Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish


45  Mavzu :    Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish.

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.     Qo’shiluvchilarni o’rnini almashtirish orqali misol bajarishni o’rgatish.

FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash. TK1 matematikaga oid atamalarni to‘g‘ri talaffuz etish; o‘z fikrini aniq ifodalay olish; TK3 masala yechish orqali ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy munosabatini bildira olish; TK4 atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; 

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

FK2 o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      bayoni 

 1- misol. Misollar orqali qo’shiluvchilarning o’rni almashgani bilan natija o’zgarmasligini tushuntirish.

         

 

 

 

 

 

Reklama
Reklama