Kategoriya: Ish rejalar

4-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 4-sinf

Jismoniy tarbiya 4 – SINF (68 SOAT)


Dastur bo’limlari Jami Yillik 1-chorak 2-chorak 3-chorak 4-
chorak

IX X XI XII I II III IV V
1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2 Gimnastika 16


2 6 83 Yengil atlеtika 16 8

7 1
4 Sport elementlari bilan harakatli
o’yinlari
26
6 6 6

6 2

5 Futbol 8
4

4
6 Shaxmat 22
7 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo’lim yakunida dars jarayonida olinadi.
Jami 68
soat
8 10 6 8 6 8 6 9 7
18 soat 14 soat 20 soat 16 soat


4 – SINF. I CHORAK (18 SOAT)

T/r Nomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA

2 Gimnastika3 Yengil atlеtika + + + + + + + + N4 Sport elementlari bilan harakatli o’yinlari+ + + + +
N
+

5 Futbol+ + + +6 Shaxmat

Dars Mavzu va vazifalar Soat

1 Yengil atlеtika. Nazariy: Yengil atlеtika turlari hahida.
Amaliy: Saf mashqlari (o’nga, chapga, orqaga burilishlar va o’quvchi bildirgi berishi); Yugurish mashqlar; past startda turish va startdan chiqish, yugurish mashqlari; past startdan 30 m yugurish(o‘quv meyorlari); past startdan turib juftlikda 60 m masofaga yugurish; 4x60
ml, estafeta yugurish.
1

2 Yengil atlеtika. Nazariy: “Alpomish va Barchinoy” test meyorlari va unu bajarish tartibi.
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari; past startdan 60 m yugurish (o‘quv
1


meyorlari). Bir oyoqda 15-20 metr masofaga sakrab borish
mashqlari; balandligi 30-50 sm bo‘lgan buyumlar ustidan sakrab, yumshoq tushish; turgan joyda uzunlikka sakrash.

