Kategoriya: Ish rejalar

3-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 3-sinf

Jismoniy tarbiya 3 – SINF (68 SOAT)
Dastur bo’limlari Jami Yillik 1-chorak 2-chorak 3-chorak 4-chorakIX X XI XII I II III IV V1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida2 Gimnastika 16


2 6 8


3 Yengil atlеtika 14 7

5 24 Harakatli o’yinlari 30
8 6 6

6 4
5 Futbol 6 1 2

36 Shashka 227 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo’lim yakunida dars jarayonida olinadi.Jami 68
soat
8 10 6 8 6 8 6 9 718 soat 14 soat 20 soat 16 soat3 – SINF. I CHORAK (18 SOAT)
T/r Nomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1 Nazariy
bilimlar
DARS JARAYONIDA


2 Gimnastika
3 Yengil
atlеtika
+ +
N
+ + + + +

4 Harakatli
o’yinlari
+ + + +

+ + +
N
+


5 Futbol


+ + +


6 Shashka
Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat


1 Harakatli o‘yinlar Nazariy: Jismoniy mashqlarning inson sog‘ligini
1


mustahkamlashda.
Amaliy: Saf mashqlari, “Kun va tun”, “Raqam bilan chaqirish”, “Mergan ovchi”, “Burgut va jo’jalar” harakatli o’yinlar.2 Harakatli o‘yinlar Nazariy: Harakatli o’yinda havfsizlik qoidalari. Amaliy: Saf mashqlari, “Kun va tun”, “Raqam bilan chaqirish”, “Mergan ovchi”, “Burgut va jo’jalar” harakatli o’yinlar. 1
3 Harakatli o‘yinlar Nazariy: Jismoniy mashqlarning inson sog‘ligini mustahkamlashda, qomatini to‘g‘ri shakllanishida, rivojlanishida ta’siri.
Amaliy: Amaliy: URM; “Podachi”, “To‘p uchun kurash”, “To‘p kapitanga”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”.
1


4 Harakatli o‘yinlar . Nazariy: Jismoniy mashqlarda qomatini to‘g‘ri shakllanishida, rivojlanishida ta’siri.
Amaliy: Yugurish mashqlar. “Podachi”, “To‘p uchun kurash”, “To‘p kapitanga”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”.
1


5 Yengil atletika Nazariy: Yengil atletika darslarida xavfsizlik
1


qoidalari. Sakrash turlari.
Amaliy: Yugurish mashqlar; yuqori startlarda texnikasini o‘rgatish; yuqori startdan tezlikni oshirib 30 m masofaga yugurish; past startdan tezlikni oshirib 60 m masofalarga yugurish. yugurishda startdan chiqish va marrani bosib o’tish. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.6 Yengil atletika. Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi.
Amaliy: Nazorat ishi - 1. Mahsus yugurishlar; tezlik sifatini oshiruvchi mashqlar; Yuqori startlarda 30m ga yugurish Turgan joydan oyoqda depsinib sakrab, oldinga harakatlanish mashqlari;. Bir oyoqda sakrab harakat qilish mashqlari. Turgan joydan
uzunlikka sakrash.
1


7 Yengil atletika Amaliy: Yugurish mashiqlar; sakrash mashqlar; bir oyoqda sakrab harakat qilish mashqlari; 4x10 m mokisimon yugurish. o‘rta masofaga yugurish, yugurish mobaynida to‘g‘ri nafas olib, chiqarish; 1


8 Yengil atletika. Nazariy: Yugurishning inson organizmiga bo’lgan
1


ta'siri.
Amaliy: mahsus yugurish mashqlar; yugurish mashqlar; yuqori startlarda turish qoidalari, 4x10 m mokisimon yugurish (o‘quv meyorlari). ; Turgan joydan tennis koptogini o‘ng va chap qo‘lda
uloqtirish; turgan joydan koptokni nishonga uloqtirish;9 Yengil atletika. Nazariy: Qisqa va o‘rta masofalarga yugurish
1


