Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Biologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 9-sinf

9-SINF BIOLOGIYA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)


9 SINF


Darslar
tartibi
Mavzu nomi
Soat
Taqvimiy
muddat
I CHORAK
I BO‘LIM. ORGANIK OLAM HAQIDA MA’LUMOT I BOB. HAYOTNING UMUMIY QONUNIYATLARI
1

Kirish. Tirik organizmlarning o‘ziga xos xususiyatlari

1

2

Tiriklikning tuzilish darajalari. Nazorat ishi – 1

1


II BOB. ORGANIZMLARNING XILMAXILLIGI 4 Hayotning hujayrasiz shakllari
1


Prokariot hujayralar


5 Eukariotlar – o‘simliklarning xilmaxilligi
1

6 Zamburug‘lar dunyosi
1

7 Hayvonlar dunyosi. Nazorat ishi – 2
1

8
1-laboratoriya mashg‘uloti:

Pichan tayoqcha bakteriyasini mikroskop ostida ko‘rish 2. Ko‘k-yashil suvo‘tini mikroskopda ko‘rish
II BO‘LIM. HUJAYRA HAQIDAGI TA’LIMOTIII BOB. SITOLOGIYA ASOSLARI


9 Hujayrani o‘rganish tarixi va hujayra nazariyasi
1

10 Hujayrani o‘rganish usullari
1

11 Eukariot hujayralar
1

12

Sitoplazma. Hujayraning membranasiz va membranali organoidlari: endoplazmatik to‘r, ribosomalar, Golji majmuasi

1

13

1-laboratoriya mashg‘uloti. Suyaklarning tuzilishi va tarkibini o‘rganish

1

14

Mitoxondriya, plastidalar, lizosomalar va sitoplazmaning boshqa organoidlari15 Yadro va uning tuzilishi
1

16
Prokariot va eukariot hujayralar


17 Hujayralar evolyutsiyasi
1

18
2-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik va hayvon hujayralari-ning tuzilishini mikroskop ostida o‘rganish
1

18 3-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik hujayrasida plazmoliz va deplaz-molizni kuzatish. Nazorat ishi – 3
1


II CHORAKIII BO‘LIM. HAYOTIY JARAYONLARNING KIMYOVIY ASOSLARIIV BOB. HAYOTIY JARAYONLARNING KIMYOVIY ASOSLARI19 Hujayraning kimyoviy tarkibi
1

20 Hujayra tarkibiga kiruvchi suv va anorganik moddalar
1

21 Biomolekular
1

22 Uglevodlar
1

23
Lipidlar
1

24
Oqsillar. Aminokislotalar


25 Oqsillar tarkibi. Oqsil tuzilishi
1

26 Oqsillarning xossalari. Oddiy va murakkab oqsillar
1

27
Oqsillarning funksiyalari


28

Nuklein kislotalar. Nazorat ishi – 4

1

29
4-laboratoriya mashg‘uloti. Amilazaning kraxmalga ta’siriIV BO‘LIM. MODDALAR ALMASHINUVI — METABOLIZM
V BOB. HUJAYRALARDA MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVI


30

Moddalar almashinuvi 

1

31 Energiya almashinuvi
1

32
 Energiya almashinuvi bosqichlariIII CHORAK
1

33

Hujayraning oziqlanishi 1

1

34 Xemosintez
1

35 Hujayrada plastik almashinuv

36 Hujayrada modda va energiya almashinuviga doir masalalar yechish
1

37

5-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik bargida organik moddalarning hosil bo‘lishi Nazorat ishi – 5

1


V BO‘LIM. ORGANIZMLARNING INDIVIDUAL RIVOJLANISHI — ONTOGENEZ
VI BOB. ORGANIZMLARNING KO‘PAYISHI VA INDIVIDUAL RIVOJLANISHI


38 Hujayra sikli
1

39 Meyoz
1

40 Tirik organizmlarning ko‘payish xillari
1

41 Jinsiy ko‘payish
1

42 Urug‘lanish

43

Embrional rivojlanish davri

1

44 Postembrional rivojlanish
1

45 Embrion rivojlanishiga tashqi muhitning ta’siri
1

46 Rivojlanishning umumiy qonuniyatlari. Biogenetik qonun. Embrionlarning o‘xshashlik qonuni 1 Nazorat ishi – 6
1


VI BO‘LIM. GENETIKA HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTVII BOB. GENETIKA ASOSLARI


47

Genetikaning rivojlanish tarixi

1

48 G. Mendel qonunlari. Monoduragay chatishtirish
1

49 6-laboratoriya mashg‘uloti. Monoduragay chatishtirishga doir masalalar yechish

50 Di-poliduragay chatishtirish. Mendelning uchinchi qonuni
1

51 1-amaliy mashg‘ulot. Diduragay chatishtirishga doir masalalar ye-chish
1

52 7-laboratoriya mashg‘uloti. G‘o‘za, pomidor, namozshom-gulning chatishtirish natijasini gerbariy asosida o‘rganish
1


IV CHORAK


53

Noallel genlarning o‘zaro ta’siri

1

54 Genlarning polimer va ko‘p tomonlama ta’siri
1

55 2-amaliy mashg‘ulot. Noallel genlarning o‘zaro ta’siriga doir masala-lar yechish
1

56 Belgilarning birikkan holda irsiylanishi
1

57 Jins genetikasi
1

58 3-amaliy mashg‘ulot. Birikkan holda irsiylanish va jins bilan bog‘liq holda irsiylanishga doir masalalar yechish
1

59

O‘zgaruvchanlik

1

60 8-laboratoriya mashg‘uloti. Modifikatsion o‘zgaruvchanlik-ning statistik qonuniyatlarini o‘rganish
1

61 Mutatsion (genotipik) o‘zgaruvchanlik

62 Odam genetikasini o‘rganish usullari
1

63 Odamdagi irsiy kasalliklar
1

64 Reproduktiv salomatlik. Nazorat ishi – 7
1


VII BO‘LIM. SELEKSIYA ASOSLARIVIII BOB. SELEKSIYA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI65

Madaniy o‘simliklarning kelib chiqishi va xilmaxillik markazlari

1

66 O‘simlik va hayvonlar seleksiyasi
1

67 Seleksiya va biotexnologiya
1

68 O‘zbekiston olimlarining biologiya va seleksiya sohasidagi yutuqlari. Nazorat ishi – 8
1


JAMI: 68
Reklama
Reklama