Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi.


33   Mavzu :      To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi.

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarga kesma haqida uning uzunligi haqida bilim berish.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                  a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni       Kesma.

1 – misol. Tasmalar yordamida to’g’ri chiziq va kesmalar haqida tushuncha berish va ularni chizg’ich yordamida uzunligini aniqlashni o’rgatish.

 

2 – misol. Misollarni tushuntirish asosida og’zaki va yozma shaklda yechish.

   4  +  2  =  6           6  +  2  =  8         9  -  5  =  4         2  +  3  =  5

   8  +  2  =  10          4  -  3  =  1         2  +  1  = 3         5  -  4  =  1

3 – misol.  Rasm asosida daftarlar soni qanday qilib 7 ta ekanligini masal tuzib yechish.

   Bor edi -  3ta                           Munirada – 4 ta

    Olindi – 4 ta       ? ta               Malikada  - 3 ta     ? ta

   3  +  4  =  7                            4  +  3  =  7

    Javob:  7 ta                                            Javob:  7 ta.

     (O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash. 

 4 - misol. 10 , 7, 9 sonlarini hosil bo’lishiga doir misollar yechish.


 5 – misol.  To’g’ri chiziq va kesma chizishni mashq qilish.

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.


 

 

Reklama
Reklama