3 Yengil atlеtika. Nazariy: Qisqa va o‘rta masofalarni farqlay olish.
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari; 4x10 m mokisimon yugurish; o‘rta tezlikda 3-4 marta yurish bilan almashib yugurish (100m+100m);
14 Yengil atlеtika. Amaliy: Mahsus yugurish va sakrash mashqlari; 4x10 m mokisimon yugurish (o‘quv meyorlari). to‘g‘ridan yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish usuli”da sakrash; 15 Yengil atlеtika. Nazariy: O‘quvchilarni yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish holatlarida gavdasini to‘g‘ri tutishining qoidalari.
Amaliy: Mahsus yugurish va sakrash mashqlari; to‘g‘ridan yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish usuli”da sakrash (o‘quv meyorlari).
Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
16 Yengil atlеtika. Amaliy: mahsus sakrash mashqlar;tepaga osilgan buyumga yugurib kelib bitta oyoqdan depsinib, sakrashda bitta qo‘llni tekkazish. Yugurib kelib balandlikka “hatlab o‘tish” usulida sakrash; Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada. Tennis koptoklarini o‘ng va chap qo‘llar bilan va uzoqlikka uloqtirish; 17 Yengil atlеtika. Nazariy: Ertalabki gigiyenik gimnastika mashqlarining inson organizmiga va salomatligiga ta‘siri.
Amaliy: mahsus mashqlar; kengligi metr bo‘lgan yo‘lakcha ichida tennis koptogini uloqtirish; tennis to’pini turgan joydan; tennis to’pini turgan joydan, 3-4 qadam tashlab uzoqlikka uloqtirish. Past-baland, notekis
joylarda yugurish va yurish;
18 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: Yugurish va uloqtirish mashqlari. tennis to’pini uzoqlikka uloqtirish.Nazorat ishi -1. o‘rta tezlikda 1000 m yugurish
19 Futbol. Nazariy: Futbolchilarning o‘yinda o‘zini tutishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi.
Amaliy: Yugurish mashqlar; to’psiz va to’p bilan harakatlanish mahsus mashqlar; to’pni oyoq ichki va tashqi qismida olib yurish; to‘siqlar orasidan to‘pni olib yurish mashqlari; soddalashtirilgan ikki taraflama
o’yin.
110 Futbol. Nazariy: Futbol o‘yini qoidalari haqida ma'lumot.
Amaliy: Yugurish va sakrash mashqlar; futbol bo‘yicha o‘yin mashqlari;
to’pni oyoq ichki va tashqi qismida olib yurish; to‘siqlar orasidan to‘pni olib yurish mashqlari; soddalashtirilgan ikki taraflama o’yin.
111 Futbol. Amaliy: doirada mahsus mashqlar; futbol bo‘yicha o‘yin mashqlari; oyoq yuzasining ichki, pastki (tovon) qismlari bilan to‘pni to‘xtatish tеxnik usullarini bajarish; soddalashtirilgan ikki taraflama o’yin. 112 Futbol. Nazariy: O’yinlar jarayonida o’z-o’zini nazorat qilish.
Amaliy: doirada mahsus mashqlar; futbol bo‘yicha o‘yin mashqlari; oyoq yuzasining ichki, pastki (tovon) qismlari bilan to‘pni to‘xtatish tеxnik usullarini bajarish; soddalashtirilgan ikki taraflama o’yin.
113 Sport elementlari bilan harakatli o’yinlar. Nazariy: O’yinlar jarayonida o’z-o’zini nazorat qilish.
Amaliy: mahsus mashqlar; "To‘pni tushirib yuborma","Otishma", Otib qochar","Bo‘ron" harakatli o’yinlar. UJT.
114 Harakatli o’yinlar. Nazariy:
Amaliy: URM. "To‘pni tushirib yuborma","Otishma", Otib qochar","Bo‘ron" harakatli o’yinlar.
1
15 Harakatli o’yinlar. Nazariy:
Amaliy: mahsus mashqlar; "To‘pni savatga tashla", “To’p sardorga”, "Ilon izi bo‘lib yugurish", "To‘rt tomondan to‘p uzat", UJT.
1
16 Harakatli o’yinlar. Nazariy:
Amaliy: mahsus mashqlar; mahsus mashqlar; "Sakrash estafetasi", “To’p sardorga”, "Ilon izi bo‘lib yugurish", "To‘rt tomondan to‘p uzat", UJT.
1
17 Harakatli o’yinlar. Nazariy:
Amaliy: URM. “To’p sardorga”, “Ovchi va o’rdak”, "Estafetali yugurish, sakrash va boshqa o‘yinlar bilan o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish. Nazorat ishi -2
1
18 Harakatli o’yinlar. Nazariy:
Amaliy: URM. "To‘rt tomondan to‘p uzat","To‘pni tushirib yuborma", “Ovchi va o’rdak”, estafetalar; o’tilgan o’yinlardan o’quvcnilar yahshi ko’rgan harakatli o’yinlarini oynash.
1
4 – SINF. II CHORAK (14 SOAT)

T/r Nomi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA


2 Gimnastika+ +


3 Yengil atlеtika
4 Sport elementlari bilan harakatli o’yinlari + + + + + + N + + + + + + N
5 Futbol
6 ShaxmatDars Mavzu va vazifalar Soat


19 Harakatli o’yinlar.Nazariy: O’yin jarayonida shikastlanishni oldini olish choralari.
Amaliy: URM. “Kun va tun”, "Bo‘ron", To‘p bilan estafetalar", "To‘pni savatga tashla" harakatli o’yinlar.
1


20 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Saf mashqlar. Mahsus mashqlar. “Kun va tun”, "Bo‘ron", To‘p bilan estafetalar", "To‘pni savatga tashla"
harakatli o’yinlar.
1


21 Harakatli o’yinlar.Nazariy: Badanni chiniqtirishning asosiy qoidalari.
Amaliy: Mahsus mashqlar; “Kun va tun”, "Bo‘ron", To‘p bilan estafetalar", "To‘pni savatga tashla" harakatli o’yinlar.
1


22 Harakatli o’yinlar. Amaliy: URM. “Kamalakbo’l”, "Otishma", "Halqachani kiygizish", To‘p bilan estafetalar" harakatli o’yinlar. 1


