Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 11-sinf

11-SINF
Biologiya
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
I BOB. EKOLOGIYA VA HAYOT
1-dars Biologik tizimlar. Ekologiya – biologik tizimlar haqidagi fan 1

2-dars Ekologiyaning rivojlanishi, bo‘limlari va metodlari 1

3-dars Nazorat ishi – 1 1

II BOB. HAYOTNING EKOSISTEMA DARAJASIDAGI UMUMBIOLOGIK QONUNIYATLARI
4-dars Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari. Biogeotsenoz – biologik sistema 1

5-dars Ekosistemalarning tarkibiy qismlari 1

6-dars Organizmlarning yashash muhiti. Suv muhiti 1

7-dars Quruqlik-havo, tuproq, tirik organizmlar yashash muhitlari sifatida 1

8-dars Quruqlik-havo, tuproq, tirik organizmlar yashash muhitlari sifatida 1

9-dars Muhit omillari va ularning tasnifi 2

10-dars

11-dars Yorug‘lik – muhitning ekologik omili 1

12-dars Harorat – muhitning abiotik omili 1

13-dars Namlik ekologik omil sifatida 1

14-dars Tuproq va topografik omillar 1

15-dars Muhitning biotik omillari. Tirik organizmlar o‘rtasidagi munosabatlar 1

16-dars Antropogen omillar 1

17-dars Antropogen omillar 1

18-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti. Abiotik omillarning tirik organizmlarga ta’sirini o‘rganish 1

II CHORAK
19-dars Turning populatsion strukturasi 2

20-dars

21-dars Turning populatsion strukturasi (davomi) 1

22-dars Ekotizimlarning trofik strukturasi 1

23-dars Ekotizimlarning mahsuldorligi 1

24-dars Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi 1

25-dars 2-laboratoriya mashg‘uloti. Oziq zanjiri va ekologik piramidalarga oid masalalar 1

26-dars Tabiiy ekosistemalar 2

27-dars

28-dars Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning tabiiy ekosistemalari 1

29-dars Sun’iy ekosistemalar 2

30-dars

31-dars Biogeotsenozlarning barqarorligi 2

32-dars

III CHORAK
33-dars Inson ekologiyasi 2

34-dars

35-dars 3-laboratoriya mashg‘uloti. Tabiiy ekosistema hamda sun’iy ekosistemalar o‘rtasidagi o‘xshashlik va
farqlarni aniqlash
1

36-dars Nazorat ishi – 2 1

III BOB. HAYOTNING BIOSFERA DARAJASINING UMUMBIOLOGIK QONUNIYATLARI
37-dars Biosfera darajasining xususiyatlari. Biosfera haqida ta’limot 1

38-dars Biosfera chegaralari 1

39-dars Biosferaning tarkibi 1

40-dars Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyalari 1

41-dars Biosfera biomassasi 1

42-dars Biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi 1

43-dars Biogeokimyoviy sikl 1

44-dars Biosfera evolutsiyasi. Biogenez 2

45-dars

46-dars Biosfera evolutsiyasi. Noogenez 2

47-dars

48-dars Inson biosfera omili sifatida. Inson faoliyatining biosferaga ta’siri 2

49-dars

50-dars O‘simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish 2

51-dars

52-dars Nazorat ishi – 3 1

IV CHORAK
IV BOB. ORGANIK OLAM FILOGENEZI
53-dars Organik olam filogenezining umumiy tavsifi 1

54-dars O‘simliklar filogenezi. O‘simliklarning vegetativ organlari filogenezi 1

55-dars O‘simliklarning generativ organlari filogenezi 1

56-dars 4-laboratoriya mashg‘uloti. Sporali o‘simliklar, ochiq urug‘li va gulli o‘simliklar misolida aromorfoz, idioadaptatsiyalarni
o‘rganish
1

57-dars Hayvonot dunyosidagi evolutsion o‘zgarishlar 1

58-dars Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv sistemasi evolutsiyasi 1

59-dars Hayvonlarning tana qoplami va harakat organlari evolutsiyasi 2

60-dars

61-dars Hayvonlarning nafas olish organlari evolutsiyasi 1

62-dars Hayvonlarning qon aylanish organlari evolutsiyasi 2

63-dars

64-dars Hayvonlarning hazm qilish organlari evolutsiyasi 1

65-dars Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolutsiyasi 2

66-dars

67-dars 5-laboratoriya mashg‘uloti. Umurtqali hayvonlar misolida aromorfoz, idioadaptatsiyalarni o‘rganish 1

68-dars Nazorat ishi – 4 1

Jami: 68

Reklama
Reklama