Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Fizika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Fizika

Sinfi: 8-sinf

FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
VIII SINF
Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
Uyga vazifa Izoh
I CHORAK
1­dars Jismlarning zaryadlanishi 12­darsElek tr za ryad 13­darsZarya dlarning o‘zaro ta’siri. Kulon qonuni 14­darsMas alalar yechish 15­darsElek tr ma ydon 16­dars O`tkazgichlarda elektr zaryadlarining
taqsimlanishi.
17­darsMas alalar yechish 18­darsTabi atdagi elektr hodisalari. “Tabiatdagi xavf”1
9­dars 1­NAZORAT ISHI 110­darsEle ktr toki ha qida tushuncha 111­darsTo k manbalari 112­darsEle ktr kuchlanish va uni o’lchash 113­darsTo k kuchi va uni o’lchash. 114­darsMa salalar yechish. 115­dars Laboratoriya ishi.Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni
o‘lchash.
116­darsEle ktr qarshilik 117­dars Re zistorlar. Reostatlar. Potensiometrlar 118­dars 2­NAZORAT ISHI 1II CHORAK
19­darsZa n jirning bir qismi uchun Om qonuni 120­darsMa salalar yechish 121­dars Laboratoriya ishi. Om qonunini o‘rganish 122­dars Amaliy mashg‘ulot.Reostat yordamida tok
kuchini rostlash
123­darsIst e’molchilarni ketma-ket ulash 124­darsIst e’molchilarni parallel ulash 125­dars 3­NAZORAT ISHI 126­dars Amaliy mashg‘ulot. Tok manbalarini ulash 127­dars Laboratoriya ishi.O‘tkazgichlarni ketma-ket va
parallel ulanishini o‘rganish
128­darsMa salalar yechish 129­darsEle ktr si g‘imi. Kondensatorlar 130­darsKo ndensatorlarni parallel va ketma-ket ulash 131­dars 4­NAZORAT ISHI 132­darsMa salalar yechish 1III CHORAK
33­darsEle ktr tokinin g ishi 134­darsEle ktr tokinin g quvvati 135­darsMa salalar yechish 136­dars Laboratoriya ishi.Iste’molchi (lampochka) ning
elektr quvvatini aniqlash
137­darsEle ktr toki ta’sirida o‘tkaz gichning qizishi 138­darsMa salalar yechish 139­dars Joul-Lens qonunining amaliy tatbiqlari 140­darsXo nadon elektr zan jirida ulashlar 141­darsEle ktr xavfsizlik choralari. “Elektr asboblari”1
42­darsMa salalar yechish 143­dars 5­NAZORAT ISHI 144­darsMe tallarda elektr toki 145­darsSu yuqliklarda elektr toki 146­darsEle ktroliz. Farade yning birinchi qonuni 147­darsFara de yning ikkinchi qonuni 148­darsMa salalar yechish 149­dars Elektrolizdan turmushda va texnikada
foydalanish
150­darsVa kuumda elektr toki 151­darsGazl arda elektr toki 152­dars 6­NAZORAT ISHI 1IV CHORAK
53­darsEle ktr razryadning turlari va ulardan foydalanish 154­darsMa gnit maydon. Doimiy magnit va uning qutblari 155­darsMa gnit maydonni xarakterlovchi parametrlar 156­darsYern in g magnit maydoni 157­darsTo knin g magnit maydoni 158­darsMa gnit maydonning tokli o‘tkazgichga ta’siri 159­darsMa salalar yechish 160­dars 7­NAZORAT ISHI 161­dars Bir jinsli magnit maydonida tokli ramkaning
aylanma harakati
162­darsMa gnit maydonida zaryadli zarraning harakati 163­darsEle ktroma gnitlar. Elektromagnit rele 164­dars Laboratoriya ishi.Eng oddiy elektromagnitni yig‘ish va uni ishlashini o‘rganish 165­darsO‘z garmas tok elektr dvigateli 166­dars Ma salalar yechish 167­dars 8­NAZORAT ISHI 168­dars O‘quv sayohati 1Reklama
Reklama