23 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Mahsus mashqlar. “Kamalakbo’l”, "Otishma", "Halqachani kiygizish", To‘p bilan estafetalar" harakatli o’yinlar. 1


24 Harakatli o’yinlar.Nazariy: Ertalabki gigiyenik gimnastika 1mashqlarining inson organizmiga va salomatligiga ta‘siri.
Amaliy: URM. “Kamalakbo’l”, "Otishma", "Halqachani kiygizish", To‘p bilan estafetalar" harakatli o’yinlar. Nazorat ishi - 3


25 Harakatli o’yinlar. Amaliy: Saf mashqlar. Mergan”, "Lafta", To’pni uzattingmi, o’tir, "To‘rt tomondan to‘p uzat" harakatli o’yinlar. 1
26 Harakatli o’yinlar.Nazariy: Gigiyena qiodalariga rioya qilish tartibi. Amaliy: Mahsus mashqlar Mergan”, "Lafta", To’pni uzattingmi, o’tir, "To‘rt tomondan to‘p uzat" harakatli o’yinlar. 1
27 Harakatli o’yinlar. Amaliy: URM. Mergan”, "Lafta", To’pni uzattingmi, o’tir, "To‘rt tomondan to‘p uzat" harakatli o’yinlar. 1
28 Harakatli o’yinlar.Nazariy: Darsda va tanaffus vaqtida qo‘llar bilan simmetrik va assimetrik harakatlarni bajarishda qo‘llaniladigan gimnastika mashqlari.
Amaliy: Mahsus mashqlar. Mergan”, "Lafta", To’pni uzattingmi, o’tir, "To‘rt tomondan to‘p uzat" harakatli o’yinlar.
1
29 Harakatli o’yinlar.Amaliy: Saf mashqlar. “Kun va tun”, “Ovchi va o’rdak”, "Sakrab va o‘rmalab o‘tish estafetasi", “Otib qochar"
harakatli o’yinlar.
1
30 Harakatli o’yinlar. Amaliy: URM. “Kun va tun”, “Ovchi va
o’rdak”, "Sakrab va o‘rmalab o‘tish estafetasi", “Otib qochar" harakatli o’yinlar. Nazorat ishi - 4
1
31 Gimnastikar: Nazariy: Gimnastika turlari va sport anjomlaridan foydalanish tartibi.
Amaliy: Mahsus mashqlar. Akrobatika mashqlarni bajarish.
“Qaldirg‘och” turish, oldinga umbaloq oshish. Turnikda tortilish.
1
32 Gimnastikar: Amaliy: Mahsus mashqlar. Akrobatika mashqlarni bajarish. “Qaldirg‘och” turish, oldinga umbaloq oshish. Turnikda tortilish. 1
4 – SINF. III CHORAK (20 SOAT)

T/r Nomi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA

2 Gimnastika + + + + + +
N
+ + + + + + + +3 Yengil atlеtika

4 Sport elemen bilan harakat o’yinlari

+ + + + +
N
+

5 Futbol

6 Shaxmat
Dars Mavzu va vazifalar Soat


33 Gimnastika. Nazariy: Gimnastika turlari haqida tushuncha.
Amaliy: Saf mashqlari; Saf sherenga, safda, bir qatordan ikki, uch, to‘rt qatorlarga saflanish va qayta saflanish.URM. Yurish va yugurish mashqlari. Tayanib sakrash: mahsus tayyorlov sakrash mashqlar;
1Qiz bolalar; Yugurib kelib (eniga qo‘yilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirish,qo’llarni siltab, yumshoq sakrab tushish.( balandligi 80 sm.)
O’g’il bolalar; Yugurib kelib (uzunasiga o’rnatilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirish,qo’llarni siltab, yumshoq sakrab tushish.(o’g’il balandligi 100 sm.)
Gimnastik narvonda osilib oyoqlarni bukib to’g’irlash; Gimnastik narvonda osilib oyoqlarni bukib to’g’irlash; Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.34 Gimnastika. Amaliy: buyumlar bilan URM. Tayanib sakrash: mahsus tayyorlov sakrash mashqlar; Qiz bolalar; Yugurib kelib (eniga qo‘yilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirib, yumshoq sakrab tushish.( balandligi 80 sm.) O’g’il bolalar; Yugurib kelib (uzunasiga o’rnatilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirish, yumshoq sakrab tushish.(o’g’il balandligi 100 sm.)
Gimnastik narvonida osilib oyoqlarni 900 ko’tarish (o’qituvchi nazoratida.) turnikda osilish. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
1

