Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. Vaqt tasavvurlari


30   Mavzu :  Vaqt tasavvurlari

Sana__________________________  

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.

Matematik tayyorgarlikni belgilash.

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.  Sonlarni  o’qish va yozish,  kun tartibi bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: O’quvchilarni Vatanimizni sevishga qadrlashga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiya:  TK -3:o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv faoliyati natijasini tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa olish va ularni tuzata olish;TK -4: atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; FK -1: narsalarning xossalari (masalan, narsalarning rangi, o‘lchami, shakli, vazifasi) bo‘yicha taqqoslay oladi va tartibga sola oladi; FK -1: 0 dan 10 gacha bo‘lgan nomanfiy butun sonlarni o‘qiy oladi, yoza oladi, to‘g‘ri va teskari tartibda sanay oladi;

FK -2: o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.   O’tilgan mavzularni savol-javob orqali takrorlash. O’tilgan mavzular yuzasidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

III  Yangi mavzu  bayoni      Kun tartibi

Soat millari orqali sonlarni takrorlash. Soatda sonlar vaqtni qanday belgilashlarini o’rganish.

                                                                                       Sonlarni o’z o’rniga sanash orqali o’z

                                                                                       o’rniga joylashni takrorlash. Sonlarni 1 dan 10 gacha va 10 dan 1 gacha sanashga o’rgatish.

3 – misol. Misollar yechish.

  4 + 3 = 7         5 + 3 = 8         1 + 8 = 9      5 – 3 = 2      5 – 1 = 4      6 – 4 = 2

 4 – misol. Bo’sh katakdagi sonni topish.

                   

     (O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash.

         

Tasvirdagi soatlar vaqtni necha ekanligini ko’rsatmoqda?O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish. Katta kichik belgilarni belgilashni misollar orqali mustahkamlash.Geometrik shakllar orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlsh. Kvadrat haqida tushuncha berish.


V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning darsdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:   O’rganilgan sonlarni takrorlash.

Reklama
Reklama