Kutubxona mudirasining yillik ish rejasi


Kutubxona mudirasining yillik ish rejasi

Muqova

Ish reja

tasdiqlashga tayyor holatda.

Yillik ish reja, bajariladigan ishlar, muddati va masullari to'liq qo'yilgan.

Yuklab olish

Бажариладиган ишлар

Муддати

Масъул

1

Нилл и к иш режа тузиш ва тасдиклаш

Август

Кутубхоначи

2

Утган ўкув йилида олиб борилган ишлар юзасидан хисобот тайёрлаш, мактабнинг ишлаб чикариш, педагоги к кенгашларида иштирок этиш

Август

Кутубхоначи

3

Август шуъба йигилишларида иштирок этиш. Дарсликларини кабул килиб олиш, улар! 1 и расмийлаштириш ва саклаииши буйича жиддий иш олиб бориш

Август

Кутубхоначи

4

Укувчи сони ва кутубхонада мавжуд комплект дарсликлар сонини таккоелаб етишмайдиган дарсликларни аниклаш

Август

Кутубхоначи

5

Янги укув йили гузилган дарсликларни кабул килиб олиш комиссияси аъзолари иштирокида яиги дарсликларни кабул килиб олиш

Август

Кутубхоначи, дарсликларни кабул килиш комиссияси аъзолари

6

Дарсликларни кабул килиш олиш далолатномаларни тулдириб бориш

Август

Мактаб директори Кутубхоначи

7

Ёзги таътил мобайнида китобларни сакланишини ташкил этиш, кутубхонага янги олинган китобларни кабул килиш

Май-Август

Кутубхоначи

8

Кутубхона фондига хар бир киримни ва чикимни хужжатлаштириб бориш

Август

Кутубхоначи, бухгалтер

9

Ижара дарсликлари учун мактаб ва ота-она Уртасида шар! пома тузиш

Август

Мактаб директори,кутубчи

10

Узбекистан Республикаси 26 йиллиги муносабати Билан «Фидойинг булгайман сени Узбекистан» мавзусида байрам тадбири утказилади

Ав1уст-сентябр

Мактаб рахбарияти Кутубхоначи

11

Кутубхона захирасига киритилган нашрларнинг барча турлари, дарсликлар, укув методик кулланмани тамгалаб олиш

Сентябр-август

Кутубхоначи

12

Дарсликларни ижарага олиш буйича синфлар ва мактаб-интернат уртасида шартномани тузиш. Ижара туловининг йигилишини юкори даражада булимини таъминлаш

Сентябр

Мактаб директори, кутубхоначи,синф рахбари

13

Берилган буюртма асосида барча дарсликларни кабул килиб олиш мактаб буйича дарсликларни хар кандай етишмовчиликни ва ортикчалигини аниклаш ва ШХТБга хабар килиш

сентябр

Кутубхоначи, синф рахбари

14

Ижара дарсликлариии ижара маблаг рсжасини (далолатномаларини) синфлар кесимида, $?кув йили учун мактаб буйича ижара маблаг режасини ШХТБга етказиш

Сенябр

Кутубхоначи, бухгалтер

15

Кам таъминланган сила фарзандлари учун бериладиган дарсликларни формулярга кайт этиш ва кам таъминланган оила фарзанди эканлиги тўгрисидаги маълумотнома асосида бериш

Сентябр

Мактаб директори, кутубхоначи

16

Янги аъзо булган китобхонларни кутубхонадан фойдаланиш ва китобдан фойдаланиш коидалари билан таништириш

Сентябр

Кутубхоначи

17

Очик савдога чикарилган китобларни согиб олиш хакида укитувчи укувчилар ва ота-оналарга тегишли маълумотлар бериш

Сентябр

Кутубхоначи

18

Сентябр ойи география, иктисод Фан ойлигига китоблар ва методик куллан мал арии тавсия этиш

Сентябр

Фан укитувчиси кутубхоначи

19

Кутубхоначилар кунига багишлаб мактаб кутубхонасида сухбат $ггказиш

Вактида

Кутубхона

20

Кутубхонадаги ишларни ташкил килишда синф рахбари, етакчи ва ота- оналар кумитаси раислари билан хамкорликда ишлаш

Октябр

Кутубхоначи

21

Дарсликлар билан таъминлаш буйча мактаб директорига хисобот вамуаммоли вазият буйича ахборот бериб бориш

