Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Algebra

Sinfi: 8-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA FANIDAN TAQVIM- MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )

VIII SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars 7-sinf kursini takrorlash 1
2-dars 7-sinf kursini takrorlash 1
3-dars 7-sinf kursini takrorlash 1
4-dars Algebraik ifodalar 1
5-dars Misollar yechish 1
6-dars Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish 1
7-dars Misollar yechish 1
8-dars Misollar yechish 1
9-dars Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 1
10-dars Misollar yechish 1
11-dars Misollar yechish 1
12-dars Algebraik kasrlarni qo‘shish va ayirish 1
13-dars Misollar yechish 1
14-dars Misollar yechish 1
15-dars 1-nazorat ishi 1
16-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
17-dars Algebraik kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish 1
18-dars Misollar yechish 1
19-dars Misollar yechish 1
20-dars Kasr-ratsional ifodalarni ayniy almashtirish 1
21-dars Misollar yechish 1
22-dars Misollar yechish 1
23-dars y=k/x, k≠0 Funksiya, uning xossalari va grafigi 1
24-dars Misollar yechish 1
25-dars 2-nazorat ishi 1
26-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
27-dars Misollar yechish 1
II CHORAK
28-dars Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi va uning
xossalari
1
29-dars Misollar yechish 1
30-dars Ratsional ko‘rsatkichli darajа va uning xossalari 1
31-dars Misollar yechish 1
32-dars Ratsional ko‘rsatkichli daraja qatnashgan algebraik
ifodalarni soddalashtirish
1
33-dars Misollar yechish 1
34-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
35-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
36-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
37-dars 3-nazorat ishi 1
38-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
39-dars Sonli tengsizliklar 1
40-dars Misollar yechish 1
41-dars Sonli tengsizliklarning asosiy xossalari 1
42-dars Tengsizliklarni qo‘shish va ko‘paytirish 1
43-dars Misollar yechish 1
44-dars Sonli tengsizliklarni darajaga ko‘tarish 1
45-dars Misollar yechish 1
46-dars 4-nazorat ishi 1
47-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
48-dars Misollar yechish 1
III CHORAK
49-dars Bir noma‘lumli tengsizliklar 1
50-dars Misollar yechish 1
51-dars Bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari. Sonli oraliqlar 1
52-dars Misollar yechish 1
53-dars Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va
tengsizliklar
1
54-dars Misollar yechish 1
55-dars Taqribiy hisoblashlar. Miqdorlarning taqribiy qiymatlari.
Yaqinlashish xatoligi
1
56-dars Xatolikni baholash 1
57-dars Sonlarni yaxlitlash 1
58-dars Nisbiy xatolik 1
59-dars Loyiha ishi bo‘yicha mashg‘ulot. Amaliy-tatbiqiy
masalalarni yechish
1
60-dars 5-nazorat ishi 1
61-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
62-dars Kvadrat tenglama va uning ildizlari 1
63-dars Misollar yechish 1
64-dars Chala kvadrat tenglamalar va ularni yechish 1
65-dars Misollar yechish 1
66-dars Kvadrat tenglamalarning ildizlarini topish formulalari.
Diskriminant
1
67-dars Misollar yechish 1
68-dars Viyet teoremasi. Kvadrat uchhad. Kvadrat uchhadni chiziqli
ko‘paytuvchilarga ajratish
1
69-dars Misollar yechish 1
70-dars Misollar yechish 1
71-dars 6-nazorat ishi 1
72-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
73-dars Bikvadrat tenglama. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan
tenglamalar
1
74-dars Misollar yechish 1
75-dars Kvadrat tenglamalar yordamida masalalar yechish. 1
76-dars Misollar yechish 1
77-dars 7-nazorat ishi 1
78-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
79-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
80-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
81-dars Ma’lumotlarni tasvirlash 1
82-dars Misollar yechish 1
83-dars O‘rta qiymat. Moda. Mediana 1
84-dars Misollar yechish 1
85-dars Misollar yechish 1
86-dars Kombinatorika elementlari. Tanlash usuli bilan
kombinatorik masalalarni yechish
1
87-dars Masalalar yechish 1
88-dars Kombinatorikaning asosiy qoidasi va uni masalalarni
yechishda qo‘llash
1
89-dars Masalalar yechish 1
90-dars 8-nazorat ishi 1
91-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
92-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
93-dars 8-sinf Algebra kursini takrorlashga doir mashqlar 1
94-dars Misollar yechish 1
95-dars Misollar yechish 1
96-dars Misollar yechish 1
97-dars Misollar yechish 1
98-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
99-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
100-dars 9-nazorat ishi 1
101-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
102-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama