Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish


35   Mavzu : Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish

Sana_____________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarni Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish haqida fikrlarini tog’ri  ifodalashni o’rgatish.Tarbiyaviy: O’quvchilarni milliy g’oya ruhida tarbiyalash.Ular qalbida mustaqillik g’oyasiga sadoqat g’oyasini singdirish.Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni   O’rganilgan sonlarni takrorlash.    1-misol.

     Birinchi guldonda – 5 ta                          

    Ikkinchi gudonda- 0 ta                                                                                     

     Hammsi - ? ta

 

 

             

3. Masala tuzing va uni yeching: 


    1-likopchada – 7ta olma

   2-likopchada –o ta olma

   Hammasi - ? ta

 7  + 0 = 7               Javob: 7 ta.

4 – misol. Taqqoslash.

    6  <  7                5  <  8            6  =  6              9  >  7

 (O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash   Dam olish daqiqasi: Qiziqarli topishmoq.

           U shoxda 5 ta qush,                     Uchib ketdi 3 ta qush,

           Bu shoxda 3 ta qush.                    Shoxda qoldi nechta qush?

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

36   Mavzu :    Qo‘shish va ayirish amallarini bajarish usullari

Sana__________________________            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarga narsalarni va sonlarni taqqoslashni o’rgatish.

Tarbiyaviy:  O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni       1 – misol. Kompyuter manitoridagi sonlarni taqqoslash.

10 sonini xona qo’shiluvchilarini aniqlash.

2-misol. Rasm asosida masala tuzish. O`quvchilarni mustqil ishlashga o`rgatish maqsdida masalani mustaqil tuzish sharti qo`yiladi.

      

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash   Dam olish daqiqasi: Qiziqarli topishmoq.

           U shoxda 5 ta qush,                     Uchib ketdi 3 ta qush,

           Bu shoxda 3 ta qush.                    Shoxda qoldi nechta qush?

3 – misol. Taqqoslash.

    6  >  3                8  >  4            9  =  9             9  >  7

4-misol. Rasmli boshqotirmani yeching;

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

 

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

Reklama
Reklama