25 октябр

Кутубхоначи

22

Мактаб дарсликларга будган умумий эхтиёжни урганиш ва дарсликлар буюртмасини шакллантириш

10-20 октябр

Мактаб директори, кутубхоначи

23

Мактаб ўкувчиларини кутубхоиага жалб килиш максадида синфларга кириб яиги келган китоблар билан таништириб бориш

Иил давомида

Кутубхоначи

24

Метод кунида катнашиш


Кутубхоначи

25

Дарсликлар захирасини тиклашни таъминлаш буйича синф рахбари ва ота-оналар билан хамкорликда ишлаш

октябр

Кутубхоначи

26

«Устозим -фахрим менинг» мавзусида тадбирлар утказиш

октябр

Кутубхоначи

27

Октябр ойи “Гуманитар фанлар” ойлигида укувчилар билан фанга оид кургазмалар тайёрлаш

октябр

Кутубхоначи Фан укитувчиси

28

Узбекистан Ресбубликасининг Давлат Байрогини тасдикланган куни гадбир ўтказиб нишонлаш

18 ноябр

Кутубхона синф рахбарлари

29

Хар бир синфга берилган ва кайтариб олинган дарсликлар хисоб китобини юритиб бориш

15-20 ноябр

Кутубхоначи

30

Кам таъминланган, ижара Головин и гулашга кийналадиган укуичиларни аниклащ ва уларга ижара тизимидаги дарсликлар учун буюртма шакиллантириш

ноябр

Кутубхоначи

31

Дарсликлар, бадиий адабиётлар, газета журналлар, методик кулланмаларни расмийлаштириш хужжатларни саклаш

Иил давомида

Кутубхоначи

32

Дарсликларниигйуколганлик холатларини аииклаш, уларнинг уриига зарарни коплаш худди шундай дарслик ёки йуколган нусханинг 4 баробар хажмида пулини ундириш

Йил давомида *

Кутубхоначи

33

Узбекистон Ресбубликасининг Давлат мадхияси тасдикланган кунни нишонлаш

10 декабр

Кутубхоначиеи ва синф рахбарлар

34

Метод кунига катнашиш


Кутубхоначи

35

Байрам тадбирларига тайёргарлик куришда кутубхонада мавжуд нашрларни фойдаланиш учун тавсия этиш

декабр

Кутубхоначи

36

Укувчиларнинг фанлар кесимида дарсликлар билан таъминланишини урганиб тахлил килиш ва етишмайдиган дарсликларни аниклаш

ноябр

Кутубхоначи

37

Ижара дарсликларининг (режаси) пул маблагларини тулик банк хисоб ракамигатуширилишини таъминлаш. Синфлар кесимида тахлил килиш.

ноябр

Кутубхоначи

38

“Ноябр - Рус тили фани ойлиги ” га атаб методик кўлланмаларни тавсия этиш

ноябр

Фан укитувчилари кутубхоначи

39

Синф хоналарига кириб фойдаланилаётган китобларни куриб чикиш, энг яхши сакланган дарсликлар учун танловлар ташкил этиш.

Декабр

Кутубхоначи

40

8-декабр Мустакил Узбекистан Республикасини Конститутцияси кабул килинган кунига кутубхонада мавжуд нашрларни фойдаланиш учун тавсия килиш

7 декабр

Кутубхоначи, синф рахбарлари

41

Узбекистан халк шоири Эркин Вохидовнинг таваллуд топган кунини нишонлаш

Вактида

Кутубхоначи ва она тили метод бирлашмалари

42

Янги йил байрамини нишонлашда жамоага ёрдам бериш

декабр

Кутубхоначи, мактаб жамоаси билан

43

Ташкилий ишларга ёрдам бериш

Берилган вакт

Кутубхоначи

44

Метод кунига катнашиш


Кутубхоначи

45

Байрам тадбирларига тайёргарлик куришда кутубхонада мавжуд нашрларни фойдаланиш учун тавсия этиш

Декабр

Кутубхоначи

46

Тиёхвандлик аср вабоси “мавзусида хамширага кутубхонада мавжуд нашрларни фойдаланиш учун тавсия этиш

Декабр

Кутубхоначи, хамшира синф рахбари

47

“Миллий истиклол гояси ойлиги” га кургазма ва методик кургазмаларни тавсия этиш

Декабр

Л

Фан укитувчилари кутубхоначи

48

Синф хоналарига кириб фойдаланилаётган китобларни куриб чикиш, укувчилар билан сухбат килиш

