Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 5-sinf

5-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat

5-sinf Yillik I chorak II chorak II] chorak IV chorak

IX X XI XII I II III IV V

1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2 Gimnastika 14


2 4 8
3 Yengil atletika 14 8


6

4 Sport o‘yinlari 22
10 6 6


5 Futbol 12

2 10


6 Kurash 4

47 Shaxmat 22

8 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib,
yakunida dars jarayonida olinadi.
iar bo‘lim

Jami 68 soat 18 soat 14 soat 20 soat 16 soat

I chorak
5-sinf 1-chorak (18 soat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2 Gimnastika3 Yengil atletika + + + + + + + +4 Sport o‘yinlari+ + + + + + + + + +

5 Futbol6 Kurash7 ShaxmatMavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat

1-dars Yengil atletika. Nazariy: Ustki va poyabzal kiyimning gigiena talablari.
Amaliy: Yugurish. Past startdan chiqib yugurish; 4x10 m mokisimon yugurish;
1


2-dars Yengil atletika. Yugurish. (30,60, 100,400,1000m) texnikaga rioya qilgan holda yugurishlar; 1


3-dars Yengil atletika. Nazariy: Ustki va poyabzal kiyimning gigiyena talablari. Amaliy: yugurish 200-300 m masofaga 4-5 marta yurish bilan almashlab yugurish; 1


5-dars Yengil atletika. Nazariy: Yengil atktika sportining turlari.
Amaliy: Turli masofalarga bir me'yorda 4 daqiqa davomida yengil yugurish.
1


6-7-dars Yengil atletika. Amaliy: Kross tayyorgarlik. Notekis yo‘llardan yurish va yugurish; pastlikdan tepalikka va tepalikdan pastga yugurish 2


8-dars Yengil atletika. Amaliy: 60 m yugurish 1


9-10-dars Qo‘lto‘pi. Nazariy: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus test sinovlari.
Amaliy: To‘pni o‘ng va chap qo‘lda olib yurish, to‘pni uzatish va qabul qilish,
2


11-12-dars Qo‘l to‘pi Nazariy: Qo‘l to‘pining kelib chiqish tarixi va maydoni o‘lchamlari haqida. 2
Amaliy:_ Sakrab to‘pni darvozaga otish; darvozabon o‘yinini bilish (tik turish,
harakatlanish, qo‘llar bilan kelayotgan to‘pni qaytarish)

13-dars Qo‘l to‘pi Amaliy: to‘pni yerga urib olib yurish; uch qadamlab to‘xtash, to‘pni olib yurish. Harakatlanib to‘pni aniq uzatish va qabul qilib olish; e) To‘pni o‘ng va chap qo‘llarda yerga urib
olib yurish..
114-dars Qo‘l to‘pi Amaliy:. a) Joydan turib 6-7 metrdan to‘pni darvozaga otish; Chalishtirma qadam bilan to‘pni darvozaga otish; 115-16-dars Voleybol. Nazariy: Voleybolning kelib chiqish tarixi va maydoni o‘lchamlari haqida.
Amaliy To‘pni ikki ko‘llab yuqoridan bir-biriga uzatish
217-18-dars Voleybol. Amaliy Voleybol qoidasiga rioya qilgan holda ikki tomonlama o‘quv o‘yini. 2


II chorak
5-sinf II chora k soat)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2 Gimnastika+ +

3 Yengil atletika4 Sport o‘yinlari + + + + + + + + + + + +5 Futbol6 Kurash7 ShaxmatMavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat
19-dars Voleybol. Nazariy: Shaxsiy gigiena qoidalari.
Amaliy: a)Voleybol o‘yin qoidasi; Maydonda o‘yinchilarning joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlari.
1

20-21-dars Voleybol. Nazariy: Voleybol o‘inining kelib chiqish tarixi va oyin qoidalari. Amaliy: To‘pni pastdan, yuqoridan uzatish; b Juftlikda to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish; 2

