Kategoriya: Ish rejalar

2-sinf Matematika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 2-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )

II SINF

T/r Mavzular Soat Sana
I CHORAK (45 soat)

1-SINFDA O‘TILGANLARNI TAKRORLASH (5 soat)

1 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
2 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
3 Yigʻindi va ayirmani topish 1
4 Yigʻindi va ayirmani topish 1
5 Geometrik shakllar va o‘lchashlarga doir masalalar 1

I BOB 100 ICHIDA QO‘SHISH (20 soat)

6 Sonlar nuri 1
7 Sonlar nuri 1
8 Ikki xonali sonlar 1
9 Ikki xonali sonlar 1
10 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
11 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
12 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
13 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
14 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
15 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
16 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
17 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
18 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari 1
19 Takrorlash 1
20 Qo‘shishga doir masalalar 1
21 Qo‘shishga doir masalalar 1
22 Qo‘shishga doir masalalar 1
23 Takrorlash 1
24 1-nazorat ishi 1
25 Xatolar ustida ishlash 1

II BOB YUZ ICHIDA AYIRISH (20 soat)

26 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
27 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
28 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
29 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
30 Takrorlash 1
31 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
32 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
33 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
34 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
35 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
36 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari 1
37 Takrorlash 1
38 Ayirishga doir masalalar 1
39 Qo‘shish va ayirishga doir masalalar 1
40 Qo‘shish va ayirish amalining natijalarini tekshirish 1
41 Qo‘shish va ayirish amalining natijalarini tekshirish 1
42 Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish 1
43 Takrorlash 1
44 2-nazorat ishi 1
45 Xatolar ustida ishlash 1
2-CHORAK (35 soat)

III BOB GEOMETRIK SHAKLLAR (15 soat)

1 Yassi geometrik shakllar 1
2 Yassi geometrik shakllar 1
3 Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qilish 1
4 Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qilish 1
5 Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak 1
6 Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak 1
7 Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak perimetri 1
8 Ko‘pburchak va uning perimetri 1
9 Ko‘pburchak va uning perimetri 1
10 Ko‘pburchak va uning perimetri 1
11 Fazoviy geometrik shakllar 1
12 Fazoviy geometrik shakllar 1
13 Fazoviy geometrik shakllar 1
14 3-nazorat ishi 1
15 Xatolar ustida ishlash 1

IV BOB SONLARNI KO‘PAYTIRISH (20 soat)

16 Bir nechta teng (bir xil) qoʻshiluvchilar yigʻindisi 1
17 Bir nechta teng (bir xil) qoʻshiluvchilar yigʻindisi 1
18 Ko‘paytirish amali va uning ma’nosi 1
19 Ko‘paytirish amali va uning ma’nosi 1
20 2 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
21 2 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
22 3, 4 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish 1
23 5, 6 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish 1
24 7, 8 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish 1
25 9 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
26 1 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
27 0 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
28 10 sonini bir xonali songa koʻpaytirish 1
29 Bir xonali sonlarning ko‘paytirish jadvali 1
30 Bir xonali sonlarning ko‘paytirish jadvali 1
31 Ko‘paytirishga doir masalalar 1
32 Ko‘paytirishga doir masalalar 1
33 Ko‘paytirishga doir masalalar 1
34 4-nazorat ishi 1
35 Xatolar ustida ishlash 1

3-CHORAK (50 soat)

V BOB SONLARNI BO‘LISH (30 soat)

1 Teng guruhlarga bo‘lish 1
2 Teng guruhlarga bo‘lish 1
3 Sonlarni bo‘lish 1
4 Sonlarni bo‘lish 1
5 Sonni 2 ga bo‘lish 1
6 Sonni 2 ga bo‘lish 1
7 Sonni 3 ga bo‘lish 1
8 Sonni 4 ga bo‘lish 1
9 Sonni 5 ga bo‘lish 1
10 Sonni 6 ga bo‘lish 1
11 Sonni 7 ga bo‘lish 1
12 Sonni 8 ga bo‘lish 1
13 Sonni 9 ga bo‘lish 1
14 Sonni 10 ga bo‘lish 1
15 Sonni 10 ga bo‘lish 1
16 5- nazorat ishi 1
17 Xatolar ustida ishlash 1
18 Bo‘lishga doir masalalar 1
19 Bo‘lishga doir masalalar 1
20 Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar 1
21 Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar 1
22 Ko‘paytirish va bo‘lish natijalarini tekshirish 1
23 Ko‘paytirish va bo‘lish natijalarini tekshirish 1
24 Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr 1
25 Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr 1
26 Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr 1
27 Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi 1
28 Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi 1
29 6- nazorat ishi 1
30 Xatolar ustida ishlash 1

VI BOB SONLI VA HARFLI IFODALAR TENGLAMALAR
(20 soat)


31 Sonli ifodalar 1
32 Sonli ifodalar 1
33 Qavsli va qavssiz sonli ifodalar 1
34 Qavsli va qavssiz sonli ifodalar 1
35 Qavsli va qavssiz sonli ifodalar 1
36 Harfli ifodalar 1
37 Harfli ifodalar 1
38 Harfli ifodalar 1
39 Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar 1
40 Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar 1
41 Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar 1
42 Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar 1
43 Tenglama 1
44 Tenglama 1
45 Tenglama 1
46 Tenglama 1
47 Tenglama 1
48 Tenglama 1
49 7-nazorat ishi 1
50 Xatolar ustida ishlash 1
4-CHORAK (40 soat)

VII BOB BUTUNNING BO‘LAKLARI VAQT (20 soat)
1 Aylana va doira 1
2 Aylana va doira 1
3 Sirkul 1
4 Butunning bo‘laklari 1
5 Butunning bo‘laklari (teng boʻlaklar) 1
6 Butunning bo‘laklari (yarmi) 1
7 Butunning bo‘laklari (choragi) 1
8 Butunning bo‘laklari (uchdab biri) 1
9 Butunning bo‘laklari 1
10 Butunning bo‘laklari 1
11 Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish 1
12 Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish 1
13 Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish 1
14 Vaqt va vaqt birliklari 1
15 Vaqt va vaqt birliklari 1
16 Vaqt va vaqt birliklari 1
17 Vaqt va vaqt birliklari 1
18 Vaqt va vaqt birliklari 1
19 8-nazorat ishi 1
20 Xatolar ustida ishlash 1

VIII BOB MA’LUMOTLAR BILAN ISHLASH (10 soat)

21 Jadvallar 1
22 Jadvallar 1
23 Ma’lumotlarni jadval ko‘rinishida ifodalash 1
24 Ma’lumotlarni jadval ko‘rinishida ifodalash 1
25 Jadvalga doir masalalar 1
26 Jadvalga doir masalalar 1
27 Koordinata- joylashuvni aniqlash 1
28 Koordinata- joylashuvni aniqlash 1
29 9-nazorat ishi 1
30 Xatolar ustida ishlash 1

TAKRORLASH (10 soat)
31 Takrorlash 1
32 Takrorlash 1
33 Takrorlash 1
34 Takrorlash 1
35 Takrorlash 1
36 Takrorlash 1
37 Takrorlash 1
38 Takrorlash 1
39 10- nazorat ishi 1
40 Xatolar ustida ishlash 1

Jami yillik soat 170
Reklama
Reklama