Январ

Кутубхоначи

49

14 январ "Ватан химоячилари" кунига багишлаб учрашув утказишда маъмуриятга ёрдам бериш кулланмалар сони хакида ШХТБга хисобот бериш

14 январ

Кутубхоначи, фан укитувчилари

50

Кутубхона фондига мавжуд бадиий адабибт, дарслик ва методикулланмалар сони хакида ШХТБга хисобот бериш

январ

Кутубхоначи

51

Болалар ёзувчиси Шукур Саъдулланинг таваллудига багишлаб давра сухбати утказиш

15 январ

Кутубхоначи ва укитувчилари

52

Узбек болалар шоири Зафар Диёрнинг таваллуд кунини нишонлаш

24 январ

Кутубхоначи

53

"Биз Президент фарзандларимиз" номли кургазма ва тавсиявий сухбат утказиш

25 январ

Кутубхоначи, фан укитувчилари

54

Метод купи га катнашиш


Кутубхоначи

55

Фойдаданишган ярокеиз булган дарсликларни утилизациягатайёрлаш

январ

Кутубхоначи

56

Укув фанлар ва мактаб дастурлари булимлари буйича синфдан ташкари укиш учун мулжалланган адабиётларнинг тавсиявий руйхатини тузиш

январ

Кутубхоначи

57

Январ ойи “Тарих фан ойлиги” га методик кулланмалар ва китобларни га вс и я килиш

январ

Фан укитувчиеи Кутубхоначи

58

Синф хоналарига кириб китобларни куриб чикиш, Укувчилар билан сухбат килиш

феврал

Кутубхоначи

59

Навоий таваллудига багишланган "Иавоийхонлик" кечаси утказишда Фан укитувчиларига ёрдам бериш

9 феврал

Кутубхоначи, фан укитувчилари

60

Муковасозлик гўгарагини утказиб бориш

Хар хафта

Кутубхоначи. Тугарак аъзолари

61

З.М.Бобур таваллудига багишлаб "Бобур буюк саркарда ва шоир" мавзусида адабий кечалар

14 феврал

Кутубхоначи, фан укитувчилари

62

Ташкилий ишлар

Берилг

ан

Кутубхоначи

63

Кутубхонада бадиий китоблар сонини купайтириш максадида хомийларни жалб килган холда "Мактаб кутубхона оила жамоа ташкилотлари" хайрия тадбири

Феврал-май

Мактаб директори, кутубхоначи, синф рахбарлари

64

Мактаб дастурлари булимлари буйича синфдан ташкари укиш учун мулжалланган адабиётларнинг тавсиявий руйхатини тузиш

Иил давомида

Кутубхоначи, синф рахбарлари

65

Мактаб укувчиларини кутубхонага жалб этиш синфларга кириб янги келган китоблар билан таништириб бориш

Иил давомида

Кутубхоначи

66

Феврал ойи “информатика, математика фан ойлиги” га методик кулланмалар ва китобларни тавсия килиш

феврал

Фан укитувчиси Кутубхоначи

67

1-март Зулфияхонимнинг таваллуд топган кунига багишлаб тадбир у-гказиш

1-март

Кутубхоначи ва укитувчилар

68

8-март "Жаннат оналар оёги остидадур" номли адабий композиция Утказишда маъмуриятга ёрдам бериш

7 март

Кутубхоначи, синф рахбарлари

69

"Асеалом Навруз" байрам табдирларига амалий ёрдам бериш

20 март

Мактаб жамоаси билан

70

Абдулла Ориповнинг таваллуд кунини нишонлаш

23 март

Мактаб жамоаси

71

Муковасозлик

Хар хафта

Куту бхонач и. Тугарак аъзолари

72

Метод кунига катнашиш


Кутубхоначи

73

Ташкилий ишлар

Берилган

вактида

Кутубхоначи

74

Янги укув йили учун таълим муассасаларига олинадиган дарсликларни синфлар кесимида таксимотини тайёрлаш

Март

Кутубхоначи, бухгалтер

75

Укувчиларга берилаётгаи ижара дарсликларнинг охирги бетидаги жадвални тугри юритилиб борилишини назорат килиш

Март

Кутубхоначи,

76

Кутубхонадаги ишларни ташкил килишда синф рахбари, етакчи ва ота- оналар кумитаси раислари билан хамкорликда ишлаш

