Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 10-sinf

10-SINF
Biologiya
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
I BOB. TIRIK ORGANIZMLARNING XILMA-XILLIGI
1-dars Biologiya fan sifatida 1

2-dars Amaliy mashg‘ulot. Hayotning tuzilish darajalarini modellashtirish 1

3-dars Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi 1

4-dars Amaliy mashg‘ulot. Suvning tirik organizmlar uchun ahamiyati 1

5-dars Uglevodlar 1

6-dars Lipidlar 1

7-dars Oqsillar 1

8-dars Amaliy mashg‘ulot. Biologik infografika tuzish 1

9-dars Nuklein kislotalar 2

10-dars

11-dars Amaliy mashg‘ulot. DNK va RNK tuzilishiga doir masalalar yechish 1

12-dars Nazorat ishi – 1 1

II BOB. HUJAYRA BIOLOGIYASI
13-dars Eukariot hujayra. Hujayra qobig‘i 1

14-dars Sitoplazma. Hujayraning membranasiz organoidlari 1

15-dars Hujayraning membranali organoidlari 1

16-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Plazmatik membrana o‘tkazuvchanligiga haroratning ta’sirini o‘rganish 1

17-dars Yadro 1

18-dars Prokariot hujayra 1

II CHORAK
19-dars Amaliy mashg‘ulot. Prokariot va eukariot hujayralar tuzilishini qiyosiy o‘rganish 1

20-dars Hujayrada moddalar almashinuvi. Hujayrada energetik almashinuv 1

21-dars Amaliy mashg‘ulot. Energiya almashinuviga doir masalalar yechish 1

22-dars Hujayrada irsiy axborotning amalga oshirilishi 1

23-dars Amaliy mashg‘ulot. Oqsil biosintezi jarayonini modellashtirish 1

24-dars Prokariot va eukariot hujayralarning bo‘linishi 1

25-dars Meyoz 1

26-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Mitoz jarayonini mikropreparatlar yordamida o‘rganish 1

27-dars Amaliy mashg‘ulot. Mitoz va meyoz fazalarini modellashtirish 1

28-dars Nazorat ishi – 2 1

III bob. ORGAN VA ORGANLAR SISTEMASI
29-dars Organizmlarning jinssiz ko‘payishi 1

30-dars Gametogenez 1

31-dars Gametogenez 1

32-dars Organizmlarning jinsiy ko‘payishi 1

III CHORAK
33-dars O‘simlik va hayvonlar hayot siklida jinssiz va jinsiy nasl gallanishi 1

34-dars Amaliy mashg‘ulot. O‘simliklar (yo‘sin, qirqquloq, qirqbo‘g‘im, urug‘li o‘simlik) hayot siklida jinssiz va jinsiy bo‘g‘inlarning gallanishini modellashtirish 1

35-dars Nazorat ishi – 3 1

IV bob. IRSIYAT VA O‘ZGARUVCHANLIK
36-dars Irsiyat qonuniyatlari 1

37-dars Amaliy mashg‘ulot. To‘liq va chala dominantlik bo‘yicha masalalar yechish (di-, poliduragay chatishtirish) 1

38-dars Amaliy mashg‘ulot. Kodominantlik va pleyotropiyaga doir masalalar yechish 1

39-dars Jins genetikasi 1

40-dars Belgilarning jinsga bog‘liq holda irsiylanishi 1

41-dars Amaliy mashg‘ulot. Jins genetikasiga doir masalalar yechish. 1

42-dars O‘zgaruvchanlik 1

43-dars Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion o‘zgaruvchanlikni o‘rganish 1

44-dars Genotipik o‘zgaruvchanlik turlari 1

45-dars Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion va mutatsion o‘zgaruvchanliklarni qiyosiy o‘rganish 1

46-dars Nazorat ishi – 4 1

V bob. GENETIK MUHANDISLIK VA BIOTEXNOLOGIYA
47-dars Genetik muhandislik 1

48-dars Hujayra irsiyatini o‘zgartirish 1

49-dars Biotexnologiya 1

50-dars Biotexnologiya 1

51-dars Amaliy mashg‘ulot:
1. Restriktazalardan foydalanishni o‘rganish
2. Meva sharbatini ishlab chiqarishda pektinazdan foydalanish
1

52-dars Nazorat ishi – 5 1

IV CHORAK
VI bob. EKOSISTEMA (6 soat)
53-dars Ekosistemaning tarkibiy tuzilmasi 1

54-dars Amaliy mashg‘ulot. Ekosistemaning tarkibiy qismlarini aniqlash 1

55-dars Ekologik omillar 2

56-dars

57-dars Loyiha ishi. Turli muhit sharoitida o‘sgan o‘simliklarning tuzilishini taqqoslash 1

58-dars Ekosistemaning trofik strukturasi 1

59-dars Amaliy mashg‘ulot. Oziq zanjiri va oziq to‘riga oid sxemalar tuzish va masalalar yechish 1

60-dars Nazorat ishi – 6 1

VII bob. EVOLYUTSIYA
61-dars Evolyutsiyani harakatlantiruvchi omillari 1

62-dars Amaliy mashg‘ulot. Populyatsiyalarning demografik ko‘rsatkichlarini Xardi-Vaynberg qonuni asosida o‘rganish 1

63-dars Amaliy mashg‘ulot. Populyatsiyalarning demografik ko‘rsatkichlarini Xardi-Vaynberg qonuni asosida o‘rganish 1

64-dars Tabiiy tanlanish 1

65-dars Organik olamdagi moslanishlar – evolutsiya natijasi 1

66-dars Amaliy mashg‘ulot. Organizmlarni yashash muhitiga moslanishini o‘rganish. 1

67-dars Turlarning paydo bo‘lishi 1

68-dars Nazorat ishi – 7 1

Jami: 68

Reklama
Reklama