Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Kimyo fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 11-sinf

KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
11- SINF
T/r Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa
I CHORAK
1 Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarni pog’ona va pog’onachalarga joylashishi. (s, p, d elementlar misolida). Elektron ko‘chish hodisasi 1

2 Kvant sonlari. Pauli prinsipi. Hund qoidasi.
Klechkovskiy qoidasi. Atom va ionlarni elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi
1

3 Davriy qonun. D.I. Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunni ta’rifi. Davrlar,
guruhlar va ularning turlari.
1

4 Atom tarkibi. Izotop, izobar xaqida tushuncha 1

5 Yadro reaksiyalari. α-yemirilish, β-yemirilish 1

6 Kimyoviy bog’lanish turlari: kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donor-akseptor bog’lanish,
metall, ion va vodorod bog‘lanish
1

7 Kristall panjaralar turlari. Elementar yacheyka.
Molekilyar kristall panjara. Ionli kristall panjara.
1

8 1-Nazorat ishi 1

9 Modda miqdori 1

10
1

11 Ekvivalent. Oddiy va murakkab moddalarning
(oksid, kislota, asos, tuz) ekvivalentini topish
1

12 Mendeleyev-Klayperon tenglamasi 1

13 1-Amaliy mashg'ilot. Masala va misollar yechish 1

14 2-Nazorat ishi 1

15 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar
bajarish
1

16 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar haqida tushuncha 1

17 Dissotsiatsiyalanish darajasi. Qisqa va to‘liq ionli
tenglamalar
1

18 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar
bajarishII CHORAK
19 Ionlarning almashinish reaksiyalari. Ion
almashinish reaksiyalari va uni hayotda qo‘llash
1

20 Tuzlarning gidrolizi 1

21 Tuzlar gidrolizida eritma muhiti. Vodorod
ko‘rsatkich. (pH)
1

22 3-Nazorat ishi 1

23 Mavzuga doir masalalar yechish 1

24 2-Amaliy ish. Tuzlar gidroliziga doir masala va
misollar yechish
1

25 Eritma haqida tushuncha. Eritma turlari 1

26 Eruvchanlik 1

27 Eruvchanlik mavzusiga doir masalalar va ularning
yechimi
1

28 3-Amaliy ish. Eritma, eruvchanlikka oid misol va
masalalar yechish
1

29 4-Nazorat ishi


30 Eritma konsentratsiyasi va uni ifodalash usullari.
Foiz konsentratsiya
1

31 Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va
ularning yechimi
1

32 Foiz konsentratsiya, eritma massasi, hajmi va
zichligi orasidagi bog‘lanish
1

III CHORAK
33 Molyar konsentrasiya 1

34 Normal konsentratsiya 1

35
1

36 bog‘lanish. Molyar va normal konsentratsiya 1

37 4-Amaliy ish. Turli molyar konsentrasiyali eritma tayyorlash. Foiz konsentrasiyali eritmalardan molyar yoki normal konsentrasiyali eritmalar tayyorlash va hayotda qo‘llash 1

38 5-Nazorat ishi 1

39 Reaksiya tezligi haqida tushuncha.Reaksiya
tezligiga ta’sir etuvchi omillar
1

40 Kimyoviy reaksiya tezligi bo‘yicha masalalar va
ularning yechimlari
1

41 Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning
ta’siri. Katalizator haqida tushuncha
1

42 Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning
ta’siri. Katalizator haqida tushunchalarga oid mashq va masalalar yechish
1

43 5-amaliy mashg‘ulot.
Reaksiya tezligiga oid masalalar yechish
1

4445-46 Qaytar va qaytmas reaksiyalar 2

47
1

48 Kimyoviy muvozanat va unga ta’sir etuvchi omillar.Le-Shatelye prinsipi. Kimyoviy
muvozanatga konsentratsiya va bosimning ta’siri
1

49 Kimyoviy muvozanat mavzusiga oidmashq va
masalalar yechish
1

50 6-Amaliy ish. Kimyoviy muvozanat mavzusiga oid
masalalar va ularning yechimi
1

51 6-Nazorat ishi 1

52 Mavzularga doir mashqlar bajarish 1

IV CHORAK
53-54 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini yarim
reaksiya usulu bilan tenglashtirish
2

55-56 Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini eritma
muhitiga bog‘liqligi
2

57-58 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida
moddalarning ekvivalent og‘irliklarini aniqlash
2

59 amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) 1

60 7-Nazorat ishi


61-62 Elektroliz tushunchasi. Suyuqlanma elektrolizi 2

63-64 Elektroliz qonunlari 2

65 Elektroliz mavzusiga doir masalalar va ularning
yechimlari
1

66 8-Amaliy ish. Elektrolizga oid masala va misollar
yechish
1

67 8-Nazorat ishi 1

68 amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) 1

Reklama
Reklama