qoidalari.
Amaliy: mahsus mashqlar; To’pni nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan) (o‘quv meyorlari). yugurib kelib tennis koptogini uzoqlikka uloqtirish; Yuqori startlarda turish qoidalari, yurish bilan almashlab yugurish, 400-600 m masofalarga yugurish: baland-past, o‘nqir-cho‘nqir joylarda yurish va yugurish
mashqlari.10 Yengil atletika Amaliy: mahsus mashqlar; turgan joydan koptokni nishonga uloqtirish: yugurib kelib tennis koptogini uzoqlikka 1


uloqtirish.. o‘rta masofaga yugurish, yugurish mobaynida to‘g‘ri

nafas olib, chiqarish; Estafeta tayoqchani ushlash, tayoqcha bilan


yugurish, tayoqchani sherigiga harakat jarayonida uzatish, estafeta (4x30 m) yugurish.


11 Yengil atletika Amaliy: mahsus mashqlar; Tennis koptogini uzoqlikka uloqtirish. 400-600 m masofalarga yugurish (yugurish mobaynida to‘g‘ri nafas olib chiqarishga еtibor berish) yurish bilan almashlab yugurish, o‘rta masofaga yugurish, 1


12 Futbol. Nazariy: Futbol o’yini vaqtida xavfsizlik qoidalari.Inson salomatligi uchun URM ahamiyati.
Amaliy: URM. to‘pni olib yurish mashqlari bajarish.; futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish; to‘pni darvozaga turli tarafdan
kiritish.
1


13 Futbol. Nazariy: O‘yinlar jarayonida sport maydonida yoki sport
1zalida o‘quvchilarning tartib-intizomni saqlashi . Inson salomatligi


uchun URM ahamiyati. Amaliy: URM. to‘pni olib yurish mashqlari; futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish;


14 Futbol. Amaliy: futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish; soddalashtirilgan; to‘pni darvozaga turli tarafdan kiritish.soddalashtirilgan qoidalar asosida futbol o‘yini. 115
Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Harakatli o‘yinlarni o‘tkazilishida
1
hayotiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan jismoniy sifatlar.Amaliy: mahsus mashqlar; “Taqiqlangan harakat”, “Kun va tun”, “Olimpiya globusi”, Polda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish.


16 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Har xil nojo‘ya harakatlardan
1


shikastlanishni oldini olish.
Amaliy: mahsus mashqlar; “Taqiqlangan harakat”, “Kun va tun”, “Olimpiya globusi”. harakatli o’yinlar.17 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Nazorat ishi - 2. Mahsus yugurish mashqlar; “Arg‘amchi ustidan sakrash”, “Burgut va jo’jalar”, “Buron”. Polda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish. 1


18 Harakatli o‘yinlar. Amaliy:Mahsus yugurish mashqlar; “Arg‘amchi
ustidan sakrash”, “Burgut va jo’jalar”, “Buron”.Milliy harakatli o’yinlar.
1


3 – SINF. II CHORAK (14 SOAT)
T/r Nomi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA

