Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi (2)


40   Mavzu :  Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

Sana:31.10            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  

Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni o’rgatish. Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish.

FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi. TK3 o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;  masala yechish orqali ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy munosabatini bildira olish;

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash. TK4 boshqalar fikrini tinglab, tushuna olish va o‘z fikrini himoya qila olish; TK5 hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana olish va bu usullar samarali ekanligini tushuna olish;

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

TK1 matematikaga oid turli axborotlarni tinglab, ko‘rib tushunish; sodda matematik matn ma’nosini so‘zlab bera olish. TK3 o‘qishga va yangi bilimlarni egallashga qiziqish.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      1- misol.  Masala tuzing va uni yeching:.

                            

                           3 + 4 = 7               7 – 3 = 4

2- misol.  Bo’sh katakdagi sonni topish.

                                                                                                                                       

 

 

7 + 3 = 10       8 + 2 = 10      5 + 2 = 7        3 + 6 = 9          3 + 6 = 9       4 + 2 = 6

 O’quvchilar javoblarini nazorat qilish xatolar ustida ishlashni o’rgatish.

  3 – misol.     Masala tuzing. 

 Yechish:

5 – 3 = 2        Javob: 2 ta.

 

 

 

 

 

4 – misol.  Misollarni  yozuv taxtasida bajarish.

                    

     (O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

 

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.

 

 5 – misoldagi jadvalni to’ldirish orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlash.

 

                      

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

 

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

 

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan  sonlarni takrorlash.41   Mavzu :    Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

Sana:01.11            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum kamayuvchini topishga doir misollar yechishni o’rgatish. Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish. FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash. TK4 boshqalar fikrini tinglab, tushuna olish va o‘z fikrini himoya qila olish; TK5 hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana olish va bu usullar samarali ekanligini tushuna olish;

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

TK1 matematikaga oid turli axborotlarni tinglab, ko‘rib tushunish; sodda matematik matn ma’nosini so‘zlab bera olish. TK3 o‘qishga va yangi bilimlarni egallashga qiziqish.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni    1 – misol.  Jadvalni to’ldirish.                                              

                               10     9    10   8     7    6     5

 

    

                                                                                                                         

2 - misol.  Bo’sh katakdagi sonni topish.

                                                                            9 – 4 = 5         7 – 3 = 4     8 – 5 = 3

                                                                            8 – 6 = 2        9 – 6 =  3     9 – 5 = 4

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

3 – masala.  Rasm va qisqa yozuv asosida masala tuzing va uni yeching:

                                                                                                 Yechish:

                                                                                              4 + 2 = 6

                                                                                            Javob: 6 ta.

   4 – misol. Misollarni  yozuv taxtasida bajarish.

        Sanoq cho’plari yordamida misollarni yechish.

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.

5 – misol. Berrilgan klasster

 yordamida misollar tuzish va ularni

yechish.                                          


 O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish. Katta kichik belgilarni belgilashni misollar orqali mustahkamlash.Geometrik shakllar orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlsh.

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

 

42  Mavzu :     Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

Sana:02.11            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum  ayriluvchini topishga doir misollar yechishni o’rgatish. Sonlarni  o’qish va yozish, sonni xona qo’shiluvchilari, ayirmasi ko’rinishida ifodalashni o’rgatish. FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

TK1 matematikaga oid atamalarni to‘g‘ri talaffuz etish; o‘z fikrini aniq ifodalay olish; TK3 masala yechish orqali ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy munosabatini bildira olish; TK4 atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; 

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

FK2 o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni    1 – misol.  Jadvalni to’ldirish.                                              

 

                                                             

                                                                    2     6    6     5    6    3    3

                                                                                                                         

2- misol.  Bo’sh katakdagi sonni topish.

                                                                                       8 – 5 = 3      10 – 8 = 2      6 – 2 = 4

                                                                                       7 – 2 = 5      9 – 4 = 5        4 – 1 = 3

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

3 – masala.  Rasm va qisqa yozuv asosida masala tuzing va uni yeching

                                                                                                  


                                             Yechish:   8  -  6 = 2  Javob: 2 ta.

                                                                                                   8 – 6 = Javob:  2 ta.

4 – misol. Misollarni  yozuv taxtasida bajarish.

      Sanoq cho’plari yordamida misollarni yechish.

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.

5 – misol. Berrilgan klasster

 yordamida misollar tuzish va ularni

yechish.   Tushuntirib yeching:                                                   

O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish. Katta kichik belgilarni belgilashni misollar orqali mustahkamlash.Geometrik shakllar orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlsh.

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

43  Mavzu :     Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  

Ta’limiy: O’quvchilarga Ayirishning to’g’riligini tekshirishni o’rgatish.

FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi. TK3 o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;  masala yechish orqali ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy munosabatini bildira olish;

Tarbiyaviy:O’quvchilarni ona – vatanni sevishga asrab – avaylashga o’rgatish.

TK4 boshqalar fikrini tinglab, tushuna olish va o‘z fikrini himoya qila olish; TK5 hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana olish va bu usullar samarali ekanligini tushuna olish;

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

TK1 matematikaga oid turli axborotlarni tinglab, ko‘rib tushunish; sodda matematik matn ma’nosini so‘zlab bera olish. TK3 o‘qishga va yangi bilimlarni egallashga qiziqish.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni    Ayirishning to’g’riligini tekshirishni tushuntirish.   

   

1 – misolni bajarish orqali ayrish qo’shish bilan tekshirilishini o’rgatish.

                 

2– masala. Masala tuzing va yeching.

                                                                             


        Bor edi  - 10 ta                 Yechish:               Bor edi  -  ? ta             Yechish:

        Sotildi -   2 ta                   10 – 2 = 8             Sotildi -   2 ta              8 + 2 = 10

        Qoldi -    ? ta                    Javob: 8 ta            Qoldi -    8 ta          Javob: 10 ta

3 – misol. Misollarni yeching.

                   

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.

O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish. Katta kichik belgilarni belgilashni misollar orqali mustahkamlash.Geometrik shakllar orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlsh.

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash. 
Reklama
Reklama