22-dars Voleybol. Nazariy: Tamaki va spirt ichimliklar iste'mol qilishning zarari.
Amaliy: URM bajarish; b) Pastdan kelayotgan to‘pni ikki qo‘llab bilaklarda qaytarish va uzatish texnikasi;
1

23-dars Voleybol. Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning ahamiyati
Amaliy: To‘pni ikki qo‘l barmoqlarida yuqoridan devorga oshirish;
1

24-dars Voleybol. Nazari: Voleybol musobaqalari haqida tushuncha
Amaliy: VoleyTo‘pni ikki qo‘l barmoqlarida yuqoridan devorga oshirish;
1

25-26-dars Basketbol. Nazariy: Tozalik - salomatlik garovi.
Amaliy: Basketbol o‘yin qoidasi; To‘pni joyda turib sakrtish mashqlari;
2

27-dars Basketbol. Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta'siri.
Amaliy: To‘pni sherigiga uzatish va qabul qilish; v) To‘pni 8 shaklida olib yurish.
1

28-29-dars Basketbol. Nazariy: Salomatlik - nima?
Amaliy: Jarmia chizig'idan to‘pni ikki qo‘lda ko‘krakdan halqaga tashlash; 4 metr masofadan ikki qo‘llab pastdan halqaga tashlash;
2

30-31-dars Gimnastika Amaliy: Umumrivojlantiruvchi mashqlar. O‘quvchilarning yosh- fiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan buyumsiz va buyumlar (to‘ldirma to‘p, gimnastik tayoq, arg‘amchi, gardish va boshqalar) bilan mashqlar bajarish; 2

31-dars Gimnastika Amaliy: Sakrashlar, cho‘qqayib o‘tirishlar, har xil yo‘nalishda egilish va tayanish mashqlar majmuasini bajarishni o‘rgatish; arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash. 1

III chorak

5-sinf III chorak (20 soat)


33 34 35 36 37 38 39 4 041 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2 Gimnastika

+ + + + + + + + + + + +
3 Yengil atletika


4 Sport o‘yinlari


5 Futbol

+ +


6 Kurash

+ + + +
7 Shaxmat + +Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat
33-34-dars Shaxmat. Nazariy: Tamaki mahsulotlarining inson organizmiga salbiy ta'siri.
Amaliy: Shaxmat doskasida shox, farzin, rux donalarining yurish tartibi
2

35-dars Gimnastika. Nazariy: Tibbiy nazorat. Tish va og'iz bo‘shlig'ini parvarish qilish.
Amaliy: Akrobatika mashqlari: oldinga, orqaga umboloq oshish; Belda va kuraklarda turishni o‘rgatish; “Ko‘prik” hosil qilish; To‘ldirma to‘plar bilan mashqlar bajarish.
1

36-37-dars Gimnastika. Nazariy: Jismoniy sifatlar va ularni rivojlantiruvchi mashqlar Amaliy: Gimnastika. Arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish; Turnikda oldinga orqaga Oldinga siltanib sakrab tushish mashq usullarini
bajarish.
2

38-dars Gimnastika. Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta'siri.
Amaliy: Gimnastika. Baland va past turniklarda osilish mashqlarini bajarish;
1

39-40-dars Gimnastika. Nazariy: Tabiatning sog'lomlashtiruvchi omillari orqali chiniqishlar (suv, quyosh, havo). Amaliy: Tayanib sakrash mashqlari; Polda va gimnastika o‘rindiqlarida qo‘llarni bukish va yozish mashqlari; Aralash osilish va arqonga tirmashib chiqishni takrorlash. 2

41-42-dars Gimnastika. Nazariy: Tozalik - salomatlik garovi (qo‘l, oyoq, ko‘z, tish parvarish).
Amaliy: To‘ldirma to‘plar bilan mashqlar bajarish. Yakkacho‘p ustida muvozanat saqlash mashqlari; b) Akrobatika mashqlarini takrorlash.
2

