Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Fizika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Fizika

Sinfi: 11-sinf

FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
XI SINF
Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
Uyga vazifa Izoh
I CHORAK
1­darsMag nit maydoni. Magnit maydonni tavsiflovchi kattaliklar 12­darsBir jinsli magnit maydonning tokli ramkani aylantiruvchi momenti 13­darsTo kli to‘ g‘ri o‘tkazgichning, halqa va g‘altakning magnit maydoni1
4­darsMas alalar yechish 15­darsTo kli o‘tkaz gichni magnit maydonda ko‘chirishda bajarilgan ish1
6­darsTo kli o‘tkaz gichlarning o‘zaro ta’sir kuchi 17­darsBir jinsli magnit maydonda zaryadli zarraning harakati. Lorens kuchi 18­darsMas alalar yechish 19­dars 1­NAZORAT ISHI 110­darsEl ektrom agnit induksiya hodisasi. Induksiya EYuK. Faradey qonuni 111­darsMa salalar yechish 112­darsO‘ zinduks iya hodisasi. O‘zinduksiya EYuK. Induktivlik 113­darsMo ddalar ning magnit xossalari 114­darsMa gnit maydon energiyasi 115­darsMa salalar yechish 116­dars Erkin elektromagnit tebranishlar (tebranish konturi). Tebranish
konturida energiyaning o‘zgarishi
117­dars Tebranishlarni grafik ravishda tasvirlash. So‘nuvchi elektromagnit
tebranishlar
118­dars 2­NAZORAT ISHI 1II CHORAK
19­dars Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori 120­dars O‘zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv qarshilik 121­dars Masalalar yechish 122­dars O‘zgaruvchan tok zanjiridagi kondensator 123­dars O‘zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv g‘altak 124­dars Masalalar yechish 125­dars 3­NAZORAT ISHI 126­dars Aktiv qarshilik, induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan
o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni
127­dars O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasi 128­dars Masalalar yechish 129­dars Laboratoriya ishi. O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasini
o‘rganish
130­dars O‘zgaruvchan tokning ishi va quvvati. Quvvat koeffitsiyenti 131­dars 4­NAZORAT ISHI 132­dars Masalalar yechish 1III CHORAK
33­dars Elektromagnit tebranishlarning tarqalishi. Elektromagnit to‘lqin
tezligi
134­dars Elektromagnit to‘lqinlarning umumiy xossalari (ikki muhit chegarasida qaytishi va sinishi). To‘lqinni xarakterlovchi asosiy tushuncha va kattaliklar 135­dars Radioaloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va
ishlashi. Radiolokatsiya
136­darsMa salalar yechish 137­darsTel eko‘rsatuvlarning fizik asoslari. Toshkent–televideniya vatani1
38­darsYo ru g‘lik interferensiyasi va difraksiyasi 139­dars Laboratoriya ishi. Difraksion panjara yordamida yorug‘lik to‘lqin
uzunligini aniqlash
140­darsYo ru g‘lik dispersiyasi. Spektral analiz 141­darsMa salalar yechish 142­dars 5­NAZORAT ISHI 143­darsYo rug‘likning qutblanishi 144­dars Infraqizil nurlanish. Ultrabinafsha nurlanish. Rentgen nurlanish va uning
tatbiqi
145­darsYo ru g‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi. Yoritilganlik qonuni 146­darsMa salalar yechish 147­dars Laboratoriya ishi. Yoritilganlikning yorug‘lik kuchiga bog‘liqligi1
48­dars Maxsus nisbiylik nazariyasi asoslari. Tezliklarni qo‘shishning
relyativistik qonuni
149­dars Massaning tezlikka bog‘liqligi. Relyativistik dinamika. Massa va
energiyaning o‘zaro bog‘liqlik qonuni
150­darsMa salalar yechish 151­dars 6­NAZORAT ISHI 152­darsMa salalar yechish 1IV CHORAK
53­darsKv ant fizikas ining paydo bo‘lishi 154­darsFo toelektrik effekt. Fotonlar 155­dars Fotonning impulsi. Yorug‘lik bosimi. Fotoeffektning texnikada
qo‘llanilishi
156­darsMa salalar yechish 157­darsAt om ning Bor modeli. Bor postulatlari 158­darsLaz er va ular ning turlari 159­darsAt om yadrosining tarkibi. Bog‘lanish energiyasi. Massa defekti 160­darsRad ioaktiv nurlanishni va zarralarni qayd qilish usullari 161­dars 7­NAZORAT ISHI 162­darsRad ioaktiv yemirilish qonuni 1
63­darsYad ro reaks iyalari. Siljish qonuni 164­darsEl ementar zarralar 165­dars Atom energetikasining fizik asoslari. Yadro energiyasidan
foydalanishda xavfsizlik choralari
166­dars O‘zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi tadqiqotlar va ularning
natijalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish
167­dars 8­NAZORAT ISHI 168­dars11 -sinf bo‘ yicha umumlashtiruvchi dars 1Reklama
Reklama