Kategoriya: Ish rejalar

2-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 2-sinf

TAQVIM-MAVZUIY RЕJALAR
2 – SINF (68 SOAT)Dastur bo’limlari Jami Yillik 1-chorak 2-chorak 3-chorak 4-chorak
IX X XI XII I II III IV V
1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2 Gimnastika 16 2


6 83 Yengil atlеtika 14 6

8

4 Harakatli o’yinlari 36
10 6 8

6 1 5
5 Shashka 22
6 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo’lim yakunida dars jarayonida olinadi.

Jami oilar kesimida 68 soat 8 10 6 8 6 8 6 9 7
Jami chorak kesimida 68 soat 18 soat 14 soat 20 soat 16 soat


2 – SINF. I CHORAK (18 SOAT)

T/r Nomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA


2 Gimnastika + +


3 Yengil
atletika
+ + + + +
N
+


4 Harakatli o’yinlar

+ +

+ + + + + + N + +


5 Shashka

Dars Mavzu va vazifalar Soat

1 Nazariy: O’quvchilar sport zali va maydonda o’zini tutib yurish qoidalari.
Amaliy: Saf mashqlari (safda turish, burilishlar); bir qatordan ikki qatorga saflanish va qayta saflanish. Dastlabki holatda turish, qaddi- qomatni to‘g‘ri shakllantirish uchun qo‘l, oyoq mashqlarini bajarishda turli holatlarni to‘g‘ri bajarish; mashqlar majmuasini
buyumlar va buyumlarsiz bajarish;
1

2 Nazariy: Nafas mashqlarining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy: Bittadan saflangan kolonnadan doira hosil qilib saflanish; yurishni chap oyoqdan boshlash, orqaga yurish. Umumrivojlantiruvchi mashqlar. gimnastika anjomlari (tayoqcha,
arg‘amchi, kichik to‘p) bilan mashqlar majmuasini bajarish.
1

3 Harakatli o’yinlar. Nazariy: O‘yin qoidalari va ularga rioya qilish..
Amaliy: Saflanish va saf mashqlari (bir kishilik qatorga, safda turish,
sanoqqa sanash. URM. “Olib qochar”, “Raqamlar bilan chaqirish”, “Kuchlilar va chaqqonlar”, ”Doiraga tort” harakatli o’yinlar
1

4 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlarning o‘quvchilar organizmiga ijobiy ta’siri, ularning sog‘lom jismoniy rivojlanishi.
Amaliy: Saflanish va saf mashqlari (bir kishilik qatorga, safda turish,
sanoqqa sanash. URM. “Olib qochar”, “Raqamlar bilan chaqirish”, “Kuchlilar va chaqqonlar”, ”, ”Doiraga tort” harakatli o’yinlar
1


5 Yengil atletika Nazariy: Yugurishning inson organizmiga bo‘lgan ta'siri.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari. yuqori startda bajarish texnikasi,
yuqori startdan juftlikda qisqa masofaga yuqurish startda (30 m) . Arga’amcnada sakrash.
1


6 Yengil atletika Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari. Yuqori startdan yugurish texnikasi takrorlash; yuqori startdan 30 m ga yugurish.
(o‘quv meyorlari). Turgan joydan uzunlikka sakrash.
1


7 Yengil atletika. Nazariy: O‘z-o‘zini nazorat qilish qoidalari.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; yo‘lakcha bo‘ylab yurish; Yuqori startdan 3x10 mokisimon yugurish (o‘quv meyorlari). Arg’amchada sakrash. Turgan joydan uzunlikka sakrash;
1


8 Yengil atletika Amaliy: Tennis koptogini nishonga otish. Tennis
koptogini turgan joydan va 3-4 qadam tashlab uzoqlikka uloqtirish. Tennis koptogini nishonga otish.
1


9 Yengil atletika. Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; To’pni nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan. Nazorat ishi.- 1 . Masofa bo‘ylab yugurish. 1