35 Gimnastika. Nazariy: To‘g‘ri ovqatlanish tartibi.
Amaliy:Bir qatordan ikki, uch, to‘rt qatorlarga saflanish va qayta saflanish. kolonna oraliq masofalar va ijro buyruqlari; harakatda URM. Tayanib sakrash: mahsus tayyorlov sakrash mashqlar; Qiz bolalar; Yugurib kelib (eniga qo‘yilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirib, yumshoq sakrab tushish.( balandligi 80 sm.)
O’g’il bolalar; Yugurib kelib (uzunasiga o’rnatilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirish, yumshoq sakrab tushish.(o’g’il balandligi 100 sm.) Chalqancha yotgan holda gavdani 90° ko’tarish,
1

36 Gimnastika. Amaliy: buyumlar bilan URM. Tayanib sakrash: mahsus tayyorlov sakrash mashqlar; Qiz bolalar; Yugurib kelib (eniga qo‘yilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirib, yumshoq sakrab tushish.( balandligi 80 sm.) (texnik bajarishni baholash).
O’g’il bolalar; Yugurib kelib (uzunasiga o’rnatilgan) gimnastik “kozyol”ga tayanib cho‘qqayib o‘tirish, yumshoq sakrab tushish.(o’g’il balandligi 100 sm.) (texnik bajarishni baholash).
Chalqancha yotgan holda gavdani 90° ko’tarish,
1

37 Gimnastika. Amaliy: harakatda URM. Akrobatika: mahsus umboloq oshishga boshlovchi mashqlar. Oldinga umbaloq oshish; “kurak”larda tik turish;
O’g’il bolalar - Polda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish Qiz bolalar - Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish
1

38 Gimnastika. Nazariy: Qad-qomatning tuzilishiga maxsus gimnastik mashqlarning ta’siri.
Amaliy: Nazorat ishi - 5 Turgan joyda o’ng va chapga burilishlar buyruqlarni bajarish. URM. Akrobatika: mahsus umboloq oshishga boshlovchi mashqlar. Oldinga umbaloq oshish; “kurak”larda tik turish;
O’g’il bolalar - Polda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish.
1


Qiz bolalar - Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib yozish.


39 Gimnastika. Nazariy: Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishda gigiyenik talablar.
Amaliy: doira bo’ylab turganda URM. Akrobatika: “Qaldirg‘och” turish, ikki marta ketma-ket oldinga umbaloq oshib “kurak”larda tik turish, oldinga va orqaga umbloq oshib “yarim shpagat”; yotgan holda “ko‘prik” hosil qilish. Chalqancha yotgan holda gavdani 90°
ko’tarish.
1

40 Gimnastika. Amaliy: buyumlar bilan URM. Akrobatika: “Qaldirg‘och” turish, ikki marta ketma-ket oldinga umbaloq oshib “kurak”larda tik turish, oldinga va orqaga umbloq oshib “yarim shpagat”; yotgan holda “ko‘prik” hosil qilish.
Chalqancha yotgan holda gavdani 90° ko’tarish.
1

41 Gimnastika. Amaliy: harakatda URM. Mahsus mashqlar. Gimnastik o‘rindiq ustida o’tilgan mashqlardan iborat eng oddiy kombinatsiyalarni ijro etish. Akrobatika: “Qaldirg‘och” turish, ikki marta ketma-ket oldinga umbaloq oshib “kurak”larda tik turish,
oldinga va orqaga umbloq oshib “yarim shpagat”; yotgan holda “ko‘prik” hosil qilish. (texnik bajarishni baholash).
1

