Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf alifbe fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Alifbe

Sinfi: 1-sinf


T/r Mavzular nomi Uyga vazifa
1 Darslik bilan tanishtirish. Og‘zaki va yozma nutq. 5-bet
2 Gap. So‘z va bo‘g‘in haqida amaliy tushuncha 6-bet
3 So‘z va bo‘g‘in. Bo‘g‘in va tovush haqida tushuncha 7-bet
4 Gap, so‘z, bo‘g‘in va tovush uzviyligi 8-bet
5 O tovush va Oo harfi 9-bet
6 N tovushi va Nn harfi 10-bet
7 N tovushi va Nn harfini mustahkamlash 11-bet
8 A tovushi va Aa harfi 12-bet
9 A tovushi va Aa harfini mustahkamlash 13-bet
10 I tovushi va Ii harfi. 14-bet
11 I tovushi va Ii harfini mustahkamlash 15-bet
12 M tovushi va Mm harfi 16-bet
13 M tovushi va Mm harfini mustahkamlash 17-bet
14 T tovushi Tt harfi 18-bet
15 T tovushi va Tt harfini mustahkamlash 19-bet
16 L tovushi va Ll harfi 20-bet
17 L tovushi va Ll harfini mustahkamlash 21-bet
18 B tovushi va Bb harfi 22-bet
19 B tovushi va Bb harfini mustahkamlash 23-bet
20 K tovushi va Kk harfi 24-bet
21 K tovushi va Kk harfini mustahkamlash 25-bet
22 R tovushi va Rr harfi 26-bet
23 R tovushi va Rr harfini mustahkamlash 27-bet
24 O‘ tovushi va O‘o‘ harfi 28-bet
25 O‘ tovushi va O‘o‘ harfini mustahkamlash 29-bet
26 D tovushi va Dd harfi 30-bet
27 D tovushi va Dd harfi 31-bet
28 U tovushi va Uu harfi 32-bet
29 U tovushi va Uu harfini mustahkamlash 33-bet
30 Y tovushi va Yy harfi 34-bet
31 Y tovushi va Yy harfini mustahkamlash 35-bet
32 E tovushi va Ee harfi 36-bet
33 E tovushi va Ee harfini mustahkamlash 37-bet
34 G tovushi va Gg harfi 38-bet
35 Gg tovushi va Gg harfini mustahkamlash 39-bet
36 Ng tovushi va ng harfi 40-bet
37 Ng tovushi va ng harfini mustahkamlash 41-bet
38 S tovushi va Ss harfi 42-bet
39 S tovushi va Ss harfini mustahkamlash 43-bet
40 H tovushi va Hh harfi 44-bet
41 H tovushi va Hh harfini mustahkamlash 45-bet
42 Sh tovushi va Sh sh harfi 46-bet
43 Sh tovushi va Sh sh harfini mustahkamlash 47-bet
44 P tovushi va Pp harfi 48-bet
45 P tovushi va Pp harfini mustahkamlash 49-bet
46 Q tovushi va Qq harfi 50-bet
47 Q tovushi va Qq harfini mustahkamlash 51-bet
48 Ch tovushi va Ch ch harfi. 52-bet
49 Ch tovushi va Ch ch harfini mustahkamlash 53-bet
50 J tovushi va Jj harfi 54-bet
51 J tovushi va Jj harfini mustahkamlash 55-bet
52 G‘ tovushi va G‘g‘ harfi 56-bet
53 G‘ tovushi va G‘g‘ harfini mustahkamlash 57-bet
54 Z tovushi va Zz harfi 58-bet
55 Z tovushi va Zz harfini mustahkamlash 59-bet
56 V tovushi va Vv harfi 60-bet
57 V tovushi va Vv harfini mustahkamlash 61-bet
58 X tovushi va Xx harfi 62-bet
59 X tovushi va Xx harfini mustahkamlash 63-bet
60 F tovushi va Ff harfi 64-bet
61 F tovushi va Ff harfini mustahkamlash 65-bet
62 Tutuq belgisi (’). Sinfdoshlar matni 67-bet
63 Alifbo. Alifbo tartibini o‘rganish 69-bet
64 “Archa” she’ri (Z.Diyor). “Yangi yil” bayramiga tayyorgarlik haqida suhbat 71-bet
Reklama
Reklama