Kategoriya: Ish rejalar

6-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 6-sinf

6-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat6-sinf
I chorak II chorak II I chorak IV chorakIX X XI XII I II III IV V1 Nazariy bilimlar Dars arayonida2 Gimnastika 13
13


3 Yengil atletika 14 8

6
5 Sport o‘yinlari 21

13
86 Futbol 12
10

27 Kurash 6

6

8 Shaxmat 2


1 19 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alo
yakunida
hida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim dars jarayonida olinadi.Jami 68 soat 18 soat 14 soat 20 soat 16 soat


I chorak


6-sinf I chorak (18 soat)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 Nazariy bilimlar Dars jarayonida2 Gimnastika

3 Yengil attetika + + + + + + + +

4 Sport o‘yinlari

5 Futbol+ + + + + + + + + +6 Kurash

7 Shaxmat
Mavzular

Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat


1-2-dars Yengil atletika. Nazariy: Tibbiy nazorat. Zararli odatlarning inson salomatligiga ta'siri.
Amaliy: O‘qituvchi ko‘rsatmasiga asosan yo‘nalishni o‘zgartirib yurish; to‘siqlar
ustidan oshib yurish; sportcha yurishning harakat elementlarini o‘rgatish.
23-dars Yengil atletika Nazariy: Tibbiy nazorat. Zararli odatlarning inson salomatligiga ta'siri.
Amaliy: Past startdan maksimal tezlikdan 30, 60 m masofalarga yugurish;
14-dars Yengil atletika. Amaliy: 30-60mmasofalarga estafetali yugurish; balandligi 30-40 sm bo‘lgan to‘siqlardan oshib yugurish; 15-6-dars Yengil atletika Nazariy: Jismoniy tarbiya darslarida o‘zini tutish va xavfsizlik qoidalari.
Amaliy:. Joydagi tabiiy to‘siqlarni hatlab, sakrab, bosib qadamlab oshib o‘tish;
27-dars Yengil atletika Amaliy: To‘siq ustidan sakrab tushish; 1500 m masofaga kross yugurish 18-9-dars Yengil atletika. Nazariy: Yengil attetika tarixi va turlari.
Amaliy: a)4x10 mokisimon yugurish; yuqori startdan 800-1000 m ga yugurish; yuqori startdan tepalikka va tepalikdan pastga yugurib tushish.
2
10-11-dars Fútbol. Nazariy: Futbolning kelib chiqish tarixi va O‘zbekistonga kirib kelishi.
Amaliy: To‘p bilan harakatlanish mashqlari; To‘pga oyoqning o‘rtasi, tashqi tomonlari bilan zarba berish texnika usullari;
212-13-dars Fútbol. .Nazariy: O‘zbekistonda futbolga bo‘lgan yuksak e'tibor. Amaliy: a)URM bajarish; To‘pni ko‘krakda va sonda to‘xtatish; Maydon tashqarisidan (aut, burchak to‘pi) to‘pni o‘yinga kiritish; 8
mashq usullari; To‘pga (o‘ng, chap oyoqlarda) zarba berish.
214-dars Fútbol Nazariy: Kun tartibini rejalashtirish.
Amaliy: O‘yinda erkin jarima to‘pini tepish usullarini bajarish; Darvozabon o‘yin texnikasi; Ikki tomonlama mini futbol o‘yini.
115-dars Fútbol Nazariy: “Umid nihollari” sport musobaqalari haqida. Amaliy:
To‘pga bosh va peshona qismi bilan zarba berish;)
116-dars Futbol Amaliy: Juftlikda bosh bilan bir-biriga to‘pni uzatish; Tizza va
oyoq uchlarida janglyor mashqi.
117-18-dars Futbol Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom bilan bajarish tartibi. Amaliy:_8 mashq usullari; To‘pga (o‘ng, chap oyoqlarda) zarba berish.) Ikki tomonlama mini futbol o‘yini. 2