2 Gimnastika+ +

3 Yengil atlеtika4 Harakatli o’yinlari + + + + + +
N
+ + + + + +
N
5 Futbol6 ShashkaMavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat19 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishda
1gigiyenik talablar.
Amaliy: Saf mashqlar; yugurish va mahsus mashqlar; Harakatli o‘yinlar va estafetalar: “To‘p kapitanga”, “G‘ildirak”, “To‘pni tez ol”.
20 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Saf mashqlar; yugurish va mahsus mashqlar; “To‘p kapitanga”, “G‘ildirak”, “To‘pni tez ol”. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada 121 Harakatli o‘yinlar. Harakatli o‘yin qoidalariga rioya qilishi . 1Amaliy: URM; mahsus mashqlar; “Havoi to‘p”, “Doira bo‘ylab to‘p uzatish”, “Charxpalak”, Estafetalar;22 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: URM; mahsus mashqlar; ; “Havoi to‘p”, “Doira bo‘ylab to‘p uzatish”, “Charxpalak”. Gimnastik narvonga osilib
oyoqlarni 90 0 ko’tarish.
123 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Sport o‘yinlari va harakatli o‘yinlar,
1
ularning bir-biridan farqlash haqida tushuncha.
Amaliy: URM. mustaqil ravishda bajarishga o’rgatish; “Tez olib ot”,
“Otishma”, “Raqam bilan chaqirish”. Gimnastik narvonga osilib oyoqlarni 90 0 ko’tarish.
24 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Nazorat ishi – 3. URMni mustaqil ravishda bajarishga o’rgatish; , buyumlarsiz va buyumlar bilan yugurish va sakrash estafetalar. . “Tez olib ot”, “Otishma”, “Raqam bilan
chaqirish”, Gimnastik narvonga osilib oyoqlarni 90 0 ko’tarish.
125 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari.
Amaliy: URM, “Podachi”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”, “O‘rmon, botqoq, dengiz”. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada
126 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: URM, harakatli o’yinlar. “Podachi”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”, “O‘rmon, botqoq, dengiz”, Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada 127 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Harakatli o’yinda havfsizlik qoidalari.
1Amaliy: URM; “Podachi”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”, “O‘rmon, botqoq, dengiz” harakatli o’yinlar. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada28 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: saf mashqlarni mustahkamlash; URM, “Podachi”, “Hamma o‘z bayroqchasiga”, “O‘rmon, botqoq, dengiz” harakatli o’yinlar. “Mergan ovchi”, “To‘plarni qatordan uzatish”,
“Doira”, Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
129 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: yugurish mashqlar; “Mergan ovchi”, “To‘plarni qatordan uzatish”, “Doira”, To’p bilan estafeta harakatli 1o’yinlar.30 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Nazorat ishi - 4. mahsus yugurish mashqlar; To’p bilan estafeta harakatli o’yinlar. “Mergan ovchi”,
“To‘plarni qatordan uzatish”, “Doira”. Polga tirsaklarga tayangan holda turish (planka)
1


31 Gimnastika. Nazariy: Gimnastika darslarida havfsizlik qoidalari.
1


Amaliy: Saf mashqlari. Saf mashqlarini turgan joyda va harakatda bajarish; bir qato rdan ikki, uch qatorga saflanish va qayta saflanish. Tayanib sakrash; Tayanib sakrash mashqlar, gimnastik depsinish ko‘prigida ikki oyoqdan depsinish va”kozol”ustiga , cho‘qqayib qo‘nish mashqlarni. Tayorgarlik mashqlari. Аrg’amchida sakrash 1
daqiqada.32 Gimnastika. Nazariy: Jismoniy mashqlar qomatini to‘g‘ri shakllanishida rivojlanishida ta’siri.
Amaliy: Saf mashqlarini takrorlash.
Tayanib sakrash. O‘g‘il bolalar: balandligi 90 sm bo‘lgan gimnastik “kozyol” ustiga turgan joydan qo‘llar bilan tayanib tizzalarga sakrab chiqish, tikka turish va yuqoriga kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab tushishda oyoqlarni yozish; Qiz bolalar: balandligi 80-90 sm gimnastik
“kozyol”ga qo‘llarga tayanib tizzalarga sakrab chiqish, yuqoridan kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab tushishda oyoqlarni yozish.
1

3 – SINF. III CHORAK (20 SOAT)
T
/r
Nomi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Nazariy
bilimlar
DARS JARAYONIDA
2 Gimnas
tika
+ + + + + +
N
+ + + + + + + +


3 Yengil
atlеtika

4 Harakat li o’yinlar
i


+ + + + +
N
+
5 Futbol
6 Shashk a
Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat

33 Gimnastika. Amaliy: Saf mashqlarini, turgan joyda va harakatda bajarish; URM; Tayanib sakrash. O‘g‘il bolalar balandligi 90 sm bo‘lgan gimnastik “kozyol” ustiga turgan joydan qo‘llar bilan tayanib tizzalarga sakrab chiqish, tikka turish va yuqoriga kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab tushishda oyoqlarni yozish; Qiz bolalar balandligi 80-90 sm gimnastik “kozyol”ga qo‘llarga tayanib tizzalarga sakrab chiqish, yuqoridan kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab
tushishda oyoqlarni yozish. (texnik bajarishni baholash).
1