10 Yengil atletika Amaliy: mahsus sakrash mashqlar;turgan joyda uzunlikka sakrash (o‘quv meyorlarini topshirish). Yugurish bilan almashlab yurishni. 50 m + 50 m. 4 marta. 1


11 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Qomatni tik tutib yurish mashqlari; mahsus mashqlar; “To‘pni aylana ichiga tushirma”, “Qo‘riqchi”, “Buron”, “Ikki ayoz” ”, “Lafta”, “Chumchuqlar va avtomabil”.
,harakatli o’yinlar.
1


12 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlar orqali jismoniy sifatlari rivojlanishi (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik) haqida qisqacha tavsif..
Amaliy: : Qomatni tik tutib yurish mashqlari; mahsus mashqlar;
“To‘pni aylana ichiga tushirma”, “Qo‘riqchi”, “Buron”, “Ikki ayoz”
”, “Lafta”, “Chumchuqlar va avtomabil”. ,harakatli o’yinlar.
1


13 Harakatli o’yinlar. Amaliy: URM. “Tonnel”, ”Arqonni tort”, “Mergan bola”. “Epchil quyon”, harakatli o’yinlar. 1


14 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlarning tarbiya va ta’lim jarayonida insonning axloqiy va estetik jihatdan shakllantirishdagi ro’li.
Amaliy: URM. “Tonnel”, ”Arqonni tort”, “Estafetalar”, “Epchil quyon” harakatli o’yinlar.
1


15 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Saf mashqlar. mahsus mashqlar. ”, “Savatga to‘p tushirish”, “Xo‘rozlar jangi”, “Mergan bola”. “Juft-juft bo‘lib tortishish” harakatli o’yinlar. 1


16 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Bittadan saflangan kolonnadan doira
hosil qilib saflanish; yurishni chap oyoqdan boshlash, orqaga yurish Saf mashqlar. mahsus mashqlar. ”, “Savatga to‘p tushirish”,
1“Xo‘rozlar jangi”, “Mergan bola”. “Juft-juft bo‘lib tortishish”,
Nazorat ishi – 2 .17 Harakatli o’yinlar. Nazariy: O‘yin qoidalari va ularga rioya qilish.
Amaliy: URM. “Sakrab o‘t va qochib ket”; “Birgalashib sakraymiz”, To’pli estafeta”, “Zovurdagi bo’ri” harakatli o’yinlar.
1

18 Harakatli o’yinlar. Amaliy: URM. “Sakrab o‘t va qochib ket”; “Birgalashib sakraymiz”, To’pli estafeta”, “Zovurdagi bo’ri” harakatli o’yinlar. 1

2 – SINF. II CHORAK (14 SOAT)

T/r Nomi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 321 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA2 Gimnastika + + + + + +
N
+ + + + + +
N
+ +3 Yengil atlet

4 Harakatli o’yinlar

5 ShashkaDars Mavzu va vazifalar Soat19 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o’yin qoidalari va texnik havfsizlik qoidalari.
Amaliy. Qomatni tik tutib yurish mashqlari; “Raqamlar bilan chaqirish”, “To‘pni aylana ichiga tushirma”, “Estafetalar”, ”. “Mergan bola” harakatli o’yinlar.
120 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Qaddi-qomatini tiklanishida jismoniy tarbiyani ahamiyati.
Amaliy. URMni mustaqil ravishda bajarish; “Raqamlar bilan chaqirish”, “To‘pni aylana ichiga tushirma”, “Estafetalar”, “Mergan bola” harakatli o’yinlar.
121 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlarning o‘quvchilar organizmiga ijobiy ta’siri, ularning sog‘lom jismoniy rivojlanishida
Amaliy. URMni mustaqil ravishda bajarish; “Uzatdingmi, o‘tir”, “Buron”, “Epchil quyon”, “Lafta”, “O'z rangingni top!” harakatli o’yinlar.
122 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o’yinlar va estafeta mashqlar orqali chiniqishni rivojlantirish.
Amaliy. “Uzatdingmi, o‘tir”, “Buron”, “Epchil quyon”, “Lafta”, “O'z rangingni top!” harakatli o’yinlar.
123 Harakatli o’yinlar. Amaliy. Mahsus yugurish mashqlar;
“Aylana ichiga kirish”, “Tonnel”, “To’pli estafeta”, “Cho‘pon” harakatli o’yinlar.
124 Harakatli o’yinlar. Amaliy. Mahsus yugurish mashqlar;