II chorak

6-sinf
I chorak (14 soat)


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


1 Nazariy bilimlar Dars jarayonic a


2 Gimnastika
3 Yengil atletika
4 Harakatli o‘yinlar
5 Sport o‘yinlari + + + + + + + + + + + + +6 Futbol
7 Kurash
8 Shaxmat
+

Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy
muddat


19-cars Voleybol. Nazariy: Voleybol o‘yinining kelib chiqish tarixi va o‘yi qoidalari.
Amaliy: Voleybol o‘yin qoidasi; O‘yinchilarning maydonda joylashuvi va harakatlanishi; To‘pni pastdan bir qo‘llab uzatish
texnika usuli; .
1


20-dars Voleybol. Nazariy: Voleybol haqida (maydoning o‘lchami, to‘p og'irligi va h.o.).
Amaliy: To‘pni to‘r ustidan ikki qo‘lda aniq oshirish; Ikki qo‘lda (bilaklarda) pastdan to‘pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish;.
1


21-22-
cars
Voleybol. Nazariy: Ovqatlanish tartibi. Shaxsiy gigiena.
Amaliy: To‘pni pastdan qabul qilish texnikasi; Pastdan kelayotgan to‘pni ikki qo‘llab bilaklarda qaytarish va uzatish texnikasining bajarish;.
2


23 24-dars Voleybol. Nazariy: Zararli odatlarning inson organizmiga ta'siri.
Amaliy: Hujum taktikasi; Juftlikda to‘pni bir-biriga yuqoridan oshirishlar; Yuqoridan kelayotgan to‘pni ikki qo‘lda qabul qilib sherigiga uzatish; Ikki tomonlama o‘yin.
2


25 dars Basketbol. Nazariy: Basketbol o‘yin qoidalari. 1Amaliy: a) Buyumlar bilan URM bajarish: b)Basketbol o‘yinivaqtida xavfsizlik qoidalari; v) To‘pni olib yurish mashqlari, to‘xtash texnik usullarini bajarish.


26-dars Basketbol. Nazariy: Baskеtbol o‘yini haqida (maydoni, to‘pi, o‘yinchilar va h.o.).
Amaliy: a) O‘rganilgan saf mashqlarini takrorlash; b) To‘p bilan joyida turib burilish tеxnik usullarini bajarish; v) To‘pni bir qo‘lda yеlka va boshdan uzatish;
1

27 dars Basketbol. Nazariy: O‘yinda hakamning ishoralari.
Amaliy: a) To‘pni turgan joyda bir, ikki qo‘lda yumshoq uzatish va qabul qilishlar; b) Harakat jarayonida sherigiga to‘pni uzatishlar.
1

28-dars Basketbol. Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida xavfsizlik choralari
Amaliy: a)To‘pni halqaga tashlash tеxnika usullarini bajarish; b) Harakatlanib to‘pni pastdan va yuqoridan bir qo‘lda shеrigiga oshirish
va qabul qilish tеxnikalarini bajarish; v) To‘p bilan ikki qadam tashlab sakrab bir, ikki qo‘lda yuqoridan halqaga tashlash;
1

29-dars Basketbol. Amaliy: a) Shitning turli taraflaridan turib va sakrab halqaga to‘pni tashlash; b) Jarima maydonidan ikki qo‘lda ko‘krakdan va boshdan to‘pni joydan turib halqaga tashlashlar. 1

30-31-dars Basketbol. Nazariy: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus tеst sinovlari..
Amaliy: a) Uchlik bir-biriga to‘pni joylarni almashtirib oshirish mashqlari; b)Jismoniy sifatlardan epchillik va chaqqonlikni rivojlantiruvchi mashqlar; v) Ikki tomonlama mini-baskеtbol o‘yini.
2

32-dars Shaxmat Amaliy; Shaxmat o‘yinida sipohlar (farzin, rux, ikki fil bilan) mot qilish. Amaliy o‘yin. 1