34 Gimnastika. Nazariy: Gimnastika darslarida havfsizlik qoidalari. Amaliy: Bir kolonnadan ikki, uch kolonnaga saflanish va qayta saflanish.URM.. Qiya joylashtirilgan gimnastik o‘rindiq ustidan qo‘llarda tortilib tirmashib chiqishda qo‘l kuchini rivojlantiruvchi
mashqlarni bajarish; gardish aylantirish.
1

35 Gimnastika. Amaliy: Buyruqlarni bajarish; bir hil qadam tashlab yurish; dioganal bo’ylab yurish. URM; qiya ko‘tarilgan (450-500) gimnastik o‘rindiqqa tirmashib chiqish va tushish; Arqonda erkin holda arqonga tirmashib chiqishni o‘rgatish (2 m). 30 soniya mobaynida gimnastik narvoniga orqa bilan qo‘llarda osilib turish va tizzalarni
bukib turish.
1

36 Gimnastika. Nazariy: Inson salomatligi uchun nafas mashqlarining ahamiyati.
Amaliy: URM; Gimnastik narvon, yakkacho‘pda, qo‘llarda osilib, tizzalarni yuqoriga ko‘tarish; baland turnikda tortilish (o‘g‘il bolalar); past turnikda tortilish; gimnastika o‘rindig‘ida tayanib, qo‘llarni bukish va yozish (qiz bolalar). Gimnastik narvonga yonboshlab yuqoriga chiqish, tushish va yonlamacha yurish usullari. 30
soniya mobaynida gimnastik narvoniga orqa bilan qo‘llarda osilib turish va tizzalarni bukib turish.
1

37 Gimnastika.Amaliy: Mustaqil ravishda 4-5 ta umumrivojlantiruvchi mashqlarni tuzishni o‘rgatish. Baland turnikda tortilish (o‘g‘il bolalar); past turnikda tortilish; Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish. Gimnastik o‘rindiq ustida oyoq uchida, yonboshlab qadam tashlab, muvozanat saqlab yurish; “qaldirg‘och” hosil qilish; gimnastika o‘rindiq ustida yurib, to‘pni yuqoriga otib ilib
yurish; gimnastika o‘rindig‘ining tag qismi (orqasi)da yurish; qo’llarni ikki yonga yozib oyoq uchida 900, 1800ga аylanish;
1

38 Gimnastika.Amaliy: Nazorat ishi- 5; Gimnastik o‘rindiq ustida o’tilgan
mashqlardan iborat eng oddiy kombinatsiyalarni ijro etish. Gimnastik
o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish;
1

39 Gimnastika. Nazariy: Tanani chiniqtirishning asosiy qoidalari va ahamiyati.
Amaliy: Akrobatika; G‘ujanak bo‘lib o‘tirgan holatdan orqaga
dumalash, oldinga dumalab dastlabki holatga qaytish; har xil dastlabki
1


holatlardan oldinga umbaloq oshish; 30 soniya mobaynida gimnastik narvoniga orqa bilan qo‘llarda osilib turish va tizzalarni bukib turish.

40 Gimnastika.Amaliy: Akrobatika; ketma-ket 2-3 marta umbaloq oshishni o‘rgatish; dastlabki holat asosiy turish, to‘xtamasdan ikki marta oldinga umbaloq oshish; Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada 1
41 Gimnastika. Nazariy:
Ovqatlanishdagi gigienik talablar.
1
Amaliy: Akrobatika; orqaga dumalash bilan “kurak"da tik turish; kuraklarda tik turish holatidan oyoqlarni bukish orqali birdaniga “ko‘prik” hosil qilish; Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada
42 Gimnastika. Nazariy : Inson salomatligi uchun URM ahamiyati.
1
Amaliy: Akrobatika; bir qo‘lda tayanib, yondan orqaga burilish bilan cho‘qqayib tayanishga o‘tish hamda gavdani to‘g‘rilab yuqoriga
sakrab, yumshoq qo‘nish. Tortilish.

