Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Astronomiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Astronomiya

Sinfi: 11-sinf

ASTRONOMIYA
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)
XI SINF
Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomiSoat
Taqvimiy
muddat
Uyga vazifa Izoh
I CHORAK
1-dars Astronomiya nimani o‘rganadi? Uning rivojlanish tarixi va
boshqa fanlar bilan aloqasi
1


2-dars Yoritgichlarning sutkalikko‘rinmaharakatlari. Yulduz turkumlari. Osmon sferasi, uning asosiy nuqta, aylana va chiziqlari. Quyoshning yillik ko‘rinma harakati. Ekliptika* 1


3-dars Osmon koordinatalari. Yulduz xaritalari. Yulduzlarning
ko‘rinma yulduz kattaliklari*
1


4-dars Olam qutbining balandligi va joyning geografik kenglamasi orasidagibog‘lanish.Turli geografik kenglamalarda osmon sferasining sutkalikko‘rinmaaylanishlari. Yoritgichlarning kulminatsiyasi va kulminatsiya balandliklari 1


5-darsVa qtni o‘lchashning asoslari. Kalendarlar 1


6-dars Oyning harakati, fazalari va davrlari. Quyosh va Oy tutilishlari 1


7-dars 1-NAZORAT ISHI 1


8-dars Quyosh sistemasining tuzilishi. Quyosh sistemasining masshtabi vaa’zolari.Planetalarning konfiguratsiyalari va ko‘rinishshartlari* Planetalarning Quyosh atrofida aylanish
davrlari*
1


9-dars Sutkalik va sutkalik­gorizontal parallaks. Quyosh sistemasi
jismlarigacha bo‘lgan masofalarni aniqlash
1


II CHORAK
10-dars Astronomiyada uzunliko‘lchovbirliklari. Kepler qonunlari. Osmon jismlarining massalarini hisoblash* 1


11-darsIk ki jism masalasi. Kosmik tezliklar 1


12-dars Osmonni elektromagnitto‘lqinlinurlardao‘rganish –keng to‘lqinliastronomiyaning asosi. Optik teleskoplar. Radioteleskoplar haqida tushuncha.Ulug‘bek
rasadxonasining «bosh teleskopi».
1


13-dars Nurlanish qonunlari va osmon jismlarining fizik tabiatlarini
spektral metodlar yordamida o‘rganish
1


14-dars 2-NAZORAT ISHI 1


15-dars Quyosh eng yaqin yulduz. Quyosh haqida umumiyma’lumot. Quyosh fotosferasi va uning tuzilmalari. Quyosh dog‘lari. 1


16-dars Quyosh xromosferasi va toji. Quyosh energiyasining
manbai*. Quyosh faolligi va uning Yerga ta’siri*
1


III CHORAK
17-dars Yer rusumidagi planetalar. Merkuriy va Venera. Yer va uning
tabiiy yo‘ldoshi Oy Mars
1


18-darsGi gant planetalar ularning yo‘ldoshlari va halqalari119-darsAst eroidlar va mitti planetalar 1


20-dars Kometalar(«dumli yulduzlar»), («uchar yulduzlar»)va
meteoritlar
1


21-dars Quyosh sistemasining kelib chiqishi haqida hozirgi zamon
qarashlari
1


22-dars 3-NAZORAT ISHI 1


23-dars Yillik parallaks, yulduzlarning masofalarini aniqlash. Yulduzlarningo‘lchamlariva fizik parametrlarini aniqlash*.Yulduzlarning rangi va temperaturasi 1


24-dars Yulduzning absolyut kattaligi va uning yorqinligi bilan
bog‘liqligi*.Yulduzlarning spektri va spektral sinflari. Spektr-
yorqinlik diagrammasi
1


25-darsFi zik qo‘shaloq yulduzlar va ularning turlari126-darsFi zik o‘zgaruvchi yulduzlar: sefeidlar, yangi va o‘ta yangilarIV CHORAK
27-dars Yulduzlar evolyutsiyasi. Neytron yulduzlar va«qora
o‘ralar»*
1


28-darsGa laktikamiznin g tuzilishi, tarkibi va aylanishi 1


29-darsDi ffuz va chan g tumanliklar 1


30-dars Tashqi galaktikalar. Galaktikalarning sinflari va spektrlari. Radiogalaktikalar va kvazarlar* 1


31-darsKo inotnin g kengayishi. Habbl qonuni* 1


32-darsGa laktikalalarnin g Koinotda taqsimlanishi 1


33-dars 4-NAZORAT ISHI 1


34-dars11 ­sinf bo' yicha umumlashtiruvchi dars 1


Reklama
Reklama