Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. 2 soni


14 Mavzu :   2   soni

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.  Bir xonali sonlar haqida 1 soni haqida bilim berish.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. Atrof muhitni kuzatish va kishilar mehnatini qadrlashni o’rgatish.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      2   s o n i

1 – misol;  O’quvchilarga 2 soni qaysi sondan keyin turishi

va qanday shaklda ekanligi bilan tanishtirish. Geometrik

shakllar orqali 1 va 2 sonini o’rgatish.

2 – misol:  Misoldagi rasmlarga qarab sonlarni farqlashga o’rgatish. Ko;rgazmalar orqali mustahkamlash ham mumkin.

                                                      Birinchi tasvirda nechta mushukni rasmini ko’riyapsiz?

                                                    Ikkinchi tasvirda nechta mushukni rasmini ko’riyapsiz?

      Mushuklarning rangini ayting? 1 ta mushuk ko’pmi, 2 ta  mushuk ko’pmi?   2 raqami bilan tanishtiriladi.


3 – 4 – misollar orqali ham shunday misollar bajariladi.

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

    Dam olish daqiqasi:    2 soni

  Qomatimni ko’rganlar,                Mendan dir-dir titraydi,

   Qiyos etar oqqushga.                  Ixlosi yo’q oqqushga.

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.         Rasm orqali ikki sonini yozilishi bilan tanishtirish.      Tasvirlarga rang tanlash. O’quvchilar mustaqil rang tanlashlari mumkin.

       

O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan shakllarni takrorlash.

Reklama
Reklama