43 Gimnastika.Amaliy: Akrobatika; URM. Harakatda oyoq uchlarida va tovon tashqi, ichki tomonlarda yurishlar. ketma-ket 2 marta umbaloq oshish. “Kurakda” tik turish va “ko‘prik” hosil qilish (o‘qituvchi yordamida) akrobatika mashqlari orqali kombinatsiya (majmua)
tuzish. (texnik bajarishni baholash). Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish
1
44 Gimnastika.Amaliy: Harakatda oyoq uchlarida va tovon tashqi, ichki tomonlarda yurishlar. URM.Yer tapillatib qadamlash, pol’ka usulida qadamlash, o’rganilgan mashqlarni eng oddiy shakilda ijro etish:
“Andijon polkasi”, Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish (o‘quv meyorlari).
1
45 Gimnastika. Nazariy: Chiniqtirish muolajalarining inson
1

salomatligiga ahamiyati


Amaliy: Harakatda oyoq uchlarida va tovon tashqi, ichki tomonlarda yurishlar. URM.Yer tapillatib qadamlash, pol’ka usulida qadamlash, o’rganilgan mashqlarni eng oddiy shakilda ijro etish: “Andijon polkasi”, “Lazgi”, “Rohat”. Musiqa jo‘rligida qadamlarda sakrab oldinga va o‘ng tomonlarga yurish kabi bajariladigan mashqlar.
46 Gimnastika.Amaliy: Harakatda oyoq uchlarida va tovon tashqi, ichki tomonlarda yurishlar. URM. Yer tapillatib qadamlash, pol’ka usulida qadamlash, o’rganilgan mashqlarni eng oddiy shakilda ijro etish: “Andijon polkasi”, “Lazgi”, “Rohat”. Musiqa jo‘rligida qadamlarda
sakrab oldinga va o‘ng tomonlarga yurish kabi bajariladigan mashqlar. Estafetalar.
1
47 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Qomatni rostlaydigan ertalabki
1

badantarbiya mashqlari majmuasi.

Amaliy: URM. “To‘pga tegib ketma”, “Qal’a himoyasi”, “To‘p uchun kurash”, Turgan joyda sakrash.
48 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida
1
to‘g‘ri nafas olish.
Amaliy: URM“To‘pga tegib ketma”, “Qal’a himoyasi”, “To‘p uchun kurash”, Turgan joyda sakrash. Turgan joyda sakrash.

49 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: URM. “Kechib o‘tish”, “Sehrli kataklar”, “To‘p uchun kurash”, estsfetalar. 1
.50 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Sport o‘yinlari va harakatli o‘yinlar, ularning bir-biridan farqlash haqida tushuncha.
Amaliy: URM. “Kechib o‘tish”, “Sehrli kataklar”, “To‘p uchun kurash”, Estsfetalar.
1


51 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Nazorat ishi- 6 URM..Buyumlarsiz va
buyumlar bilan yugurish va sakrash estafetalar “Kechib o‘tish”, “Sehrli kataklar”, “To‘p uchun kurash”.
1


52 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: URM. Dars jarayonida o’tilgan harakatli
o’yinlarni takomillashtirish. Tortilish.
1

3 – SINF. IV CHORAK (16 SOAT)
T/
r
Nomi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1 Nazariy
bilimlar
DARS JARAYONIDA
2 Gimnastika
3 Yengil
atlеtika
+ + + + + + +

4 Harakatli
o’yinlai
+ + + +
N

5 Futbol


+ + +
N6 Shashka

+ +
Mavzular

Dars Mavzu va vazifalar Soat


53 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Sport o‘yinlari va harakatli o‘yinlar, ularning bir-biridan farqlash haqida tushuncha.
Amaliy: URM. Qomatni to‘g‘ri shakllantirish uchun qo‘l, oyoq mashqlarini bajarishda turli holatlarni to‘g‘ri bajarish; “Arg‘amchi
ustidan sakrash”, “Qopqon”, “Kim uzoqqa otadi”, yugurish va sakrash estafetalar.
1


54 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: Saf mashqlar. “Arg‘amchi ustidan sakrash”, “Qopqon”, “Kim uzoqqa otadi”, yugurish va sakrash estafetalar harakatli o’yinlar 1


