
56 Nazorat ishi takrorlash
57 Bog‘lovchilar 181-mashq
58 Bog‘lovchilarning vazifasiga ko‘ra turlari 184-mashq
59 Teng bog‘lovchilar 187-mashq
60 Sof va vazifadosh bog‘lovchilar 190-mashq
61 Biriktiruv bog‘lovchilar 193-mashq
62 Ayiruv bog‘lovchilari 197-mashq
63 Zidlov bog‘lovchilari 201-mashq
64 Inkor bog‘lovchisi 204-mashq
65 Yakka va takror bog‘lovchilar 208-mashq
66 Ergashtiruvchi bog‘lovchilar 213-mashq
67 Sabab bog‘lovchilari 217-mashq
68 Aniqlov bog‘lovchisi 220-mashq
69 Shart bog‘lovchilari 224-mashq
70 Mustahkamlash. Teng va ergashtiruvchi bog‘lovchilar bo‘yicha tahlil 3-topshiriq
71 Nazorat ishi takrorlash
72 Nazorat ishi takrorlash
73 Yuklama haqida ma’lumot 228-mashq
74 Sof va vazifadosh yuklamalar 232-mashq
75 So‘roq va taajjub yuklamalari 235-mashq
76 Ayiruv va chegaralov yuklamalari 240-mashq
77 Kuchaytiruv va ta’kid yuklamalari 244-mashq
78 O‘xshatish va qiyoslash yuklamalari 248-mashq
79 Nazorat ishi takrorlash
80 Gumon va inkor yuklamalari 252-mashq
81 Undov so‘zlar 256-mashq
82 His-hayajon undovlari 260-mashq
83 Buyruq-xitob undovlari 264-mashq
84 Taqlid so‘zlar 268-mashq
85 Taqlid so‘zlarning tuzilishi va imlosi 272-mashq
86 Modal so‘zlar 276-mashq
87 Modal so‘zlarning ma’no turlari 280-mashq
88 Sof va vazifadosh modal so‘zlar 284-mashq
89 Tasdiq va inkor so‘zlar 287-mashq
90 Mustahkamlash. Yuklama, undov, modal, taqlid va tasdiq hamda inkor 4-topshiriq
91 Nazorat ishi takrorlash
92 Olmosh, egalik va kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash 293-mashq
93 Olmosh, egalik va kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash takrorlash
94 Olmosh, egalik va kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash matn tuzish
95 Yordamchi so‘zlar. Undov, taqlid va modal so‘zlar yuzasidan 297-mashq
96 Tasvirlash va muhokama ko‘rinishidagi matnlar matn tuzish
97 Matndagi asosiy fikrni aniqlash. Tayyor matnni o‘qish va qayta hikoya 302-mashq
98 Takrorlash 313-mashq
99 Asosiy atamalar ustida ishlash matn tahlili
100 Ish qog‘ozlari ustida ishlash tavsifnoma yozish
101 Nazorat ishi takrorlash
102 Yozgi ta’til uchun topshiriqlar o'tilganlarni takrorlash
Reklama
Reklama