“Aylana ichiga kirish”, “Tonnel”, “To’pli estafeta”,
“Cho‘pon” harakatli o’yinlar. Nazorat ishi - 3
1
25 Harakatli o’yinlar. Nazariy: O‘yin qoidalari va ularga rioya qilish.
Amaliy. Buyumlar bilan va buyumlarsiz bajariladigan mashqlar; “Olib qochar”, “Qo‘riqchi”, “Tortishmachoq”,
“Ikki ayoz” harakatli o’yinlar.
1
26 Harakatli o’yinlar. Amaliy. Buyumlar bilan va buyumlarsiz bajariladigan mashqlar; “Olib qochar”, “Qo‘riqchi”,
“Tortishmachoq”, “Ikki ayoz” harakatli o’yinlar.
1
27 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlar orqali jismoniy sifatlari rivojlanishi (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik) haqida qisqacha tavsif.
Amaliy. Saf mashqlari; “Bo’sh o’rin” , “Zovurdagi bo’ri”,
“Arg‘amchi ustida sakrash”, “O'z rangingni top!” harakatli o’yinlar.
1
28 Harakatli o’yinlar. Amaliy. Saf mashqlari; Bo’sh o’rin” , “Zovurdagi bo’ri”, “Arg‘amchi ustida sakrash”, “O'z
rangingni top!” harakatli o’yinlar.
1
29 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlar orqali jismoniy sifatlari rivojlanishi ( chaqqonlik, egiluvchanlik) haqida qisqacha tavsif.
Amaliy. Saf mashqlari; ”Doiraga tort”, “To‘p o‘rtaga”, “Kengurucha”, “Xo‘rozlar jangi”, “Sakrab o‘t va qochib ket”
harakatli o’yinlar.
1
30 Harakatli o’yinlar. Amaliy. URM mustaqil ravishda bajarish; ”Doiraga tort”, “To‘p o‘rtaga”, “Kengurucha”, “Xo‘rozlar jangi”, “Sakrab o‘t va qochib ket” harakatli o’yinlar. Nazorat
ishi - 4
1
31 Harakatli o’yinlar. Amaliy. URMni buyumlar bilan bajarish (kichik va katta to’p, gimnastik tayyoqchalar); “Mashqni bajar, eslab qol”, “Qovun polizida”, “Savatga to‘p tushirish”,
“Kuchlilar va chaqqonlar” harakatli o’yinlar.
1
32 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlarning tarbiya va ta’lim jarayonida insonning axloqiy va estetik jihatdan shakllantirishdagi ro’li.
Amaliy. URMni buyumlar bilan bajarish (kichik va katta to’p, gimnastik tayyoqchalar); “Mashqni bajar, eslab qol”, “Qovun polizida”, “Savatga to‘p tushirish”, ; “Chumchuqlar va
avtomabil”. “Kuchlilar va chaqqonlar” harakatli o’yinlar.
1


2 – SINF. III CHORAK (20 SOAT)
T/r Nomi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA
2 Gimnastika + + + + + +
N
+ + + + + + + + N


