Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Biologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 8-sinf

8-SINF BIOLOGIYA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)


8 SINF


Darslar
tartibi
Mavzu nomi
Soat
Taqvimiy
muddat
I CHORAK
I BOB ODAM ORGANIZMI TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOT
1 Kirish. Odam va uning salomatligi to‘g‘risida umumiy tushuncha
1

2

Odam organizmining hujayraviy tuzilishi

1

3 Hujayra va organizmning hayotiy xossalari
1

4 To‘qimalar, organlar va organizm
Nazorat ishi – 1
1


II BOB. ORGANIZM FUNKSIYASINING BOSHQARILISHI, SEKRETSIYA BEZLARI


5 Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi
1

6 Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez
1

7 Qalqonoldi, gipofiz, ayrisimon bez, buyrakusti bezlari, ularning tuzili-shi va funksiyasi
1

8
Oshqozonosti va jinsiy bezlar, sekretsiya bezlari ishining boshqarilishi Nazorat ishi – 2III BOB. TAYANCH-HARAKATLANISH SISTEMASI


9
Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati
1

10 Suyaklarning tuzilishi va o‘sishi
1

11 Suyaklar shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatish
1

12 Muskullar
1

13

Suyaklar shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatish Muskullar

Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakl-lanishi

Nazorat ishi – 3

1

14

1-laboratoriya mashg‘uloti. Suyaklarning tuzilishi va tarkibini o‘rganish

1


IV BOB. QON


15 NovdaQon va uning vazifasi
1

16
Qon va uning vazifasi


17 Qonning kimyoviy tarkibi
1

18
Eritrositlar
1

18 Leykositlar Nazorat ishi – 4
1


II CHORAKV BOB. QON AYLANISH SISTEMASI


19

Qonning qon tomirlari bo‘ylab oqishi

1

20 Qon tomirlari, qon aylanish doirasi
1

21

Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

1

22 Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi
1

23 Tomirlardan qon ketganda birinchi yordam ko‘rsatish Nazorat ishi – 5
1

24
2-laboratoriya mashg‘uloti. Jismoniy mashqlarning yurak-qon tomirlar sistemasiga ta’siri
1


VI BOB. NAFAS OLISH SISTEMASI


25 Nafas olish organlarining tuzilishi
1

26 O‘pkalar va to‘qimalarda gazlar almashinuvi
1

27
Nafas olishning boshqarilishi, nafas olish organlari kasalliklari
Nazorat ishi – 6


28

3-laboratoriya mashg‘uloti:

1. Nafas olishda ko‘krak qafasining harakatini kuzatish

2. Nafas bilan chiqadigan havodagi karbonat angidridni aniqlash

1


VII BOB. OVQAT HAZM QILISH SISTEMASI


29

Ovqat hazm qilish sistemasi organlari

1

30 Ovqat hazm qilish sistemasi organlarining tuzilishi va funksiyasi
1

31 Ovqat hazm qilishning boshqarilishi
1

32 Oshqozon-ichak kasalliklari va ularning oldini olish
Nazorat ishi – 7
1


III CHORAK


33 4-laboratoriya mashg‘uloti. So‘lak va oshqozon shirasi-ning oziq moddalarga ta’sirini o‘rganish
1


VIII BOB. MODDALAR VA ENERGIYA  ALMASHINUVI


34 Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati
1

35 Oqsillar, karbonsuvlar va yog‘lar almashinuvi

36 Vitaminlar va ularning ahamiyati
1

37 Organizmda energiya sarfi Nazorat ishi – 8
1

38

5-laboratoriya mashg‘uloti. Jadvallar yordamida odamning kunlik ovqat ratsionida zarur bo‘lgan oqsillar, yog‘lar, uglevodlar va energiya miqdorini aniqlash

1


X BOB. TERI VA SIYDIK AYIRISH SISTEMASI
1

39 Terining tuzilishi va funksiyasi
1

40 Ter bezlari va teri hosilalari
1

41 Teri gigiyenasi, teri shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatish
1

42 Siydik ajratish organlarining tuzilishi
1

43 Siydik ajratish organlarining funksiyasi Nazorat ishi – 9


X BOB. NERV SISTEMASI

1

44 Nerv sistemasining tuzilishi
1

45 Nerv sistemasining funksiyasi
1

46 Orqa miyaning tuzilishi va funksiyasi

47 Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi
1

48

Bosh miya katta yarimsharlarining tuzilishi

1

49 Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish
Nazorat ishi – 10
1

50 6-laboratoriya mashg‘uloti. Tizza refleksi hosil bo‘lishini kuzatish
1


XI BOB. OLIY NERV FAOLIYATI


51

Oliy nerv faoliyati, shartli va shartsiz reflekslar 

1

52 Shartli reflekslarning hosil bo‘lishi va tormozlanishi
1


IV CHORAK
1

53

Aql-idrok, tafakkur, so‘z va nutq54 Hissiyot va uning boshqarilishi
1

55 Xotira
1

56 Uyqu va uning ahamiyati
1

57

Nerv faoliyati tiplari, nerv sistemasi gigiyenasi Nazorat ishi – 11

1


XII BOB. SEZGI ORGANLARI
1

58

Sezgi organlarining ahamiyati

1

59 Ko‘rish analizatorlari
1

60 Ko‘rish organlarining funksiyasi
1

61 7-laboratoriya mashg‘uloti. Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash

62 Eshitish organlarining tuzilishi, eshitish gigiyenasi
1

63 Muvozanat saqlash, muskul sezish va tuyg‘u organlari
1

64 Hid bilish va ta’m bilish organlari Nazorat ishi – 12
1


XIII BOB. KO‘PAYISH VA RIVOJLANISH. ODAMNING BIOLOGIK VA IJTIMOIY TABIATI
1

65 Ko‘payish organlari
1

66 Urug‘lanish va homilaning rivojlanishi
1

67 Bolaning o‘sishi va rivojlanishi
1

68 Odamning biologik o‘zgarishi va ijtimoiy tabiati Nazorat ishi – 13
1


Jami:
68

Reklama
Reklama