42 Gimnastika. Amaliy: URM. Muvozanat saqlash. Gimnastik o‘rindig‘ida bir oyoqlab 2-3 soniya davomida “qaldirg‘och” turish; turnikda tortilish; gimnastik narvonida osilib oyoqlarni 900 ko’tarish
(o’qituvchi nazoratida.)
1

43 Gimnastika. Amaliy: buyumlar bilan URM. Muvozanat saqlash. O‘ng va chap oyoqlarda tayanch bilan muvozanat saqlab turish “qaldirg‘och”; gimnastik narvonida osilib oyoqlarni 900 ko’tarish
(o’qituvchi nazoratida.)44 Gimnastika. Amaliy: URM. O‘ng va chap oyoqlarda tayanch bilan muvozanat saqlab turish “qaldirg‘och”; yakkacho‘p ustida mashqlar”, oddiy, oyoq uchlarida, yon tarafga, oldinga va orqaga juftlama qadam bilan, buyumlar ustidan xatlab o‘tish; 1

45 Gimnastika. Nazariy: Dars vaqtida shikastlanishni oldini olish va unda birinchi yordam ko’rsatish
Amaliy: harakatda URM. yakkacho‘p ustida mashqlar”, oddiy, oyoq uchlarida, yon tarafga, oldinga va orqaga juftlama qadam bilan, buyumlar ustidan xatlab o‘tish; yakkacho‘p ustida yon bilan turib oyoqlarni chalishtirib yurish; yakkacho‘p ustida sakrab burilishlarni o’rgatish: O’g’il bolalar - Polda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish. Qiz bolalar - Gimnastik o’rindiqqa tayanib, qo’llarni bukib
yozish.
1

46 Gimnastika. Amaliy: URM. yakkacho‘p ustida mashqlar”, oddiy, oyoq uchlarida, yon tarafga, oldinga va orqaga juftlama qadam bilan, buyumlar ustidan xatlab o‘tish; yakkacho‘p ustida yon bilan turib
oyoqlarni chalishtirib yurish; yakkacho‘p ustida sakrab burilishlarni o’rgatish: Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
1

47 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Nazariy: Sport elemen bilan harakat o‘yinlari xaqida qisqacha malumot va xavfsizlik qoidalari; Amaliy: mahsus mashqlar; "To‘rt tomondan to‘p uzat", "Lafta",
"Yo‘laklar bo‘ylab sakrash", "Sakrab va o‘rmalab o‘tish estafetasi" harakatli o’yinlar
1

48 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Amaliy: mahsus mashqlar;
"To‘rt tomondan to‘p uzat", "Lafta", "Yo‘laklar bo‘ylab sakrash", "Sakrab va o‘rmalab o‘tish estafetasi" harakatli o’yinlar49 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Nazariy: Salomatlikni saqlashda jismoniy mashqlarning ahamiyati.
Amaliy: yugurish mashqlar; ‘To’pni uzattingmi, o’tir”, buyumsiz va buyumlar bilan “estafetalar"; “To’p sardorga”, "Bo‘ron" harakatli o’yinlar.
1

50 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Nazariy: Tanani to’gri parvarish qilish.
Amaliy: Saf mashqlar. URM. ‘To’pni uzattingmi, o’tir”, buyumsiz va buyumlar bilan “estafetalar"; “To’p sardorga”, "Bo‘ron" harakatli o’yinlar. Nazorat ishi - 6
1

51 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Amaliy:URM. O’rgatilgan harakatli o’yinlarni takrorlash va mustahkamlash. 1

52 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Amaliy: mahsus mashqlar; O’rgatilgan harakatli o’yinlarni takrorlash va mustahkamlash. 1

4 – SINF. IV CHORAK (16 SOAT)

T/r Nomi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1 Nazariy bilimlar DARS JARAYONIDA

2 Gimnastika

3 Yengil atlеtika

+ + + +
N
+ + + +4 Sport elemen bilan harakat
o’yinlari
+ +5 Futbol

+ + + +
N
6 Shaxmat

+ +Dars Mavzu va vazifalar Soat


53 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Nazariy: To’g’ri nafas olish qoidalari.
Amaliy: URM; “Ovchi va o’rdak”, "Bo‘ron", “Mergan”, "To‘pni savatga tashla" harakatli o’yinlar. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
1