3 Yengil atlet
4 Harakatli

+ + + + + +

o’yinlar

5 ShashkaDars Mavzu va vazifalar Soat

33 Gimnastika . Nazariy: Gimnastika anjomlarida mashqlarni to’g’ri va havfsizlik qoidalariga rioya qilib bajarish.
Amaliy: Saf mashqlari (safda turish, burilishlar); URM dastlabki holatda turish, qaddi-qomatni to‘g‘ri shakllantirish mashqlar. Tayanib sakrash. Gimnastik o‘rindig‘ida bajariladigan mashqlar (qo‘llarga tayanib o‘ngga-chapga sakrashlar); gimnastika narvonchasiga orqa bilan turgan holatda osilib oyoqlarni bukish va yozish; Gimnastika
o’rindiqi ustiga qo’yilgan to’ldirma to’plar (1 kg) ustidan xatlab o’tish bilan yurishni o’rgatish.
1

34 Gimnastika . Amaliy: bir qatordan ikki qatorga saflanish va qayta saflanish.URM; gimnastik o‘rindiqlar ustidan sakrab o‘tish (20–30 sm) mashqlarini bajarish; Qiya qo‘yilgan gimnastik o‘rindiqda (200-300) burchak pastdan va yuqoriga ushlab tirmashib chiqish; gimnastika narvonchasiga orqa bilan turgan holatda osilib oyoqlarni bukish va yozish;
Gardishni 1 daqiqa davomida aylantirish;
1

35 Gimnastika . Nazariy: Gimnastikada foydalaniladigan sport jihozlari haqida tushuncha.
Amaliy: bir qatordan ikki qatorga saflanish va qayta saflanish. URM; gimnastika narvonda orqa bilan osilib oyoqlarni bukish va yozish; gimnastika narvonda qo‘llarni bukkan holda osilib turish; Gardishni 1 daqiqa davomida
aylantirish; (o’quv meyorlar ) Arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash mashqlari.
1

36 Gimnastika . Amaliy: Bittadan saflangan kolonnadan doira hosil qilib saflanish; URM; gimnastik narvonda qo‘llarni bukkan holda osilib turish; Polda va gimnastik
o’rindiqlarida qo‘llarni bukib yozish; Arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash mashqlari.
1

37 Gimnastika . Nazariy: Ochiq havoda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishning inson salomatligiga bo‘lgan ta’siri.
Amaliy: Yurishni chap oyoqdan boshlash, orqaga yurish; URM; gimnastik narvonda bukilib osilgan holatda tortilish; Gimnastika o‘rindig‘ida buyumlarni qo‘lda ushlab yurish (to‘p, gimnastik tayoqcha); Polda va gimnastik o’rindiqlarida qo‘llarni bukib yozish; Polda va gimnastik
o’rindiqlarida qo‘llarni bukib yozish; Arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash mashqlari.
1