Йил давомида

Кутубхоначи, синф рахбарлари, ота-оналар кумитаси

77

Синф хоналарига кириб укувчиларга берилган дарсликлар холатини ургатиш

апрел

Кутубхоначи

78

"Амир Темур ўгитларини органам из" мавзусида тадбир утказишда гарих фан и укитувчиларига ёрдам бериш

9 апрел

Кутубхоначи, тарих укитувчиси

79

Абдулла Кодирий таваллуд кунини нишонлаш

10 апрел

Мактаб жамоаси

80

"Мактаб кутубхона оила жамоат ташкилотлари" хайрия тадбирини давом эттириш, тадбирдан тушган китоблар хакидаги маълумотларни тайёрлаш ва ШХТБга етказиш

Апрел-май

Кутубхоначи

81

Муковасозлик тугарагини утказиб бориш

Хар хафта

Кутубхоначи. Гугарак аъзолари

82

Метод кун и га катнашиш


Кутубхоначи

83

Дарсликлар захирасини тиклашни таъминлаш буйича синф рахбарлари ва ота-оналар билан хамкорликда ишлаш

А прел

Кутубхоначи

84

Илмий укув ва бадиий адабиётларнинг энг яхшиларини таргиб этиш максадида китоб таксимотларини утказиш

анрел

Кутубхоначи,

85

Мухаммад Юсуф таваллуд кунини нишонлаш

26 анрел

Кутубхоначи ва синф рахбари

86

Дарелик китобларни мактаб кутубхонасига кайтарилишини эришиш. Йуколган китоблар урнини коплаш

25-30 майгача

Кутубхоначи, синф рахбарлари

87

мМуковасозлар"тугараги аъзолари ёрдамида кайтарилган дарсликларни кайта куриб чикиш, адабиётларга техник ишлов бериш

25-30 майгача

Кутубхоначи, синф рахбарлари

88

Метод кунига катнашиш


Кутубхоначи

89

Ташкилий ишлар

Верилган

Кутубхоначи

90

Мактаб кутубхона фондини инвентаризациядан утказиш, дарсликларни ажратиб олиш, утилизатция килинган, ишлатишга ярокеиз булган дарсликларни тегишли ташкилотларга тоншириш

25-30 майгача

Кутубхоначи, бухгалтер

91

Дарсликлар, бадиий адабиётлар, газета журналлар, методик кулланмаларни расмийлаштириб хужжатларни саклаш

Май


Кутубхоначи

92

Кутубхоначи ходимларнинг малакасини ошириш буйича тадбирлар, семинар машгулотлари, малака ошириш курсларида иштирок этиш

Май

Кутубхоначи,

93

Укувчилар томонидан фойдалаиилиб мактаб кутубхонасига кайтарилиб олинган дарсликларни таъмирлаш

Июн

Кутубхоначи, ту г-арак аъзолари

94

Кутубхона ишлари юзасидан укув йили яку ни буйича хисобот тайёрлаш ва ШХТБга бериш

И юн

Кутубхоначи

95

Янги укув йили буюртма лойихасини тайёрлаш

Июн

Кутубхоначи

96

Янги укув йили учун дарсликларни кабул килиб олиш комиссиясини тузиш ва буйрук билан тасдиклаш

Июн

Мактаб директори Кутубхоначи

97

Метод кунига кашташиш

Хар сешанба

Кутубхоначи

98

Езги таътил мобайнида китобларни сакланишини ташкил этиш

Июн

Кутубхоначи

99

Кутубхона фондига хар бир киримни ва чикимни хужжатланггириб бориш

Июн

Кутубхоначи, бухгалтер

100

Дарсликларнинг йуколганлик холатларда аниклаш, уларнинг урнига зарарни коплаш худи шундай дарслик ёки йуколган нусханинг 4 борабар хажмига пулини уидириш

Июн

Кутубхоначи, бухгалтер

101

Дарсликларни кабул килиш, уларни турларга ажратиш, Янги келгаиларини регистратция килиш, жойини алмаштириш, хисобдан чикариш, хамда фонддаги дарсликларнинг мавжудлигини текшириб бориш

Май-август

Кутубхоначи, бухгалтер

102

Ижарага берилиб, кайтариб олинган дарсликлар буйича хисобот олиб бориш

Июн

Кутубхоначи

Reklama
Reklama