Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Geometriya

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
2 Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik mavzuni o'qish, 10-11-12-masalalar
3 Kesma va nur mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
4 Kesmalarni taqqoslash mavzuni o'qish, 10-masala
5 Kesmaning uzunligi va uning xossalari. Kesmalarni o‘lchash mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
6 Aylana va doira mavzuni o'qish, 13-14-masalalar
7 Burchak. Burchaklarni taqqoslash. Bissektrisa mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
8 Burchaklarni o‘lchash. Transportir mavzuni o'qish, 12-13-masalalar
9 1-nazorat ishi 24-betdagi nazorat ishi
10 Burchakning turlari: to‘g‘ri, o‘tkir va o‘tmas burchaklar mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
11 Qo‘shni va vertikal burchaklar. Ularning xossalari. mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
12 Qo‘shni va vertikal burchaklar. Ularning xossalari. 11-12-masalalar
13 Geometriyani o‘rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog‘liqligi mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
14 Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
15 Teskarisidan faraz qilib isbotlash usuli mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
16 Masalalar yechish amaliy mashg'ulot masalalari
17 2-nazorat ishi 46-47-betlardagi nazorat ishi
18 Masalalar yechish 45-betdagi masalalar
19 Masalalar yechish amaliy kompetensiyani rivojlantiruvchi masalalar
20 Siniq chiziq. Ko‘pburchak mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
21 Uchburchak. Uchburchakning turlari mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
22 Uchburchakning asosiy elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
23 Masalalar yechish mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
24 3-nazorat ishi takrorlash
25 Uchburchaklar tengligining birinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
26 Teng yonli uchburchakning xossalari mavzuni o'qish, 10-11-12-masalalar
27 Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
28 Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati mavzuni o'qib, savol va topshiriqlarga javob topish
29 Kesma o‘rta perpendikularining xossasi mavzuni o'qish, 9-10-masalalar
30 Masalalar yechish amaliy mashg'ulot masalalari
31 4-nazorat ishi Bob bo'yicha takrorlash
32 To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi  
33 Ikki to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar  
34 Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari  
35 Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari  
36 Teskari teorema  
37 Ikki parallel to‘g‘ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan burchaklar  
38 Masalalar yechish  
39 5-nazorat ishi  
40 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema  
41 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema  
42 Uchburchak tashqi burchagining xossasi  
43 Masalalar yechish  
44 To‘g‘ri burchakli uchburchakning xossalari  
45 To‘g‘ri burchakli uchburchakning tenglik alomatlari  
46 6-nazorat ishi  
47 Burchak bissektrisasi xossasi  
48 Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar  
49 Uchburchak tengsizligi  
50 Masalalar yechish  
51 7-nazorat ishi  
52 Masalalar yechish  
53 Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema  
54 Sirkul va chizg‘ich yordamida yasashga doir masalalar  
55 Berilgan burchakka teng burchak yasash  
56 Burchak bissektrisasini yasash  
57 Berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq yasash  
58 Kesmani teng ikkiga bo‘lish  
59 Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko‘ra yasash  
60 Masalalar yechish  
61 8-nazorat ishi  
62 Geometrik masalalarni yechish bosqichlari  
63 Hisoblashga doir masalalar  
64 Isbotlashga doir masalalar  
65 Masalalar yechish  
66 Masalalar yechish  
67 Masalalar yechish  
68 9-nazorat ishi  
Reklama
Reklama