38 Gimnastika . Amaliy: Saf mashqlar; URM; past turnikda osilish mashqlari. gimnastik o‘rindiqning to‘nkarilgan qismida ustidagi to‘siqlardan har xil harakatlarda yurish; Polda va gimnastik o’rindiqlarida qo‘llarni bukib yozish; Arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash mashqlari. Nazorat
ishi - 5
139 Gimnastika . Amaliy: Saf mashqlar; URM; 30 sm balanlikdagi gimnastik o’rindiq ustidan pastga yumshoq sakrab tushish; Gimnastika dеvorchasida (osilishlar, tirmashib chiqishlar) mashqlar bajarish; Gardishni 1 daqiqa davomida aylantirish va
turli harakat mashqlarini bajarish.
1
40 Gimnastika . Nazariy: Jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishda gigiеnik qoidalar.
Amaliy: Saf mashqlar; Saf mashqlar; URM; Gimnastik o’rindiq ustida oyoq uchida yurish, 1800 ga burilishlar; Baland
va past turniklarda tortinish; Arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash mashqlari va turli harakat mashqlarini bajarish.
1
41 Gimnastika . Amaliy: URM; gimnastik o‘rindiqning
to‘nkarilgan qismida ustidagi to‘siqlardan har xil harakatlarda yurish va yon tomon bilan qadamlar qo‘yib yurish; polga chizilgan chiziqlar ustida tekkis yurish; boshlovchi akrobatika
mashqlar;
1
42 Gimnastika . Nazariy: Gimnastika anjomlarida mashqlarni to’g’ri va havfsizlik qoidalariga rioya qilib bajarish.
Amaliy: URM; gimnastik orindiq ustida bir oyoqda tik turib, qo‘llarni har xil holatda tutib ikkinchi oyoqni yonga, oldinga, orqaga ko‘tarish; Akrobatika; Cho’qqaygan holda oldinga,
orqaga umboloq oshib va boshlovcho mashqlar
1
43 Gimnastika . Nazariy: Sport va salomatlik.
Amaliy: Saf mashqlar; gimnastik orindiq ustida bir oyoqda turib, qo‘llarni yonga uzatib muvozanatni saqlash; “qaldirg‘och” hosil qilish; Akrobatika; Cho’qqaygan holda
oldinga, orqaga umboloq oshib va boshlovcho mashqlar
1
44 Gimnastika . Nazariy: Kun tartibiga rioya qilish.
Amaliy: URM; Akrobatika; oldinga, orqaga umboloq oshib, g’ujanak bo’lib o’tirib olish; kuraklarda tik turish; yotgan holatda “ko‘prik” hosil qilish; gimnastik orindiq ustida bir oyoqda turib, qo‘llarni yonga uzatib muvozanatni saqlash; yarim shpagat turish.
1
45 Amaliy: Saf mashqlar; URM; Akrobatika; oldinga, orqaga umboloq oshib, g’ujanak bo’lib o’tirib olish; kuraklarda tik turish; yotgan holatda “ko‘prik” hosil qilish; yarim shpagatda
o‘tirish; arg’amchada sakrash.
1
46 Amaliy:. URM; akrobatika mashqlari orqali kombinatsiya
(majmua) tuzish. Nazorat ishi - 6 Polda va gimnastik o’rindiqlarida qo‘llarni bukib yozish.
1
47 Harakatli o’yinlar. Nazariy: O‘yin qoidalari va ularga rioya qilish.
Amaliy. URMni mustaqil ravishda bajarish; “Chumchuqlar va avtomabil”. “Birgalashib sakraymiz”, “Kim uzoqqa otadi”,
“Chavandozlar” harakatli o’yinlar.


48 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Ovqatlanishdagi gigiyenik talablar.
Amaliy. Saf mashqlar. “Chumchuqlar va avtomabil”. “Birgalashib sakraymiz”, “Kim uzoqqa otadi”, “Chavandozlar” harakatli o’yinlar.49 Harakatli o’yinlar. Amaliy. Saf mashqlar. “Quvlashmachoq”,
“Juft-juft bo‘lib tortishish”, “Mergan bola”, estafetalar harakatli o’yinlar.
50 Harakatli o’yinlar. Nazariy: Nafas mashqlarining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy. URMni mustaqil ravishda bajarish;
“Quvlashmachoq”, “Juft-juft bo‘lib tortishish”, “Mergan bola”, estafetalar harakatli o’yinlar.
51 Harakatli o’yinlar. Amaliy. URMni mustaqil ravishda bajarish;
“Qarmoqcha”, “Arg‘amchi ustida sakrash”, “To’pli estafeta”, “Epchil quyon” harakatli o’yinlar.
52 Harakatli o’yinlar. Amaliy. URM. “Qarmoqcha”, “Arg‘amchi ustida sakrash”, “Buron”, “Epchil quyon” harakatli o’yinlar


2 – SINF. IV CHORAK (16 SOAT)


T/r Nomi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA
2 Yengil
atletika
+ + + + + + +
N
+
3 Harakatli o’yinlar+ + + + + +
N4 Shashka

