Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Algebra

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 5-6-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash 6-7-masalalar
2 Masalalar yechish 14-15-masalalar
3 Misollar yechish 20-21-misollar
4 Sonli ifodalar 8-9-misollar
5 Algebraik ifodalar 17-18-misollar
6 Masalalar yechish 23-24-masalalar
7 Algebraik tengliklar, formulalar 33-34-misollar
8 Masalalar yechish 39-misol
9 Misollar yechish 47-48-misollar
10 Arifmetik amallarning xossalari 53-54-misollar
11 Qavslarni ochish qoidalari 60-misol
12 Masalalar yechish 64-65-misollar
13 1-nazorat ishi 32-33-sahifadagi test
14 Masalalar yechish 76-77-78-masalalar
15 Tenglama va uning yechimlari 82-83-misollar
16 Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish 88-89-misollar
17 Masalalar yechish 94-misollar
18 Masalalar yechish 99-100-misollar
19 Masalalarni tenglamalar yordamida yechish 104-105-masalalar
20 Masalalar yechish 109-masala
21 Masalalar yechish 113-masala
22 2-nazorat ishi 50-51-52-betlardagi test
23 Masalalar yechish 117-masala
24 Natural ko‘rsatkichli daraja 140-141-142-misollar
25 Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari 159-160-161-misollar
26 Misollar yechish 170-171-misollar
27 Misollar yechish 176-177-misollar
28 Misollar yechish 181-va185-misollar
29 Birhad va uning standart shakli 227-228-misollar
30 Birhadlarni ko‘paytirish 233-234-misollar
31 Masalalar yechish 243-244-245-misollar
32 3-nazorat ishi takrorlash
33 Ko‘phadlar 250-misol
34 Masalalar yechish 253-misol
35 o‘xshash hadlarni ixchamlash 257-misol
36 Masalalar yechish 261-misol
37 Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish 268-misol
38 Masalalar yechish 272-273-misol
39 Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish 277-misol
40 Masalalar yechish 282-misol
41 Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish 286-misol
42 Masalalar yechish 291-misol
43 Masalalar yechish 294-misol
44 4-nazorat ishi test yechish 98-100-bet
45 Masalalar yechish 324-325-misol
46 Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish 300-301-misol
47 Misollar yechish 305-misol
48 Masalalar yechish 310-311-misol
49 Umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish 339-340-misollar
50 Masalalar yechish 352-353-misollar
51 Guruhlash usuli 359-360-misollar
52 Masalalar yechish 363-364-misollar
53 Yig‘indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati 372-misol
54 Masalalar yechish 378-379-misol
55 Misollar yechish 384-385-misol
56 5-nazorat ishi takrorlash
57 Kvadratlar ayirmasi formulasi 393-394-misol
58 Masalalar yechish 399-400-401-misol
59 Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini qo‘llash 410-411-misol
60 Masalalar yechish 418-419-misol
61 Masalalar yechish 427-428-misol
62 Masalalar yechish 437-438-misol
63 6-nazorat ishi 127-betdagi test
64 Masalalar yechish 448-450-misollar
65 To‘g‘ri burchakli koordinatalar sistemasi  
66 y=kx, Funksiya, uning xossalari va grafigi.  
67 Chiziqli funksiya, uning grafigi va xossalari  
68 7-nazorat ishi  
69 Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash.  
70 Chiziqli tenglamalar sistemasi. O‘rniga qo‘yish usuli  
71 Chiziqli tenglamalar sistemasi. O‘rniga qo‘yish usuli  
72 Qo‘shish usuli  
73 Qo‘shish usuli  
74 Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usuli  
75 Tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish  
76 Tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish  
77 8-nazorat ishi  
78 Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash  
79 Kvadrat ildiz. Haqiqiy sonlar haqida tushuncha  
80 Kvadrat ildiz. Haqiqiy sonlar haqida tushuncha  
81 Masalalar yechish  
82 Darajaning kvadrat ildizi  
83 Masalalar yechish  
84 Ko‘paytmaning kvadrat ildizi  
85 Masalalar yechish  
86 Kasrning kvadrat ildizi  
87 9-nazorat ishi  
88 Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash  
89 Kombinatorikaning asosiy qoidasi  
90 Masalalar yechish  
91 O‘rin almashtirish. Guruhlash  
92 Masalalar yechish  
93 10-nazorat ishi  
94 Masalalar yechish  
95 Algebraik ifodalar  
96 Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish  
97 Birhadlar va ko‘phadlar  
98 Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish  
99 Algebraik kasr  
100 Masalalar yechish  
101 11-nazorat ishi  
102 Yakunlovchi dars  
Reklama
Reklama