III chorak

6-sinf III chorak (20 soat)


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


1 Nazariy bilimlar
Dars jarayonida


2 Gimnastika
+ + + + + + + + + + + + +
3 Yengil attetika


4 Harakatli o‘yinlar


5 Sport o‘yinlari


6 Shaxmat +

7 Kurash

+ + + + + +

Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat
33-dars Shaxmat. Amaliy: Shaxmat o‘yinida sipohlar (farzin, rux, ikki fil
bilan) mot qilish. Amaliy o‘yin
1

34-35-dars Gimnastika. Nazariy: Gimnastika turlari.
Amaliy: a) Saf mashqlari (doira shaklida saf totib turishlarni bajarish); b) Akrobatika mashqlari: oldinga, orqaga umboloq oshish;
2

36-dars Gimnastika. Amaliy: v) Bеlda va kuraklarda turishni o‘rgatish; d) “Ko‘prik” hosil qilish. 1

37-dars Gimnastika. Nazariy: Gimnastika mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta'siri.
Amaliy: Gimnastika “kazyoli”ga tayanib sakrab chiqish va bukib
1


to‘shak ustiga yumshoq sakrab tushush texnikasini bajarish;


38-dars Gimnastika. Amaliy: v) Gimnastika “kazyoli”dan oyoqlarni kerib sakrash; d) Arg'amchida sakrash mashqlari. 1

39-40-dars Gimnastika. Nazariy: Gimnastika mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta'siri.
Amaliy: a) Buyum va buyumlarsiz URMni bajarish; b) Arqonga tirmashib chiqish; v) Arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish;
d) Qo‘shpoyada tayanib sakrab chiqish, oldinga va orqaga siltanib oldinga yumshoq sakrab tushish mashqlari.
2

41-42-dars Gimnastika. Nazariy: O‘quvchilarning shaxsiy gigiyenasi va kun tartibi
Amaliy: “Qaldirg'och” hosil qilish; d) Polda va gimnastika o‘rindiqlariga tayanib qo‘llarni bukish va yozish mashqlari.gimnastika matida oldinga orqaga o‘nbaloq oshish
mashiqlari
2

43-44-dars Gimnastika. Nazariy: Gimnastika mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta'siri.
Amaliy: Gimnastika “kazyoli”dan oyoqlarni kerib sakrash; d) Arg'amchida sakrash mashqlari.
2

45-46-dars Gimnastika. Amaliy: a) Yakkacho‘p ustida muvozanat saqlash mashqlari; b) Yakkacho‘p ustida turli (1800, 360burilishlar, sakrab
yurish, sakrab tushish) mashqlar bajarish.
2

47-48-dars Kurash. Amaliy: Kurashda qulay holatni egallash, kurash bo‘lgan harakatli o‘yinlar; kurash usullari: “Orqadan chalish” 2

49-50-dars Kurash Nazariy: Tanani parvarish qilish tartibi
Amaliy:.. Kift usulini bajarish; Qarshi texnik usulini bajarish
2

51-52- dars Kurash. Nazariy: Jismoniy tarbiya va sport.
Amaliy: Kurash. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish; Supurma usullarini bajarish; O‘rganilgan usullar bo‘yicha kurash musobaqachasini o‘tkazish.
2

IV chorak
6-sinf IV chorak (16 soat)
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1 Nazariy bilimlar Dars arayonid a
2 Gimnastika
3 Yengil attetika + + + + + +