+ +


Dars Mavzu va vazifalar Soat Sinf Sana53 Yengil atletika;Nazariy: Nafas mashqlarining inson organizmiga ta’siri.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; yuqori startdan 30m ga yugurish; Tezlikni oshirib yugurish, past to‘siqlar (fishka) orasidan o‘tib
yugurish.
1
“Buron”, “Mergan bola”54 Yengil atletika; Amaliy: Yuqori startlarda turish texnikasi, qisqa (30, 60 m) yugurish; Turgan joydan uzunlikka sakrashni o’rgatish; 1

55 Yengil atletika; Nazariy: Mashg‘ulot jarayonida to‘g‘ri nafas olish, chiqarish.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; Yuqori startlarda 30 m. yugurish. (o’quv meyorlari). Turgan joydan uzunlikka sakrash; Bir meyorda yugurish.
1

56 Yengil atletika; Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; yuqori startdan 3x10 mokisimon
yugurishni mukammallashtirish; bir qadamdan uzunlikka sakrash (depsinish mashqlari). Bir
1


meyorda yugurish.


57 Yengil atletika; Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; Turgan joydan uzunlikka sakrash; (o’quv meyorlari) Tennis koptogini bir qo‘lda nishonga va uzoqlikka uloqtirish; “Kim uzoqqa
otadi”.
1

58 Yengil atletika; Nazariy: Kun tartibiga rioya qilish.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; koptogni
belgilangan masofaga, nishonga otish; “Kim uzoqqa otadi”, Bir meyorda yugurish.
1

59 Yengil atletika; Amaliy; turgan joydan va 3-4 qadam tashlab tennis topini aniq nishonga, uzoqlikka uloqtirish. (o’quv meyorlari) (Nazorat
ishi- 7 ); “Mashqni bajar, eslab qol”,
1

60 Yengil atletika; Nazariy: O‘yin qoidalari va ularga rioya qilish.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; Masofa bo‘ylab yugurish. ”; “Raqamlar bilan chaqirish”;
1

61 Harakatli o’yinlar; Nazariy: Harakatli o‘yinlarning o‘quvchilar organizmiga ijobiy ta’siri
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; “Tortishmachoq”; “To’pli estafeta”; “Zovurdagi bo’ri”; “Olib qochar” harakatli o’yinlar.
1

62 Harakatli o’yinlar; Nazariy:. harakat faoliyatining o‘sishi, ishchanlik hamda jismoniy ko‘nikma va malakasini rivojlantirish;
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; buyumlarsiz va buyumlar bilan yugurish va sakrash estafetalar; “Qovun polizida”; “Birgalashib sakraymiz”.
“Qo‘riqchi” ;“Chumchuqlar va avtomabil” harakatli o’yinlar.
1

63 Harakatli o’yinlar; Nazariy: Harakatli o‘yinlarda havfsizlik qoidalariga rioya qilish.
Amaliy: URM; “To’pli estafeta”; “Zovurdagi bo’ri”; “Buron”; “Xo‘rozlar jangi”; “Taqiqlangan harakat”. “Chumchuqlar va avtomabil” harakatli
o’yinlar.
1

64 Harakatli o’yinlar; Nazariy; Harakatli o‘yinlar orqali jismoniy sifatlari rivojlanichi (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlikk) haqida qisqacha tavsif.
Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; “Aylana ichiga kirish”; ,” “Qovun polizida”; “Arg‘amchi ustidan sakrash”; “O'z rangingni top!” harakatli
o’yinlar.
1

65 Harakatli o’yinlar; Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; “Buron”, “Arg‘amchi ustida sakrash”, 1


“Xo‘rozlar jangi”, “Epchil quyon” “Chirgizak”,


66 Harakatli o’yinlar; Amaliy: Maxsus yugirish mashqlari; “O'z rangingni top!”, “To’pli estafeta”;
“To‘p uchun kurash”, (Nazorat ishi - 8)67 Shashka. Nazariy; Shashka o’yin qoidalari. Amaliy: O‘quv o‘yin jarayonida texnika va taktikasini mustahkamlash. 1

68 Shashka; Amaliy: Shashka o‘yinida raqibni mag‘lub qilish usullarini o’rgatish. 1

Reklama
Reklama