55 Harakatli o‘yinlar. Nazariy: Tanani chiniqtirishning asosiy qoidalari
1va ahamiyati.


Amaliy: URM harakatli o’yinlar. “Olib qochar”, “Insiz quyon”, ”, “Cho‘rtan baliq va baliqlar”. Gardish aylantirish. Tortilish.
56 Harakatli o‘yinlar. Amaliy: URM. Nazorat ishi – 7. . “Olib qochar”, “Insiz quyon”, ”, “Cho‘rtan baliq va baliqlar”. Past va baland
turniklarda tortilish.
1
57 Yengil atletika. Nazariy: Yengil atletika darslarida xavfsizlik qoidalari.
Amaliy: Yugurish mashqlari. Mahsus yugurish mashqlar. yuqori startdan 30m yugurish texnikasi, yugurishda startdan chiqish va marrani bosib o’tish. turgan joydan oyoqda depsinib sakrab, oldinga
harakatlanish mashqlari; turgan joydan uzunlikka sakrash
1
58 Yengil atletika. Nazariy: O‘quvchilarni yengil atletika sport
1

maydonchasida o‘zini tutish qoidalari hamda yurish, yugurish, sakrash
va uloqtirish turlari haqida tushuncha.

Amaliy: Yugurish mashqlari. Mahsus yugurish mashqlar. yuqori startdan 30m yugurish. (o‘quv meyorlari). bir oyoqda sakrab harakat qilish mashqlari; turgan joydan uzunlikka sakrash. oldinga
harakatlanish mashqlari; bir oyoqda sakrab harakat qilish mashqlari;

59 Yengil atletika. Amaliy: Yugurish mashqlari. Mokisimon yugurish. 4 x10 m mokisimon yugurish; yugurishda startdan chiqish va marrani bosib o’tish; Turgan joydan tennis koptogini o‘ng va chap qo‘lda
uloqtirish; o‘rta masofaga yugurish;
1
60 Yengil atletika. Amaliy: Mahsus mashqlar. past startdan tezlikni oshirib 60 m masofalarga yugurish.turgan joydan koptokni nishonga uloqtirish; yugurib kelib tennis koptogini uzoqlikka uloqtirish. To’pni
nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan).
1
61 Yengil atletika. Amaliy: Yugurish mashqlar; To’pni nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatdan) (o‘quv meyorlari). Tayoqchani ushlash, tayoqcha bilan yugurish mashqlar. 1
62 Yengil atletika. Amaliy: Mahsus mashqlar. Kichik to’pni uzoqlikka uloqtirish. Tayoqchani ushlash, tayoqcha bilan yugurish, tayoqchani sherigiga harakat jarayonida uzatish, (4x30 m) estafeta yugurish. Bir
meyorda yugurish.
1
63 Yengil atletika. Amaliy: Mahsus mashqlar. Kichik to’pni uzoqlikka uloqtirish (o‘quv meyorlari). Baland-past, o‘nqir-cho‘nqir joylarda
yurish va yugurish mashqlari. 1000 metrga yurish
1
64 Futbol. Nazariy: Futbol o’yini vaqtida xavfsizlik qoidalari. Amaliy: Yugurish mashqlar. To’psiz maydonga harakatlanish. futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish; to‘pni olib yurish mashqlarini bajarish; soddalashtirgan futbol o’yini. 1
65 Futbol. Amaliy: Yugurish mashqlar. To’psiz maydonga harakatlanish. futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish; to‘pni olib yurish mashqlarini bajarish; To‘pni darvozaga turli tarafdan kiritish;
soddalashtirgan futbol o’yini.
1
66 Futbol. Amaliy: futbol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish; to‘pni olib yurish mashqlarini bajarish; To‘pni darvozaga turli tarafdan kiritish; 1

soddalashtirgan futbol o’yini. Nazorat ishi – 8. Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish

67 Shaxmat. Nazariy: Shaxmat tarihi.
Amaliy: Shaxmat doskasi va donalarini nomlanishi; shaxmat doskasida donalarning joylashuvi.
1
68 Shaxmat. Amaliy: Shaxmat doskasi va donalarini nomlanishi;
shaxmat doskasida donalarning joylashuvi.
1
Reklama
Reklama