4 Harakatli o‘yinlar
5 Sport o‘yinlari

+ + + + + + + +


6 Futbol

+ +
7 Kurash
Mavzular
Dars Mavzu va vazifalar Soati Taqvimiy muddat
53-54-dars Yengil atletika Nazariy: Tezkorlik va chaqqonlik jismoniy sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlar.
Amaliy:. Yugurib kelib uzunlikka sakrashda fazalarni bajarish Yugurib kelib “Oyoqlarni bukish” usulida uzunlikka sakrash; Yuqori starda turish, chiqish va maydon bo‘ylab yugurish,
2


marraga kirib borish texnikasini o‘rgatish
55-56-dars Yengil atletika. Nazariy: Yugurish turlari.
Amaliy: Yugurib kelib “xatlab sakrash” usulida balandikka sakrash fazalarini o‘rgatish; Sakkiz daqiqa davomida yurish bilan almashinib yugurish. Turgan joydan uzunlikka sakrashni takomillashtirish.
257-58-dars Yengil atletika Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari.
Amaliy:. Estafetali yugurish texnikasini (tayoqchani ushlash, uzatish, qabul qilish) o‘rgatish; 4x10 mokkisimon yugurish; Tennis to‘pini uloqtirishni takomillashtirish. 1000-1500 metr masofa bo‘ylab yugurish tеxnikasini bajarish;
259-60- dars Voleybol: Nazariy Zararli odatlarning inson salomatligiga bo‘lgan salbiy ta'siri.
Amaliy: setkadan 3-6 metr masofada turib, to‘pni pastdan o‘yinga kiritish texnikasini o‘zlashtirish; to‘pni pastdan to‘g'ri, o‘yinga
kiritish; sherigi to‘pni otib berganida, to‘g'ridan hujum zarbasini berishni takrorlash;
261-62-dars Voleybol: Nazariy To‘g'ri ovqatlanishga rioya qilish. Uyga berilgan topshiriqlarni va jismoniy tarbiya daqiqalarning qoidalari haqida tushuncha.
Amaliy: O‘zlashtirilgan elementlarning kombinatsiyasi (to‘pni qabul qilishlar,uzatishlar,zarbalar); xarakatlanish va to‘pni boshqarish elementlarini mustaxkamlash;
263-64-dars Qo‘l to‘pi: Nazariy. Sport o‘yinlarni bolalarning faoliyatiga yordam beradigan aqliy va irodaviy xislatlarini tarbiyalashda qo‘llash, ularda turli o‘yinlarga, jismoniy mashqlarga, kun tartibiga rioya qilishga qiziqishini uyg‘otish. Musobaqa qoidalari. Amaliy: To‘p bilan texnik harakatlarni takrorlash;.o‘yin texnikasini mustahkamlash
(yakka va jamoaviy tarzda); himoyada usullarini (gamoaviy 6x0. 5x1) mustahkamlash;
265-66-dars Qo‘l to‘pi Nazariy O‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy sifatlari (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik)ni rivojlantirish haqida tushuncha.
Amaliy: O‘yin jarayonida hujum taktikalarini (yakka va jamoaviy) o‘rgatish; xujum zarbalarini (tayanchdan va sakrab) mustahkamlash; yakkama-yakka harakat qilish; to‘pni darvozaga pastdan, yuqoridan uloqtirishda to‘siq hosil qilish;
267-dars Fútbol. Nazariy: Jismoniy sifatlar va ularni rivojlantiruvchi mashqlari.
Amaliy: Tezkor chidamkorlikni rivojlantirish; Himoyaviy o‘yin (raqib hujumlarini ushlab qolish, qarshi hujum); O‘yinchilarning bazaviy taktik joylashuvi (4-4-2, 4-3-3, 3-5-2); Darvozabon o‘yin texnikasi; To‘p uzatish mashqlari (pastdan, yuqoridan.
168-dars Fútbol. Nazariy: UFF va FIFA haqida.
Amaliy: a) Qanotlardan hujum taktikasini o‘rgatish; b) Hujumni tashkil qilish; Hujumda jamoa bo‘lib harakatlanish taktikasi (hujum o‘yinchilariga to‘p uzatishni “taklif qilish”, ochilishlar); Fint mashqlarini bajarish; Standart vaziyatlardan to‘pga zarba berish.
1Reklama
Reklama