54 Sport elemen bilan harakat o’yinlari: Amaliy: URM; “Ovchi va
o’rdak”, "Bo‘ron", “Mergan”, "To‘pni savatga tashla" harakatli o’yinlar. Аrg’amchida sakrash 1 daqiqada.
1


55 Yengil atlеtika. Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarishda gigiеnaning o’rni .
Amaliy: Yugurush mashqlar; past startdan 30 m yugurish; 60 m
masofaga yugurish; o‘rta tezlikda 3-4 marta yurish bilan almashib yugurish (100m+100m);
1


56 Yengil atlеtika. Nazariy: Qisqa va o‘rta masofalarni farqlay olish.
Amaliy: Yugurush mashqlar; past startdan 30 m yugurish; 60 m masofaga yugurish (o‘quv meyorlari). o‘rta tezlikda 3-4 marta
1yurish bilan almashib yugurish (100m+100m);57 Yengil atlеtika. Nazariy: Yengil atletika xaqida qisqacha malumot va xavfsizlik qoidalari;
Amaliy: 4x10 m mokisimon yugurish. Bir oyoqda 15-20 metr masofaga sakrab borish mashqlari; balandligi 30-50 sm bo‘lgan
buyumlar ustidan sakrab, yumshoq tushish; turgan joydan uzunlikka sakrash.
1


58 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: 4x10 m mokisimon yugurish. Nazorat ishi – 7 turgan joydan uzunlikka sakrash; to‘g‘ridan yugurib kelib uzunlikka “oyoq
bukish usuli”da sakrash; 4x60 m, estafeta yugurish.
1


59 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish usuli”da sakrash; bir meyorda 1000 m. yugurish.
1


60 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish usuli”da sakrash; (o‘quv meyorlari). Past-baland, notekis joylarda yugurish va yurish; 1000 m yugurish. (o‘quv meyorlari).
1


61 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: tepaga osilgan buyumga yugurib kelib bitta oyoqdan depsinib, sakrashda bitta qo‘llni tekkazish. Yugurib kelib balandlikka
“hatlab o‘tish” usulida sakrash;
1


62 Yengil atlеtika. Nazariy:
Amaliy: (fazalarga e’tibor qaratgan holda) mashqlarini bajarish. Yugurib kelib balandlikka “hatlab o‘tish” usulida sakrash; (o‘quv
meyorlari). Tennis koptokgini uzoqlikka uloqtirish
1


63 Futbol. Nazariy: O’yin jarayonida o’z-o’zini nazorat qilish. Amaliy: yugurish va mahsus mashqlar; to’p bilan mahsus boshlovchi mashqlar; to’p bilan janglyor qilish; uzoqlikka to’pni tepish; sodalashtirilgan ikki tomonlama o’yin. 1


64 Futbol. Nazariy: Futbol tеxnika va taktikasi.
Amaliy:URM. To’psiz maydonda yugurish mashqlar; to’p bilan janglyor qilish; uzoqlikka to’pni tepish; sodalashtirilgan ikki tomonlama o’yin.
1


65 Futbol. Nazariy: Rеspublikamizda futbolga bo‘layotgan e'tibor.
Amaliy: yugurish va mahsus mashqlar; to’p bilan mahsus boshlovchi mashqlar; harakatlanib kelayotgan to‘pni oyoq ichki qismida to‘xtatish; sodalashtirilgan ikki tomonlama o’yin.
1


66 Futbol. Nazariy:
Amaliy: yugurish va mahsus mashqlar; harakatlanib kelayotgan
to‘pni oyoq ichki qismida to‘xtatish; sodalashtirilgan ikki tomonlama o’yin. Nazorat ishi - 8
1


67 Shaxmat. Nazariy: Shahmat o’yini haqida.
Amaliy: Shahmat notatsiyasi,qisqa partiyalar,shahmat odobi.
1


68 Shaxmat. Nazariy: Shahmat o’yini haqida.
Amaliy: Shahmat notatsiyasi,qisqa partiyalar,shahmat odobi.
1


Reklama
Reklama