43-44-dars Gimnastika. Amaliy:v) Gimnastika “Kazyoli”dan oyoqlarni kerib va bukib sakrash; d) Arg'amchida sakrash mashqlari. 2

45-dars Gimnastika. Nazariy: Jismoniy sifatlar va ularni rivojlantiruvchi mashqlar
Amaliy: Arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish;.
1

46-dars Gimnastika. Amaliy: Arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish;. 1

47-48-dars Gimnastika. Nazariy: Jismoniy sifatlar va ularni rivojlantiruvchi mashqlar Amaliy: Gimnastik narvonda umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish; Gimnastik narvonga ikki qo‘l bilan osilib turgan holda oyoqni 45ko‘tarib turish. 2

49-dars Kurash. Nazariy: Ochiq havoda jismoniy mashqlarni bajarishning inson salomatligiga bo‘lgan roli.
Amaliy: a) Yimshoq yiqilish mashqlari; b) Chil usulini o‘rgatish;
1

50-dars Kurash. Amaliy: a) Yelkadan oshirib yiqitish usullarini bajarish. 1

51-52-dars Futbol o‘yin texnikasini o‘rgatish. Amaliy:To‘pni olib yurish; to‘pni oyoq yuzi, ichki tashqi yoni bilan tepib oshirish; to‘pni oyoq yuzi va tashqi yoni bilan olib yurish; to‘pni o‘yinga kiritish usullari: 2

IV chorak

5-sinf IV chorak (16 soat)


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2 Gimnastika


3 Yengil attetika

+ + + + + +


4 Sport o‘yinlari


5 Futbol + + + + + + + + + +
6 Kurash


7 Shaxmat

Mavzular

Dars Mavzu va vazifalar Soati Taqvimiy muddat


53-54-dars Futbol. Nazariy: Qaddi-qomatning buzilish sabablari. Amaliy: Yo‘nalishni o‘zgartirib sekin yugurish bilan tez yugurishni almashlab bajarish; b) Darvozabon o‘yin texnikasi; Ikki tomonlama mini-futbol 255-56-dars Futbol. Amaliy: To‘pga bosh va peshona qismi bilan zarba berish;
Juftlikda bosh bilan bir-biriga to‘pni uzatish; Ikki tomonlama mini- futbol
257-58-dars Futbol. Amaliy: Tizza va oyoq uchlarida janglyor mashqi. To‘pni ko‘krakda va sonda to‘xtatish 259-60- dars Futbol. Amaliy: Maydon tashqarisidan (aut, burchak to‘pi) to‘pni o‘yinga kiritish; 8 mashq usullari; To‘pga (o‘ng, chap oyoqlarda) zarba berish. 261-62-dars Futbol. Amaliy: O‘yinda erkin jarima to‘pini tepish usullarini bajarish; Darvozabon o‘yin texnikasi; Ikki tomonlama mini futbol o‘yini 263-64-dars Yengil atletika Nazariy: “Iftixor” unvoniga sazavor bo‘lgan sportchilar.
Amaliy:.. a) Turgan joydan uzunlikka sakrash; b) Yugurib kelib
2balandlikka sakrashda to‘siqdan sakrab o‘tishni bajarish; Tennis to‘pini uzoqlikka uloqtirishni takomillashtirish;65-66-dars Yengil atletika. Nazariy: Yurish, yugurishning texnikasi va ularning farqi. Kross yugurish.
Amaliy: Yugurib kelib uzunlikka sakrashda yugurish depsinish, uchish, qo‘nish fazalari texnikasini o‘rgatish; Uzoq masofaga yugurishni takomillashtirish;
2


67-68-dars Yengil atletika) Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarishda gigienaning o‘rni .
Amaliy: Yugurib kelib balandlika “xatlab o‘tish” usulida sakrash texnika usullari; 1000 metr masofaga yurish bilan almashlab yugurish
2


Reklama
Reklama