Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 9-sinf

KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
9 - SINF
T/r Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa
I CHORAK
1 Elementlar davriy sistemasi va davriy qonun 1

2 Atomlar elektron qavatlarining tuzilishi 1

3 Kimyoviy bog'lanishning turlari: kovalent
(qutbsiz va qutbli), ionli boglanishlar
1

4 Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi
Elektrolitlar va noelektrolitlar
1

5 Kislota, ishqor va tuzlarning
dissotsiatsiyalanishi
1

6 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanish tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish 1

7 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning
dissotsiyalanish darajasi
1

8 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning
dissotsiyalanish darajasiga doir masalala yechish9 1-Nazorat ishi 1

10 Ion almashinish reaksiyalari 1

11 Ion almashinish reaksiyalari tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish 1

12 Tuzlarning gidrolizi. Tuzlar gidroliziga ta'sir
etuvchi omillar
1

13 Tuzlar gidroliziga doir masala va mashqlar
yechish
1

14 Uglerod guruhi elementlarning umumiy tavsifi 1

15 Uglerodning davriy sistemasida joylashgan
o‘rni, atom tuzilishi, allotropiyasi
1

16 Uglerodning tabiatda tarqalishi va fizik
xossalari. Adsorbsiya
1

17 2-Nazorat ishi 1

18 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish 1

II CHORAK
19 Uglerodning kimyoviy xossalari 1

20 Uglerodning eng muhim birikmalari 1

21 Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari. Laboratoriya ishi №1. Karbonatlar va gidrokarbonatlarning bir-biriga aylanishi hamda xossalari bilan tanishish. Karbonat
anionini bilib olish
1

22 Eng muhim karbonatlar va ularning amaliy
ahamiyatiga oid masalalar yechish
1

23 1-Amaliy mashg‘ulot. Uglerod (IV)-oksidi olish va uning xossalari bilan tanishish. Karbonat
ioniga xos reaksiyalar
1

24 3-Nazorat ishi 1

25 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va
fanlararo bog’liqlikka doir masalalar yechish
1

26 Kremniy. Kremniyning kimyoviy elementlar davriy sistemasida joylashgan o‘rni, atom tuzilishi. Laboratoriya ishi №2. Tabiiy silikatlarning namunalari bilan tanishish 1

27 Kremniyning fizik va kimyoviy xossalari,muhim birikmalari 1

28 Silikat sanoati. Laboratoriya ishi №3. Shishaning turlari va ularning tarkibi bilan tanishish. Elektr energiyadan sanoatda o ‘rinli
foydalanish
1

29 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va
fanlararo bog’liqlikka doir masalalar yechish
1

30 4-Nazorat ishi 1

31 Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi
,ishlatilishi. Laboratoriya ishi №4. Metallar
namunalarini ko‘zdan kechirish
1

32 Qotishmalar. Laboratoriya ishi №5.
Qotishmalarning namunalari bilan tanishish
1

III CHORAK
33 Metallarning fizik va kimyoviy xossalari.
Laboratoriya ishi №6. Tuzlar eritmalari bilan
metallarning o‘zaro ta’sir
1

34 Metallar korroziyasi 1

35 Elektroliz va uning amaliy ahamiyati.
Laboratoriya ishi №7. Mis (II) xlorid va kaliy yodid eritmalarining elektrolizi
1

36 Masalalar yechish 1

37 Ishqoriy metallar. Ularning biologik ahamiyati
va ishlatilishi
1

38 Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim
birikmalari
1

39 Soda ishlab chiqarish 1

40 5-Nazorat ishi 1

41 Kalsiy va magniy 1

42 Kalsiy va magniyning ishlatilishi va eng muhim birikmalari 1

43 Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari 1

44 2-Amaliy mashg‘ulot. “Ishqoriy metallar” va
“Ishqoriy yer metallar” mavzulariga oid tajribaviy masalalar yechish
1

45 Aluminiy. Laboratoriya ishi №9. Aluminiy va uning qotishmalari namunalari bilan tanishish 1

46 Aluminiy xossalari. Laboratoriya ishi №8.
Aluminiyning kislota va asos eritmalari bilan
o‘zaro ta’siri
1

47 Aluminiy birikmalari.Ishlatilishi. Laboratoriya ishi №10. Aluminiy gidroksidni olish,uning kislota va ishqorlar bilan o‘zaro ta'sirlashuvini o‘rganish. Laboratoriya ishi №11. Aluminiy tuzlari eritmalarining indikatorlarga ta'sirini o‘rganish 1

48 Masala va mashqlar yechish 1

49 6-Nazorat ishi 1

50 I guruh yonaki guruhcha elementlari. Atom tuzilishi.Xossalari.Mis. Laboratoriya ishi №12. Misning ikki valentli tuzlaridan mis (II)- gidroksidi olish va u bilan tajribalar o‘tkazish 1

51 Kumush va oltin. Kumush va oltinning fizik va
kimyoviy xossalari. Ishlatilishi
1

52 II guruh yonaki guruhcha elementlarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari. Laboratoriya ishi №13. Ruxning suvda eriydigan tuzlaridan uzx gidroksidi olish va uni amfoter xossasini isbotlash 1

IV CHORAK
53 Xrom. Davriy jadvaldagi o ‘rni. Atom tuzilishi va
ayrim xossalari
1

54 Xromning II,III,VI valentli birikmalari va xossalari. Laboratoriya ishi №14. Xromning ikki, uch va olti valentli birikmalari 1

55 Marganes. Davriy jadvaldagi o ‘rni.Atom
tuzilishi va ayrim xossalari
1

56 Marganesning birikmalari va ularning
ishlatilishi
1

57 Temir. Laboratoriya ishi №15. Temirning (II) va (III) gidroksidlarini olish. Laboratoriya ishi
№16. Ikki va uch valentli temir tuzlarini bilib
olish
1

58 Temirning eng muhim birikmalari, ishlatilishi.
Biologik ahamiyati
1

59 Masala va mashqlar yechish 1

60 7-Nazorat ishi 1

61 O‘zbekistonda metallurgiya. Cho ‘yan ishlab chiqarish 1

62 Po‘lat ishlab chiqarish. Laboratoriya ishi №17.
Cho‘yan va po‘lat namunalari bilan tanishish
1

63 3-Amaliy ish. "Metallar"mavzusi bo‘yicha
tajribaviy masalalar yechish
1

64 Masala va mashqlar yechish 1

65 Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari Atmosfera
va gidrosferani muhofaza qilish.Jamoa muhofaza vositalari
1

66 Davriy qonun va davriy sistemasining ahamiyati 1

67 8-Nazorat ishi 1

68 Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati. O‘zbekistonda kimyo fani va kimyo sanoatining rivojlanish
istiqbollari
1

Reklama
Reklama